@tic. revista d'innovació educativa. No. 13 (2014)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Ensenyar aprenent. Aprendre ensenyant. Creativitat en Expressió Gràfica per a Enginyers Químics
  (2014) Lifante Gil, Yolanda
  Seguiment i anàlisi de la construcció, posada en pràctica i valoració qualitativa i quantitativa, d'un Finestra Oberta de la Universitat de València, projecte pilot per al foment i avaluació de la creativitat i l'aprenentatge autònom, entre un grup d'estudiants de primer cicle d'Enginyeria Química, en l'assignatura Disseny Industrial de l'àrea d'Expressió Gràfica.
 • Item
  Innovación educativa para integrar la seguridad en asignaturas experimentales
  (2014) Arnal, José Miguel; Sancho, María; García-Fayos, Beatriz; Bes-Piá, Amparo; Cuartas-Uribe, Beatriz
  La formación es uno de los pilares esenciales para consolidar una auténtica cultura de la prevención que luego repercuta en el ámbito laboral. En Ingeniería Química, la formación en Higiene y Seguridad es absolutamente necesaria, por el tipo de equipos y productos manejados. Sin embargo, la integración de la prevención de riesgos en los nuevos planes de estudio de Ingeniería Química es muy variable, y todavía insuficiente para que los egresados estén capacitados para desarrollar su actividad profesional aplicando los principios de la prevención de riesgos. Aprovechando la puesta en marcha de los nuevos grados, se pensó desarrollar alguna estrategia para mejorar la formación en Seguridad de los estudiantes del Grado de Ingeniería Química (GIQ) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Para ello, se solicitó un Proyecto de Innovación Educativa, que fue concedido para su ejecución en el curso 2012-2013. En dicho Proyecto se planteó mejorar la formación en Higiene y Seguridad de los estudiantes a través de las tres asignaturas de Experimentación en Ingeniería Química. Para ello, la innovación contemplaba la incorporación de procedimientos y modos de actuación enfocados a la prevención de riesgos en el trabajo desarrollado en estas asignaturas experimentales. Tras la implantación de la innovación, en este trabajo se describen las acciones llevadas a cabo; y se presentan algunos resultados referentes a la evaluación del grado de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de las tres asignaturas A partir de los resultados y de las reflexiones del profesorado implicado, se plantean líneas de actuación futuras para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de GIQ en materia de Seguridad.
 • Item
  Chemical Engineering European Project Semester: una proposta internacional per l'ensenyament d'Enginyeria Química
  (2014) Rivero, María J; Bringas, Eugenio; Dominguez, Antonio; Ortiz, Inmaculada
  Universitaris espanyols són conscients de la necessitat d'introduir una dimensió internacional en el seu currículum. S'ha creat una nova alternativa al programa ERASMUS que bé podem anomenar "internationalization at home". En el grau d'Enginyeria Química de la Universitat de Cantabria es proposa un nou programa Chemical Engineering European Project Semester (CE-EPS). Consta de tres assignatures més d'un treball en equip que serà l'inici del Projecte Final. Totes aquestes activitats es desenvoluparan en anglès, en un entorn internacional. El programa s'ha implantat per primera vegada durant el curs acadèmic 2013-2014 amb la participació de 8 alumnes espanyols i 2 estrangers. Tots els participants ha finalitzat amb èxit els estudis.
