Estrés per metalls pesants: respostes fisiològiques induïdes per Cd i Ni en arròs (Oryza sativa L).

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2005
Reading date
2005-11-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
RESUMEN El treball que he desenvolupat sha centrat en lestudi dels efectes fisiològics de dos metalls pesants, el Cd i el i Ni, en plantes darròs durant les etapes inicials del seu desenvolupament. Els objectius concrets daquesta tesi són: - Caracteritzar lefecte del Cd i del Ni sobre les membranes cellulars. - Estudiar lacció del Cd i del Ni sobre el metabolisme energètic. - Determinar les variacions dels nivells detilé per efecte dels metalls i la seua possible modulació per altres hormones. Els resultats obtinguts en les nostres investigacions poden resumir-se en: Tant la permeabilitat de les membranes com la difència de potencial transmembrana (Em) es veuen afectades per Cd, que afecta la component activa dEm de forma transitòria. Pel contrari el Ni no provoca alteracions dEm en arrels, ni es detecten augments de la permeabilitat a curt termini, però si en tiges, a llarg termini. Ambdós metalls afecten dràsticament lactivitat fotosintètica de les plantes i a nivell de planta sencera, no es detecten canvis en lactivitat respiratòria. El Cd no altera la taxa respiratòria de tiges ni darrels, quan es mesuren separadament, excepte a concentracions elevades. El Ni provoca una clara inhibició de la respiració en les arrels, mentre que augmenta lleugerament la de les tiges. Aquest efecte indica un canvi en la distribució de lenergia que resulta de la respiració entre creixement i manteniment dels teixits. el Cd i el Ni indueixen una disminució de la síntesi detilé. El GA3, però no lABA, interacciona amb lefecte inhibitori dels metalls, i augmenta la producció detilé fins a valors semblants als dels controls. Tots els efectes detectats, i per als dos metalls estudiats, poden ser revertits, al menys parcialment, per leliminació dels metalls del medi on creixen les plantes. __________________________________________________________________________________________________
Description
Keywords
Bibliographic reference