Desarrollo de herramientas interactivas adaptadas a la resolución gráfica de problemas de Óptica

Abstract
S’ha desenvolupat una pàgina web (www.uv.es/ioptica) que oferix als estudiants dels Graus d’Òptica i Optometria i també de Física, un entorn multimèdia per resoldre un conjunt de 24 problemes d’Òptica Geomètrica utilitzant exclusivament eines gràfiques de traçat de raigs. El plantejament de cada exercici es recolza en l’establiment d’un esquema de resposta múltiple, que sols pot ser completat darrere la resolució gràfica del problema.
Description
A web page (www.uv.es/ioptica) has been developed for students of Optics and Optometry and Physics degrees, respectively. The web environment is designed for solving 24 exercises of Geometrical Optics using graphical tool for tracing optical beams. The approach for each exercise is based on a multiple answer diagram, which is completed after the graphical resolution of the exercise.
Bibliographic reference
Collections