Ara ojats queus notifiquen ... depart del ... Senyor D. Carlos Homodei, Moura ... Virrey ... de Valencia ab motiu de haverse continuat lo atreviment dels delinquents que tiraren les escopetades al secretari D. Ioseph de Molina ...