Anuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia. Vol. 11, no. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Algunes reflexions sobre la psicoteràpia centrada en la persona
  (2006) Marí i Mollà, Ricard; Climent Arbona, Cristina
  Aquest escrit pretén fer una breu presentació de l'Enfocament Centrat en la Persona com una proposta, bastant desconeguda a casa nostra, que arreu del món es fa servir en el camp ampli de les relacions d'ajuda, i destacar-ne les diferents aplicacions rellevants en psicoteràpia i en alguns àmbits de les ciències humanes. A més, informem que des de la Unitat d'Investigació Centrada en la Persona de la Universitat de València es treballa en el desenvolupament d'aquesta perspectiva.
 • Item
  De la violència escolar a la convivència pacífica: elements clau en la intervenció
  (2006) Cava Caballero, María Jesús
  En aquest treball, per començar, s'hi defi neix la violència escolar i s'hi indica la seua incidència. A continuació, s'hi analitzen els principals factors escolars que poden afavorir les conductes violentes en el context escolar, i en els quals es pot intervenir per millorar les relacions entre alumnes i el clima de convivència escolar. Finalment, s'hi descriuen breument dos programes d'intervenció psicosocial, els objectius dels quals se centren en la millora de la integració social de l'alumnat i en el desenvolupament de la convivència escolar: el programa Galatea i el programa Conviure
 • Item
  Dominància i ocupació de l'espai en grups de primats no-humans: un model basat en conducta adaptativa
  (2006) Cifre León, Ignasi; Olivé Obradors, Mireia; Salvador i Beltrán, Francesc
  L'estructura jeràrquica és una de les característiques fonamentals de les societats de primats, que condiciona en gran mesura el comportament dels individus que conviuen al grup. Quines lleis regeixen la formació i l'estructura d'aquestes jerarquies? Per què en determinats grups els subjectes més dominants se situen al centre del grup i en uns altres de la mateixa espècie no? En el camp de la conducta animal s'han proposat múltiples hipòtesis, però no n'hi ha cap que siga totalment satisfactòria, ja que a causa de les múltiples variables que hi infl ueixen, és difícil desplegar una teoria que explique tota la complexitat que s'observa empíricament. La nostra proposta d'estudi es basa en l'enfocament de la modelització de la conducta adaptativa, la qual ens permet, mitjançant la simulació informàtica, implementar moltes de les variables que autors com Taste (1995), Koenig (2001) i Barta i Giraldeau (1998) han considerat importants per a l'estructura de formacions jeràrquiques en primats. Seguint el model proposat per Hemelrijk (1998), hem programat un simulador basat en agents, en el qual les regles de conducta implementades fan emergir estructures jeràrquiques complexes. En una primera fase de la investigació, que es desenvolupa en aquest article, hem replicat els estudis de Hemelrijk (1996). Els nostres resultats coincideixen amb els obtinguts per Hemelrijk, cosa que, en posteriors treballs, ens permetrà implementar noves variables al nostre model.
 • Item
  La psicologia de la seguretat laboral com a eina imprescindible en la prevenció de riscos laborals
  (2006) Meliá Navarro, José Luis
  La psicologia de la seguretat és una disciplina científi ca amb fonaments en diverses disciplines de psicologia bàsica, com la psicologia de l'aprenentatge, la psicologia de la percepció o la psicologia de la motivació, arrelada en la psicologia aplicada, i orientada a la prevenció d'accidents laborals, malalties professionals i danys psicològics. La psicologia de la seguretat té tres objectius centrals: (1) explicar el paper del comportament humà en la gestació d'accidents, malalties professionals i riscos psicosocials; (2) establir procediments diagnòstics per a l'avaluació dels aspectes psicosocials i comportamentals implicats en els accidents i altres danys a la salut, i (3) establir i contrastar mètodes d'intervenció efi caç per eliminar o disminuir riscos i desenvolupar la salut i la qualitat de vida en el treball. En aquest article es recorren aquests tres objectius amb l'èmfasi en (a) un model psicosocial explicatiu dels accidents, (b) la necessitat d'aplicar mètodes d'avaluació que incloguen explícitament el factor humà i (c) la necessitat d'aplicar els mètodes d'intervenció adequats per a cada una de les condicions del comportament segur.
 • Item
  Comprensió de la lectura en alumnes d'ensenyament secundari
  (2006) Sacristán Romero, Francisco
  Aquest treball es planteja per conèixer més de primera mà la comprensió i assimilació de textos escrits, en alumnes de l'actual ensenyament secundari. La mostra emprada va ser de 28 alumnes entre 14 i 20 anys, de 3r d'ESO i COU majoritàriament, de l'Institut d'Ensenyament Secundari «Alameda de Osuna» de Madrid. Els resultats obtinguts en aquest estudi indiquen que, en els lectors de menor edat els processos de lectura són més simples i en alguns casos incomplets, mentre que els lectors de major edat fan una lectura que implica processos cognitius més complexos, adequats i profunds.
 • Item
  El gènere, el tipus de contracte laboral i la titularitat dels centres en relació amb la satisfacció laboral dels docents no universitaris
  (2006) Estreder Ortí, Yolanda; Adell Cueva, Marc Antoni
  Aquest estudi explora el tema de la satisfacció laboral en el sector educatiu a la Comunitat Valenciana. En concret, el propòsit d'aquesta investigació és determinar si hi ha diferències entre el professorat dels nivells no universitaris en relació amb la seua condició d'home o dona, amb el tipus de contracte laboral que tenen 'temporal versus permanent' i a la titularitat dels col·legis 'públics versus privats' on desenvolupen la seua tasca. En aquest treball s'ha comptat amb una mostra de 209 docents. Els resultats de l'estudi indiquen que hi ha diferències signifi catives en els termes següents: el professorat femení i els empleats temporals, així com els docents que treballen als col·legis privats, mostren les majors puntuacions en satisfacció laboral.
 • Item
  Projecte d'investigació-acció: Violència escolar i integració social
  (2006) Buelga Vásquez, Sofía; Moreno Ruiz, David
  En aquest treball es presenta el Projecte d'Investigació-Acció realitzat pel grup Lisis de la Universitat de València. Des del model ecològic, l'interès està a analitzar i prevenir la conducta violenta entre iguals a l'escola. Per a això s'ha aplicat en una mostra de 1319 adolescents d'edats compreses entre els 11 i els 16 anys una bateria d'instruments. En aquest article s'exposa, a tall d'exemple, un dels models d'equacions estructurals calculats en aquesta investigació. En concret s'analitza l'efecte directe i l'indirecte del clima familiar en la conducta violenta entre iguals i en el context escolar.
 • Item
  Avaluació psicomètrica de l'estimació en numeració i càlcul a l'educació primària
  (2006) Pañellas Valls, Mercè
  L'estimació en numeració i càlcul ha pres rellevància en les dues darreres dècades per la seva importància i necessitat social i, per aquest motiu, ha estat progressivament inclosa en els currículums de matemàtiques de l'educació obligatòria. Tanmateix, el treball de l'estimació a l'aula es veu reduït freqüentment a les tècniques d'arrodoniment i els alumnes no es mostren hàbils a l'hora de desenvolupar estratègies d'estimació o de decidir quan un càlcul estimat és adient per a una situació problemàtica. En aquest article es presenta un test adreçat a estudiar els processos utilitzats en tasques d'estimació en numeració i càlcul per infants que han acabat l'educació primària. S'explica el mètode seguit per a la seva elaboració i s'indiquen els resultats després d'aplicar-lo a una mostra de dinou grups classe. Aquest test està dissenyat estructuralment des de dues visions complementàries, tot i que es dóna més èmfasi a la primera: quatre àmbits d'estimació i els objectius i continguts generals de numeració i càlcul de l'educació primària referents als conjunts numèrics dels nombres naturals i dels nombres decimals
 • Item
  Anàlisi psicosocial del consum alcohòlic entre els adolescents
  (2006) Pons Diez, Xavier
  En aquest article són estudiats 1.100 adolescents d'ambdós gèneres, escolaritzats a centres educatius de la ciutat de València, amb la fi nalitat de determinar les relacions existents entre el consum de begudes alcohòliques i una sèrie de variables psicosocials hipotèticament vinculades a aquest consum: socialització familiar, actituds envers l'alcohol, valors socials, informació sobre els efectes de l'alcohol i consum en els grups d'infl uència. En funció dels resultats obtinguts, els subjectes van ser assignats a tres clusters de consum alcohòlic: abstemis, consumidors moderats i consumidors abusius. S'hi va aplicar una anàlisi discriminant, els resultats de la qual indiquen que el consum alcohòlic pot ser predit per les actituds i expectatives permissives envers l'alcohol mantingudes pels adolescents, pel consum que realitzen el grup d'iguals i la família dels adolescents i per la motivació hedonista manifi estada en llurs prioritas de valor