[Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 492 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 492 ca
dc.contributor.author Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 492 ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.date.accessioned 2021-12-17T07:54:03Z
dc.date.available 2021-12-17T07:54:03Z
dc.date.created [entre 1275 i 1300] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1300] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0492 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/81077
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) + 105 (en blanc els ff. 3-4, 60 i 105v) + iii (paper) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes, amb nombre de línies variable i alguns fulls a línea tirada. Pautat amb mina de plom ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades, calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, de rodes amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; restes dels fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "ESDRAS TOBIAS IVDIC HESTER" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, en l'últim quart del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-5-6 ; M 618 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 492 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit comença acèfal amb el llibre de les Lamentacions (5, 11) i segueix amb la transcripció d'Esdres, Tobit, Judit i Ester acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1-2v: [Lamentationes, 5, 11-22] f. 1-2v: "[text] ... [humilia]verunt et virgines in civitatibus Iuda ... iratus es co[n]tra nos vehem[en]ter" ; f. 1r-2v: [Glossa interlinearis] "[text] Heretici. [Et] a p[er]sona eo[rum] sibi benivole[n]tiam acquirit ... co[n]trarios t[ib]i" ; f. 1r-2v: [Glossa marginalis] "[text] [Moraliter. Mulieres etc. Quociens peccatorum feditate gravamur et de Syon ... devir]ginantur. Un[de] supra virgines m[e]e et iuvenes mei abierunt in cap[tivitatem] ... altissiodorensis eccl[esi]e diaconus" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 5r-33r: [I Esdrae] f. 5r: [Praefatio Hieronymi in Ezram] "[text] Utrum difficilius sit facere q[uo]d poscitis an negare necdum statui ... magis errabu[n]t ignora[n]tes" [PL 28, 1401-1406] ; f. 5r-33r: [I Esdrae] "[text] In anno primo Cyri regis p[er]saru[m] ut compleretur verbum D[omi]ni ex ore Ieremie ... o[mne]s hii accep[er]ant uxores alienigenas et fuer[un]t ex eis mulieres q[ue] pep[er]erant filios" ; f. 5r-29v: [Glossa interlinearis] "[text] Chr[ist]i. Chr[istu]s quoq[ue] ait nece[ss]e est impl[er]i o[mn]ia q[ue] scripta sunt in lege Moysi et p[ro]ph[et]is [et] ps[alm]is de me ... fructus s[cilicet] or[ati]onis et lam[en]tationis Esdre" ; f. 5r-33r: [Glossa marginalis] "[text] B[eda]. Sicut Cyrus destructo chaldeo[rum] imp[er]io p[o]p[u]l[u]m D[e]i lib[er]avit et in patriam remisit ... ut opus male inchoatu[m] corrigens dignum faciat p[er]petua m[er]cede in celis" [Stegmüller 11795 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 33r-59v: [Nehemias] f. 33r-59v: "[text] Verba Neemie filii Elchie et factu[m] est in mense Casleu a[n]no XX ... memento mei Deus meus in bonum. Explicit Esdras" ; f. 33r-58r: [Glossa interlinearis] "[text] Consolationis D[omi]ni v[e]l consolatoris a D[omi]no missi subaudi ... cu[m] oportet s[cilicet] huic s[e]c[u]lo p[ro]vid[er]e nec[essari]a" ; f. 33r-59v: [Glossa marginalis] "[tex] B[eda]. Verba Neemie [et] c[etera]. Neemias int[er]p[re]tatur consolator D[omi]n[u]s v[e]l consolator missus a D[omi]no ... Merito talis conditor et dedicator civitatis post multos devocionis labores memorie se creatoris et largitoris om[n]iu[m] bono[rum] co[m]mendat" [Stegmüller 11796 ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 61r-75r: [Tobias] f. 61r: [Prefatio Hieronymi in Librum Tobiae] "[text] Cromatio et Heliodoro ep[iscop]is Ieronimus p[res]b[ite]r in D[omi]no sal[utem]. Mirari no[n] desino exactionis v[est]re instantiam ... cum gratum vobis didicero me q[uo]d iubere estis dignati complesse" [PL 29, 23-26] ; f. 61r-75r: [Tobias] "[text] Tobias ex tribu et civitate Neptalim ... [et] cunctis habitantib[us] terram. Explicit lib[er] Tobie" ; f. 61r-75r: [Glossa marginalis] "[text] Beda. Liber Tobie in sup[er]ficie littere est salubris ... [et] singulos p[er] div[er]sas mansiones p[ro] m[er]ito[rum] div[er]sitate collocantib[us]" ; f. 61r-75r: [Glossa interlinearis] "[text] Bonus D[omi]ni. P[er]sonam describit aptam negotio ... b[eat]i mittes q[uonia]m ip[s]i pos[sidebunt] t[er]ram [et] credo videre bona D[omi]ni in t[erra] vi[ventium]" [Stegmüller 11797 ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 75r-92v: [Iudith] f. 75r+v: [Prologus] "[text] Apud hebreos liber Iudith inter agiographa legitur ... ut invictu[m] ab om[n]ib[us] hominib[us] vinc[er]et insup[er]abilem sup[er]aret" ; f. 75r+v: [Glossa marginalis] "[text] Rab[anus].Queritur quo t[em]p[o]r[e] quib[us]ve regib[us] hystoria Iudith fu[er]it ... in media repugnantem vicerit atq[ue] suo imperio subiugav[er]it" ; [Iudith] f. 76r-92v: "[text] Arphaxath itaq[ue] rex Medorum subiugav[er]at multas gentes imp[er]io suo ... et colitur a iudeis ex illo t[em]p[o]r[e] usq[ue] ad p[re]sentem die[m]. Explicit liber Iudith" ; f. 76r-92v: [Glossa interlinearis] "[text] Sup[er]bi. Quo t[em]p[o]r[e] hystoria Iudith fu[er]it p[re]notatur ... dum durat p[re]sens s[e]c[u]l[u]m" ; f. 75v-92v: [Glossa marginalis] "[text] R[abanus]. Mistice p[er] Arphaxath sup[er]bi exp[r]imuntur ... s[ed] future vite recordatione iuxta illud Flevimus du[m] recordaremur tui Syon" [Stegmüller 11798 ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 93r-105r: [Esther] f. 93r+v: [Prefatio] "[text] Librum Hester variis translationib[us] constat e[ss]e viciatu[m] ... nos eni[m] iuxta morem hebreo[rum] ordine[m] p[ro]sequi [etiam] in LXX editione maluimus" ; f. 93v-105r: [Esther 1, 1-10,3] "[text] In diebus Assueri qui primus regnavit ab India usq[ue] Ethiopiam sup[er] ce[n]tum XXVII p[ro]vincias ... [et] loq[ue]ns ea que ad pacem sui seminis p[er]tinerent" ; f. 93v: "[text] Que habentur in hebreo plena fide expressa. Hec au[tem] que secunt[ur] scripta repp[er]i in editione vulgata que greco[rum] lingua et litteris continentur et int[er]im post finem libri hoc cap[itu]l[u]m ferebatur q[uo]d iuxta consuetudine[m] n[ost]ram obelo i[d] [est] veru prenotavimus" [PL 29, 968] ; f. 93r-105r: [Glossa marginalis] "[text] Rabanus. Liber Hester quem hebrei int[er] agiographa num[er]ant ... hystorialis eni[m] non o[mn]em terram tributariam fecit" ; f. 93v-105r: [Glossa interlinearis] "[text] Fecit Assuerus qui Chr[istu]m no[m]i[n]e ostendit et dignitate interp[re]tat[ur] atrium meu[m] v[e]l ostiu[m] ... [et] alibi rogate q[ue] ad pacem su[n]t Ier[usa]l[e]m" [Stegmüller 11798 ca
dc.format.extent 105 f. : il. ; 321 x 222 mm enquadernació 337 x 241 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ca
dc.relation.isreferencedby Patrologia Latina, t. 29 ca
dc.relation.isreferencedby Glossae Scripturae Sacrae electronicae, ed. Martin Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018. Consulta 22/10/2021 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Lamentacions Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Esdres Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Tobit Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Judit Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Ester Comentaris lemac ca
dc.title [Lamentationes, Esdras, Tobias, Judith et Esther cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. Llatí. Seleccions ca
dc.title.alternative Bíblia. Lamentacions. Llatí. Seleccions ca
dc.title.alternative Bíblia. Esdres. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Tobit. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Judit. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Ester. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0492/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Amb posterioritat, arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Unversitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics