La cognificació de l'art

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
The Cognification of Art     Resum: Amb el terme ?cognificació?, un mot pres en préstec de l?argot de la Intel.ligència Artificial, designo alguns dels processos pels quals les obres d?art han anat convertint-se cada cop més en dispositius per a la generació de coneixement. En particular, d?una banda, es tracta en aquest article dels fenòmens d?artificació d?objectes reals, com és el cas de la caixa de sabates de Gabriel Orozco, fenòmens que es remunten als ready-mades de Duchamp i que es generalitzen en el darrer mig segle, i, de l?altra, el fenomen de les pràctiques d?investigació artística que s?han generalitzat en els darrers quinze anys, fenomen que alhora és d?artificació de la recerca. Aquests fenòmens de cognificació, que alhora són d?artificació estètica en sentit fort, plantegen el problema d?en què consisteix de fet la transformació de quelcom en un dispositiu cognitiu artístic. Per aclarir-ho es discuteixen algunes idees de Kant, de Danto i de Deleuze.   Paraules clau: cognificació, artificació, idea estètica, Orozco, Kant, Danto i Deleuze.     With the term "cognification", a word borrowed from the jargon of Artificial Intelligence, I designate some of the processes by which works of art have increasingly become devices for the generation of knowledge. In particular, on the one hand, this article deals with the phenomena of artification of real objects such as the shoe box of Gabriel Orozco, phenomena that go back to Duchamp's ready-mades and which are widespread in the last half century, and, on the other hand, the practices of artistic research that have become widespread in the last fifteen years, a phenomenon that is at the same time an artification of research. These phenomena of cognification, which at the same time are examples of aesthetic artification in a strong sense, raise the problem of what the transformation of something into a cognitive artistic device really is. To clarify this, some ideas of Kant, Danto and Deleuze are discussed.   Keywords: cognification, artification, aesthetic idea, Orozco, Kant, Danto, Deleuze.
Description
Keywords
Bibliographic reference
Vilar Roca, Gerard. La cognificació de l'art. En: Quaderns de filosofia, 5 2 2018: 11-28