 • Item
  A Friendly-Biological Reactor SIMulator (BioReSIM) for studying biological processes in wastewater treatment processes
  (2014) Molina, Raul; Pariente, M. Isabel; Vasiliadou, Ioanna; Rodriguez, Ivan; Martínez, Fernando; Melero, Juan Antonio
  Biological processes for wastewater treatments are inherently dynamic systems because of the large variations in the influent wastewater flow rate, concentration composition and the adaptive behavior of the involved microorganisms. Moreover, the sludge retention time (SRT) is a critical factor to understand the bioreactor performances when changes in the influent or in the operation conditions take place. Since SRT are usually in the range of 10-30 days, the performance of biological reactors needs a long time to be monitored in a regular laboratory demonstration, limiting the knowledge that can be obtained in the experimental lab practice. In order to overcome this lack, mathematical models and computer simulations are useful tools to describe biochemical processes and predict the overall performance of bioreactors under different working operation conditions and variations of the inlet wastewater composition. The mathematical solution of the model could be difficult as numerous biochemical processes can be considered. Additionally, biological reactors description (mass balance, etc.) needs models represented by partial or/and ordinary differential equations associated to algebraic expressions, that require complex computational codes to obtain the numerical solutions. Different kind of software for mathematical modeling can be used, from large degree of freedom simulators capable of free models definition (as AQUASIM), to closed predefined model structure programs (as BIOWIN). The first ones usually require long learning curves, whereas the second ones could be excessively rigid for specific wastewater treatment systems. As alternative, we present Biological Reactor SIMulator (BioReSIM), a MATLAB code for the simulation of sequencing batch reactors (SBR) and rotating biological contactors (RBC) as biological systems of suspended and attached biomass for wastewater treatment, respectively. This BioReSIM allows the evaluation of simple and complex kinetic biological models, as well as operational conditions of the bioreactors through a friendly and graphic user interface, avoiding the development of complex codes.  
 • Item
  Mirar el aula como se mira una imagen
  (2014) Beneyto Ruiz, Francisca
  En este artículo se propone unametodología de aproximación al aula entendiéndola a través del concepto deimagen tal como lo contemplan los Estudios Visuales. A lo largo de todo eldesarrollo voy acercando el concepto de imagen y el concepto de aulacreando vínculos entre uno y otro. Si la imagen no es una estructura sino unestructurando, el aula es, igualmente, un espacio de construcción continuadonde cada elemento y cada relación cuentan.
 • Item
  Laboratori virtual d'ensenyament-aprenentatge: solució numèrica de les equacions de conservació mitjançant volums finits aplicades a superfícies esteses
  (2014) Casado Merino, Cintia; Schiavi, Emanuele; Calles, José Antonio
  En este treball es presenta el disseny d’un Laboratori virtual d’ensenyament-aprenentatge per a la resolució d’un problema model de Transferència de la Calor en la matèria d’Enginyeria Tèrmica del II curs del Grau d’Enginyer de Tecnologies Industrials de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En l’àmbit de la Dinàmica de Fluids Computacional i per mitjà de l’ús del programari de simulació d’Ansys Fluent s’introduïx l’alumne al disseny, modelatge del sistema, resolució, anàlisi i validació del model. El resultat d’esta experiència d’aprenentatge és no sols la mera resolució del problema, inabordable amb mètodes didàctics tradicionals, sinó el desenvolupament de la combinació de destreses, habilitats i coneixements necessaris per a l’adquisició d’algunes de les competències generals i específiques de l’Enginyeria Tèrmica.
 • Item
  One minute papers: rendiment i satisfacció de l'alumnat
  (2014) Vivel Búa, Milagros; Lado Sestayo, Rubén; Fernández López, Sara
  El procés de millora d'ensenyament- aprenentatge en el context universitari ha generat l'aplicació de noves o millorades tècniques docents, les quals fomenten una participació activa de l'alumne i una major interacció amb el professor. L'objectiu d'aquest treball ha estat analitzar el grau de satisfacció de l'alumnat universitari amb una de les innovacions docents més populars, sobretot, pel seu baix cost i senzillesa, que és el one minute paper, la qual va registrar una alta taxa de participació en el context analitzat. En particular, aquesta experiència docent es va fer en una assignatura de comptabilitat en el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Santiago de Compostela.
 • Item
  Avaluació continua con Goodle-GMS a més de 800 alumnes en Enginyeria Química.
  (2014) Leiva Fernández, Carlos; Cornejo Fernández-Gao, Ana; García Arenas, Celia; Gómez-Estern, Fabio; Muñoz de la Peña, David
  L'objectiu d'aquesta experiència ha estat la d'establir un sistema d'avaluació contínua en assignatures amb gran quantitat d'alumnes de manera que no suposin un excessiu treball per al docent, que permeti generar una retroalimentació als alumnes ràpida, de manera que estimuli el treball dels estudiants. L'experiència ha estat realitzada simultàniament a 859 alumnes matriculats de l'assignatura "Química", corresponent a 1r dels Graus d'Enginyeria de l'Energia (85), Enginyeria Aeroespacial (137), Enginyeria de les Tecnologies Industrials (459) i Enginyeria Química (141), durant el segon quadrimestre a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de Sevilla. S'han plantejat 5 problemes personalitzats als alumnes, en funció del seu DNI, de manera que s'han lliurat i corregit mitjançant la plataforma Goodle-GMS. S'ha observat una millora del seguiment per part dels alumnes dels temes durant el curs, ja que els alumnes han obtingut una valoració numèrica del seu treball, poden veure els errors que tenen en alguns conceptes i poden corregir per millorar la seva qualificació, incrementant el seu treball personal, amb una disminució del temps de correcció i de gestió de notes per part dels professors.
 • Item
  Eines web per a l'elaboració del Treball Final de Grau i Màster en Enginyeria Química
  (2014) Marquez Moreno, Maria del Carmen
  La necessitat d'un gran volum d'informació per a l'elaboració de projectes de caràcter professional en Enginyeria Química pot esdevenir un greu problema en aquells casos en els quals el projecte ha de ser preparat pels alumnes per al seu Treball Fi de Grau o Treball Fi de Màster, ja que la consecució d'aquesta informació és complicada i implica, en moltes ocasions, una despesa econòmica important. Per resoldre aquest problema, l'objectiu d'aquest article és subministrar a l'estudiant eines web de lliure accés que li permeten tenir informació relativa a les parts del projecte que ha d'elaborar. Per a fer-ho s'ha realitzat una anàlisi dels camps en els quals l'estudiant necessita informació i un estudi per determinar les eines web disponibles de lliure accés per a la consecució d'aquesta informació. A partir d'aquesta recerca s'han trobat pàgines web amb lliure accés que contenen la informació necessària per a l'elaboració d'un projecte professional, les referències dels quals s'han inclòs en aquest treball.
 • Item
  Innovació en la manera d'avaluar de treballs en grup per motivar l'atenció dels alumnes
  (2014) Soler Herrero, Jaime
  En el nou escenari educatiu de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) cobra gran rellevància l'aprenentatge dels alumnes alhora que desenvolupen competències que els ajudin en el seu futur exercici professional. Entre aquestes habilitats es troben la capacitat de treball en equip i la capacitat d'exposar els resultats d'aquest treball d'una manera clara, concisa i rigorós. Per això el professor ha d'incentivar als alumnes a que es prenguin aquesta activitat amb la suficient motivació i fomentant la dedicació de la mateixa. Tradicionalment, l'exposició d'aquests treballs només interessava als propis membres del grup mentre que els seus companys veien aquesta activitat de forma passiva quan no inoportuna donat la càrrega de treballs que acumulen en les diferents assignatures. Per això sorgeix la necessitat que tot l'esforç conjunt de la classe sigui aprofitat per a un millor aprenentatge per part dels alumnes tant dels continguts com de la manera d'exposar dels seus companys. Això es pretén fer a través de l'avaluació.
 • Item
  Aprenentatge basat en projectes: aproximació a l'ensenyament de sistemes de potència de gas i vapor
  (2014) Aranzábal, Asier
  L’objectiu d’aquest treball és presentar l’experiència i els resultats derivats de l’aplicació del mètode d’aprenentatge basat en projectes (PBL) de l’assignatura de Termotècnia de la titulació d’Enginyeria Química de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea. Després d’un anàlisi crític dels resultats acadèmics dels alumnes que aprenen motors tèrmics, s’observa que l’estratègia d’ensenyament-aprenentatge tradicional, basat en classes magistrals + classes d’aplicació en una llista d’exercicis (totalment acotats i amb una solució única), està fallant. Davant d’aquesta situació, es planteja un enfoc constructivista centrat en l’alumne perquè ell mateix construeixi el seu aprenentatge activa i cooperativament, i no escoltant classes magistrals ni memoritzant. Per això, s’eliminen les classes magistrals i les de resolució d’exercicis i es substitueixen per dos projectes de disseny, complex, poc estructurat i contextualitzat en la tasca professional, amb un plantejament típic del PBL: 1) identificació de necessitats d’aprenentatge; 2) recerca d’informació i construcció de coneixement; 3) anàlisi i reflexió sobre allò que s’ha après; 4) identificació de noves necessitats d’aprenentatge. Els resultats de la intervenció s’avaluen amb eines formatives i sumatives. Els resultats acadèmics milloren notablement degut a una menor taxa d’abandonament o no presentats i a l’exigència de treball i aprenentatge més constant. Les enquestes d’opinió indiquen que l’alumne percep que millora la interacció amb el professor, s’afavoreix el treball en equip, s’estimula la participació i comunicació i augmenta la motivació.
 • Item
  Implementació i avaluació de codis QR en laboratoris docents d’enginyeria química
  (2014) Álvarez Hornos, Francisco Javier; Izquierdo Sanchis, Marta; Cháfer Ortega, Amparo; IDIQMA
  Els codis QR (Quick Response) són codis de barra àmpliament utilitzats en aplicacions comercials i de màrqueting per incloure enllaços a pàgines web, entre altres coses. En l'actualitat un gran nombre de dispositius electrònics com telèfons intel·ligents o tauletes compten amb aplicacions capaces de capturar aquesta informació, permetent al seu usuari emmagatzemar-la i compartir-la amb altres usuaris. Hi ha alguns exemples de la seva aplicació en l'educació, encara que no s'han trobat exemples en l'àrea d'Enginyeria Química. En aquest context, el treball que es presenta és la implantació i avaluació de codis QR en laboratoris docents d'Enginyeria Química amb accés a contingut docent multimèdia (vídeos docents i informació complementària). 
 • Item
  Simulación de un proceso industrial de cristalización de cloruro de sodio (NaCl) y aplicaciones
  (2014) Renedo Omaechevarría, Josefina; Sacristán Pérez, Cynthia; Fernandez Ferreras, Josefa
  Crystallization from solution is important industrially because of the variety of materials that are marketed in the crystalline form. To improve the teaching-learning process of this Unit Operation, in this work, performed as a Degree Final Project in Chemical Engineering studies, a simulation program of crystallization has been developed using data of an industrial NaCl crystallization process. The objective was the use of computational tools to simulate and optimize the crystallization, enabling a deeper insight into the crystallization operation and into the use of computational tools.
 • Item
  Ús del programa Berkeley Madonna per al desenvolupament de models en la docència en Enginyeria Química
  (2014) Ballesteros Martín, María de la Menta; Moral Rama, Ana; Tijero Cruz, Antonio; Sánchez Pérez, José Antonio
  La modelització és un procediment metodològic fonamental per a resoldre problemes en enginyeria. Consisteix en representar el problema d'una forma adequada, de manera que s'aconsegueixi una substitució del sistema real per altre més adequat que permeti el tractament formal. És per això que el seu aprenentatge és molt important en l'estudi de l'Enginyeria Química i s'emmarca en les competències contingudes en el mòdul de tecnologia específica, Química Industrial (Ordre CIN/351/2009). En el present treball, es proposa l'ús del programa informàtic Berkeley Madonna per a l'estudi de la modelització del creixement bacterià sobre un o diversos substrats en l'assignatura Processos Biotecnològics del Grau en Biotecnologia. Per la seva facilitat de maneig aquest programa es presenta com un mètode eficaç per a l'aprenentatge i pràctica de problemes de modelització en la docència de l'Enginyeria Química en l'entorn universitari. Mitjançant l'ús del programa informàtic els alumnes practicaran les activitats fonamentals relacionades amb el desenvolupament dels models (descripció qualitativa, selecció d'hipòtesi, proposició d'equacions diferencials i algebraiques que regeixen el sistema, anàlisi dels graus de llibertat, resolució, verificació i reformulació). Així mateix, realitzaran una anàlisi de sensibilitat dels models proposats respecte als paràmetres d'ajust del model per tal de determinar quin té major influència en aquest. També discutiran la importància del valor numèric dels paràmetres i de l'error del model per a un ajust correcte. Finalment, seran capaços de discernir el sentit físic dels paràmetres d'ajust proposats.
