[Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch]

DSpace Repository

[Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch]

Show simple item record

dc.contributor.author Guillelmus de Altona ca
dc.contributor.author Nicolás, De Gorran, 1232-ca. 1295 ca
dc.contributor.author Guerric, d'Igny, abat d'Igny, m. ca. 1157 ca
dc.contributor.author Guillem, de Luxi, fl. 1267-1275 ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T20:49:02Z
dc.date.available 2017-11-23T20:49:02Z
dc.date.created [entre 1301 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1301 i 1325] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0579 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/55699
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 158 + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada 12 fulls ; algunes signatures de quadern ca
dc.description Composició: Text a dues columnes amb 50 línies (f. 1rb) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes anotacions marginals posteriors d'altres lectors ca
dc.description Decoració: L'espai de les caplletres i dels calderons roman en blanc. Tot coincidint amb el començament dels llibres "Lamentacions" i "Baruc", l'escrivà col·locà els titolets corresponents, a més d'algun calderó ca
dc.description Enquadernació: Del segle XX. Fusta recoberta de pell marró amb ferros daurats, seguint el següent esquema: dos filets, florons a les cantoneres i al centre ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Itàlia, en el primer quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: M 422 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 579 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, octubre 2016 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu les postil·les de Nicolas Gorran "in librum Isaiae" i les dels llibres de les "Lamentacions" i "Baruc" atribuïdes, segons Stegmüller, a Guerricus de S. Quentino, a Guillelmus de Altona, Guillelmus de Lissy i Pseudo Nicolas de Gorran ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-130r: [In Isaiam / Nicolas de Gorran] "[text] [I]sayas p[ro]ph[et]a magn[us] [et] fidel[is] in [conspectu] Dei ... q[uonia]m ut dic[it] ph[ilosophu]s scire opinam[ur] unu[m]q[uo]dq[ue] cu[m] c[aus]am arbitram[ur] cognosc[er]e ... ; f. 1v-3r: Nemo cu[m] p[ro]ph[et]as. I[her]onimus i[n] h[oc] p[ro]logo p[rim]o o[ste]ndit modu[m] scribe[n]di p[ro]ph[et]a[rum] ... ; f. 3r-130r: [text] Visio Ysaie [et] [cetera]. Lib[e]r iste d[iv]id[itu]r i[n] titulu[m] [et] tractatu[m] ... de b[ea]titudi[n]e sua agentes gracias visa impio[rum] ineffabili pena. Explicit postilla Ysaie p[ro]ph[et]e. Deo gracias" [Stegmüller 5765 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 130v-149r: [In Lamentationes] "[text] Quis dabit capiti m[e]o aq[uam] ... in v[er]b[is] istis sc[ri]ptis Ie[remie] IX ta[n]g[itur] c[aus]a quadrup[licite]r h[uius] op[er]is ... [et] h[oc] deplorat i[n] ulti[m]o v[er]bo or[ati]onis [et] lam[en]tat[i]o[n]is sue" [Stegmüller 2680, 2791, 2907, 5768 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 149r-158v: [In liber Baruch] "[text] Post lac[ri]mat[i]o[nem] [et] fletu[m] exaltat[i]o[n]e[m] ... [et] sat[is] [com]petu[n]t huic li[br]o s[cilicet] Baruc ... No[ta] hystoria[m] de sim[u]lacro q[uo]d fuit i[n]ve[n]tum i[n] lecto David. Finito libro sit laus et gl[ori]a Chr[ist]o. Qui scripsit scribat s[em]p[er] cu[m] d[omi]no vivat" [Stegmüller 2682, 2908, 5770 ca
dc.format.extent 158 f. ; 315 x 224 mm enquadernació 336 x 240 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1179 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 35 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 157 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 37 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. A.T. Profetes majors Comentaris ca
dc.title [Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch] la
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Isaïes. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Lamentacions. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Baruc. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0579/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0579/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria, segons Alcina, i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. B. Plu. 3. n. 8." ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25509937 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0579 ca
dc.identifier.local Olim 422 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics