L'ensenyament-aprenentatge de la termoquímica. Anàlisi crítica i proposta de millora.

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2009
Reading date
2009-01-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
RESUM La investigació té com a problema lestudi de les dificultats daprenentatge que tenen els estudiants de nivells preuniversitari i universitari en la Termoquímica i en quina mesura es poden atribuir, entre daltres raons, a les deficiències de un ensenyament que no té en compte els resultats de la recerca en didàctica de les ciències. En cas de resultar positiva aquesta relació savançà una segona hipòtesi segons la qual si es superen les deficiències docents diagnosticades -axiològiques, epistemològiques i metodològiques- es pot millorar la comprensió termoquímica destudiants universitaris mitjançant una seqüència didàctica basada en el model daprenentatge com investigació orientada. Aquestes dues hipòtesis shan fonamentat teòricament i posat en qüestió mitjançant dissenys experimentals convergents i variats que han emprat metodologies qualitatives (entrevistes a 12 estudiants) i quantitatives (qüestionaris a 207 estudiants de 2ón de Batxillerat, 3r i 5é de Química i a 124 professors de Física i Química així com una xarxa danàlisi aplicada a 30 textos de Química de 2ón de Batxillerat i de Química General universitària). En la segona hipòtesi, sha elaborat una seqüència densenyament de Termoquímica per a Batxillerat sobre la qual han reflexionat, com a futurs professors, 35 estudiants de les llicenciatures de Física i Química durant 12 classes en lassignatura de Didàctica de les Ciències Físico-Químiques del cursos 2004-2005 i 2005-2006. Els dos dissenys pretest-postest i postest-postest (amb grups de control) que shan utilitzat han donat molt bons resultats. Duna banda, sha superat el 60% dels 80 errors que tenien en el pretest els estudiants universitaris del grup experimental al resoldre un qüestionari de 5 ítems on shavia daplicar la primera llei de la Termodinàmica i el concepte dentalpia. Daltra banda, sha aconseguit una millora notable en els coneixements termoquímics tant en el postest daquestos estudiants com en la comparació dels seus resultats i els dels grups de control utilitzats (mostres destudiants de 3r i 5é cursos de la carrera de Química) amb una probabilitat igual o superior al 99% de que les diferències significatives trobades siguen degudes a la seqüència didàctica debatuda pel grup experimental. __________________________________________________________________________________________________
Description
Keywords
Bibliographic reference
Collections