 • Item
  Realitat virtualitzada: Educació literària en contextos tecnologitzats
  (2014) Ramada Prieto, Lucas
  Aquest article presenta una recerca exploratòria sobre la percepció i l'aplicació metodològica de les TIC al servei de l'educació literària de dues professores de secundària en contextos escolars tecnologitzats. La primera aportació del treball és la creació d'un marc teòric que pretén vincular els estudis didàctico-literaris sobre innovació tecnològica amb l'estès model del TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) sobre sabers i competències tecnològiques del professorat. Posteriorment, i un cop presentada la metodologia d'investigació, es mostra el treball d'interpretació de les dades observades sobre dos eixos fonamentals: d'una banda, l'alineament dels coneixements docents amb els hàbits digitals adolescents; d'altra banda, la interrelació existent entre les competències tecnològiques i la seva implementació curricular.
 • Item
  La enseñanza de la escritura académica: Una intervención a través del currículum
  (2014) Martín del Campo, Beatriz; Martínez Lorca, Manuela
  En el presente artículo, se presenta una propuesta de intervención donde se ponen de manifiesto las acciones llevadas a cabo en el Grado de Logopedia de la UCLM para formar tanto a profesorado como a estudiantes en el desarrollo de la competencia en comunicación escrita. En primer lugar, se ofreció al profesorado formación teórica y metodológica que aportase herramientas para trabajar con los estudiantes las competencias de escritura en los ámbitos académicos. En este sentido, lo más importante fue la metodología de intervención propuesta al profesorado para abordar la enseñanza de la escritura académica y el inicio de un trabajo docente colaborativo con posibilidades de extenderse a lo largo de la formación de los estudiantes de grado. En segundo lugar, se puso en práctica esta metodología en el aula de primer curso de grado mediante la introducción de formas textuales de distinto nivel de dificultad contextualizadas en actividades significativas de escritura en distintas asignaturas. Los textos, escritos en grupo por los estudiantes, eran revisados tanto por el profesorado como por los propios estudiantes, generando un proceso de revisión interpares. Si bien encontramos dificultad para dar continuidad y progresión a lo largo de los estudios de Grado de Logopedia a este proyecto, la experiencia de innovación desarrollada ofrece un punto de partida interesante para abordar la enseñanza de la escritura académica a lo largo del currículum.
 • Item
  Arribar a lo imposible mediante lo posible
  (2014) Martínez Usarralde, María Jesús
  Editorial
 • Item
  Nova metodologia d'aprenentatge autònom aplicada a una pràctica d'Enginyeria Química mitjançant tècniques de recerca-acció
  (2014) Cano, M.; Vega, F.; Nilsson, S.; García Arenas, Celia; Vilches, L.F.; Leiva Fernández, Carlos
  Un grup de professors del Departament d'Enginyeria Química i Ambiental de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de Sevilla ha realitzat un treball d'investigació-acció amb l’objectiu de millorares resultats docents en l'assignatura Experimentació en Enginyeria Química. El procés d'investigació-acció ha consistit en dissenyar una metodologia alternativa per a una de les pràctiques de l'assignatura, incorporant un exercici d'auto-aprenentatge que substitueixi la tradicional metodologia aplicada. L'objectiu de l'experiència docent pretén aconseguir una participació més activa de l'alumnat, millorant l'assimilació de conceptes i la capacitat per planejar el treball experimental. Els resultats obtinguts amb la nova metodologia, comparats amb els del mètode tradicional de l'experiència, indiquen que, encara que els alumnes tendeixen a adoptar una actitud passiva i són reticents a augmentar el grau de treball autònom, el nou procediment va ajudar a millorar l'aplicació dels conceptes teòrics en el disseny i la realització de la pràctica.