Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents

DSpace Repository

Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents

Show simple item record

dc.contributor.author Gomis Fons, Andrés
dc.date.accessioned 2022-03-11T07:45:22Z
dc.date.available 2022-03-12T05:45:05Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/81905
dc.description.abstract En aquesta publicació analitzarem la realitat de la cooperació intermunicipal en el territori valencià, sobre la base de la identificació de les xarxes que els municipis formen entre ells i de la seua intensitat. Analitzar les dinàmiques de col·laboració existents entre els municipis és d’interès per a encarar des de les actuacions públiques una estratègia territorial més efectiva, i resulta d’utilitat tant per als mateixos governs locals com per al govern autonòmic. El text s’organitza en tres parts ben diferenciades. La primera inclou el marc teòric i conceptual, on situem l’estudi de la cooperació intermunicipal i del territori en relació amb el desenvolupament, la coherència de polítiques i la governança territorial. Després s’analitza quin és el context en què es desenvolupa la cooperació intermunicipal al País Valencià. I per últim s’analitzen totes les formes i xarxes de cooperació intermunicipal existents i la seua implantació en el territori valencià, així com les finalitats i àmbits territorials. El text es tanca amb un darrer capítol de síntesi i recapitulació on es repassen les aportacions i conclusions del treball i es plantegen possibles línies de futur en termes de política territorial. es_ES
dc.description.sponsorship CSO2016-78169-R es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Estudios y Documentos de Desarrollo Local;25
dc.source Gomis Fons, Andrés. (2018). Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents. Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 25. Universitat de València es_ES
dc.subject desarrollo es_ES
dc.subject geografía humana es_ES
dc.subject geografía regional es_ES
dc.subject gobierno es_ES
dc.title Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisis de les xarxes de cooperació local existents es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::GEOGRAFÍA::Geografía regional es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-327-1 es_ES
dc.description.abstractenglish In this publication we will analyse the reality of inter-municipal cooperation in the Valencian territory, based on the identification of the networks that the municipalities form between them and their intensity. Analysing the existing dynamics of collaboration between municipalities is of interest for public action to tackle a more effective territorial strategy, and is useful both for local governments themselves and for the regional government. The text is organised into three very different parts. The first includes the theoretical and conceptual framework, where the study of inter-municipal cooperation and the territory in relation to development, policy coherence and territorial governance is situated. Then we analyse the context in which intermunicipal cooperation is developed in the Valencian Country. Finally, it analyses all the existing forms and networks of inter-municipal cooperation and their implementation in the Valencian territory, as well as their aims and territorial scopes. The text closes with a final chapter of synthesis and recapitulation in which the contributions and conclusions of the work are reviewed and possible lines for the future in terms of territorial policy are proposed. es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (4.956Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics