Estructura i canvi social a Espanya. Text Torres (2012)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Estructura i canvi social a Espanya. Text Torres (2012)

DSpace Repository

Estructura i canvi social a Espanya. Text Torres (2012)

Show simple item record

dc.contributor.author Torres Pérez, Francisco
dc.date.accessioned 2013-09-11T11:05:39Z
dc.date.available 2013-09-11T11:05:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/29995
dc.description Aquest material docent ha rebut l’ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES
dc.description.abstract L’assignatura Estructura i canvi social a Espanya, codi 34406, s’imparteix en el segon curs i segon quadrimestre del Grau de Sociologia. se centra en els processos d’estructuració i de canvi més rellevants de l’Espanya contemporània, entre el 1970 i el 2010, que es comparen amb unes altres societats de modernitat avançada i es contrasten amb els conceptes, les teories i tendències que s’han vist en altres assignatures del grau. L’assignatura s’estructura en sis temes. 1. El canvi social a Espanya. 1970-2010. 2. Estructura demogràfica, família i immigració. 3. L’estructura econòmica i el mercat de treball. 4. Les classes socials a Espanya. 5. Benestar, desigualtat i pobresa. 6. La política i els nous actors. Les pràctiques culturals. En els diversos temes es destaquen, en particular, els processos socials emergents i els nous actors de la vida social (dones, noves classes mitjanes, moviments socials, immigrants). Aquests continguts fan que l’assignatura tinga un alt grau d’aplicabilitat en relació a les eixides professionals vinculades a les dinàmiques de transformació i canvi social, així com els processos socials emergents de particular relleu a la Espanya actual. S’inclou com a material: (1) els powers points dels 6 temes, (2) el text Torres, F. (2012): Processos d’estructuració i canvi a l’Espanya contemporània. 1970-2010. Projecte docent. Facultat de Ciències Socials. Universitat de València, i (3) les especificacions de la guia docent, les pràctiques a realitzar i les lectures corresponents). es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.requires http://roderic.uv.es//handle/10550/29996 Estructura i canvi social a Espanya. Especificacions guia, pràctiques, lectures
dc.subject social structure es_ES
dc.subject social change es_ES
dc.subject canvi social es_ES
dc.subject contemporary spain es_ES
dc.subject espanya contemporània es_ES
dc.subject estructura social es_ES
dc.title Estructura i canvi social a Espanya. Text Torres (2012) es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Cambio y desarrollo social es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.relation.references http://roderic.uv.es//handle/10550/29994 Estructura i canvi social a Espanya. Temes
dc.description.abstractenglish The course Structure and social change in Spain, code 34406, taught in the second year and second semester of the Degree of Sociology. The course focuses on the structure and processes of change relevant to contemporary Spain, between 1970 and 2010, compared to other advanced modernity societies and contrasted with the concepts, theories and trends that have been seen in other courses of this degree. The course is divided into six themes. 1. Social change in Spain from 1970 to 2010. 2. Demographic structure, family and immigration. 3. The economic structure and the labour market. 4. Social classes in Spain. 5. Welfare, inequality and poverty. 6. Politics and new actors. Cultural practices. In several themes stand out in particular social emerging processes and new social actors (women, new middle classes, social movements, immigrant). These contents are the subject has a high degree of applicability in relation to career opportunities related to dynamic transformation and social change, and social processes emerging from particular relief to Spain today. It included as a material: (1) Power Point of six themes, (2) the text Torres, F. (2012): Processes of restructuring and change in contemporary Spain. From 1970 to 2010. Educational project. Faculty of Social Sciences. University of Valencia, and (3) the text specifications of the course, practices and selected readings. es_ES

View       (937.5Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics