Propietats acústiques i percepció de contrastos mínims en les sibilants del valencià

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2017
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
El valencià estàndard presenta tres consonants fricatives sibilants: /s/, /z/ i /S/. Mentre que el contrast entre /z/ i /s/ sembla indiscutible, l'existència d'una oposició real entre /S/ i /s/ és més dubtosa. El primer objectiu d'aquest treball és comprovar si, en un estil de parla hiperarticulat (Fonet, Gonzàlvez et al., 2007), la consonant /s/ és diferent de /z/ i de /S/ tenint en compte set paràmetres acústics: durada, harmonicitat, pic espectral i quatre moments espectrals: centre de gravetat, desviació estàndard, asimetria i curtosi. Les dades revelen que /z/ i /s/ contrasten clarament en durada, harmonicitat i asimetria; /S/ i /s/ contrasten en harmonicitat, desviació estàndard, curtosi i, en particular, es distingeixen per dos trets típicament associats amb el punt d'articulació: pic espectral i centre de gravetat, però en un grau menor al d'altres dialectes catalans. El segon objectiu del treball és comprovar si els parlants són capaços de discriminar les fricatives /z/-/s/ i /S/-/s/ a partir d'estímuls extrets del centre de les consonants. Els tests de percepció realitzats indiquen que els subjectes perceben clarament el contrast entre les dues consonants alveolars, però tenen més dificultats per distingir el parell /S/-/s/. Standard Valencian Catalan has three sibilant fricative consonants: /s/, /z/ and /S/. Whereas the contrast between /z/ and /s/ seems unquestionable, the existence of a contrast between /S/ and /s/ is much more dubious. Our first goal is to determine if, in a sample of hyperarticulate speech (Fonet, Gonzàlvez et al., 2007), /s/ is different from /z/ and /S/ with respect to seven acoustic parameters: duration, harmonicity, spectral peak and four spectral moments: center of gravity, standard deviation, skewness, and kurtosis. The data indicate that /z/ and /s/ display a clear contrast in duration, harmonicity, and skewness; /S/ and /s/ differ in harmonicity, standard deviation, kurtosis, and, especially, in two features typically associated with place of articulation: spectral peak and center of gravity, but to a lesser extent than in other Catalan dialects. The second goal of the paper is to assess if Valencian speakers are able to distinguish between the two pairs of fricatives: /z/- /s/ and /S/-/s/, using stimuli from the center of each consonant. Perception tests reveal that subjects clearly differentiate the two alveolar consonants, but have more difficulty in distinguishing the pair /S/-/s/.
Description
Bibliographic reference
Cruselles, Paula Herrero, Ricard Jiménez, Jesús 2017 Propietats acústiques i percepció de contrastos mínims en les sibilants del valencià Estudios de Fonética Experimental XXVI 93 132