Escola rural, educació física i aprenentatge-servei: el cas de Fortaleny. Model educatiu caduc o referent pedagògic per al futur?
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Escola rural, educació física i aprenentatge-servei: el cas de Fortaleny. Model educatiu caduc o referent pedagògic per al futur?

DSpace Repository

Escola rural, educació física i aprenentatge-servei: el cas de Fortaleny. Model educatiu caduc o referent pedagògic per al futur?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peiró Velert, Carmen
dc.contributor.advisor Chiva Bartoll, Óscar
dc.contributor.author Ferrando Felix, Sergio
dc.contributor.other Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal es_ES
dc.date.accessioned 2021-11-30T08:41:39Z
dc.date.available 2021-12-01T05:45:06Z
dc.date.issued 2021 es_ES
dc.date.submitted 02-12-2021 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/80845
dc.description.abstract L’escola rural tradicionalment s’ha vist condicionada per una gran quantitat de prejudicis socials que han afectat a la seua imatge. Una institució que sempre ha hagut de conviure en un segon plànol, sense que es tinguera en compte la seua pròpia realitat, la del món rural. Així doncs, aquesta investigació sorgeix amb l’objectiu de descobrir si aquesta visió social sobre l’ensenyament rural confirma que aquest és un model caduc, sense possibilitats de futur, o si les característiques de l’Educació Física de l’escola rural s’ajusten, per contra, als principis globalitzadors de l’ensenyament actual. Per a donar resposta a aquesta disjuntiva, hem adoptat un model d’investigació col·laborativa i una estratègia metodològica d’estudi de cas. En aquesta investigació han participat alumnat, mestres, equip directiu, veïns i veïnes, voluntaris/es, membres de l’ajuntament, entre altres persones, i que ha tingut com a protagonista l’Escola Pública de Fortaleny. Per aquest motiu l’hem anomenada: el cas de Fortaleny. El projecte d’intervenció que es desenvolupa pren la forma d’aprenentatge-servei (ApS), està conformat per 9 sessions i culmina amb l’elaboració d’un documental. Els principals resultats revelen que l’Educació Física de l’escola rural de Fortaleny presenta trets identificatius que la vinculen amb els principis pedagògics actuals (ràtio reduïda, agrupacions multigrau, ensenyament interdisciplinar, individualitzat, obert a la comunitat i que es desenvolupa en contacte amb el medi natural) i que, per tant, compta amb grans possibilitats educatives. La incorporació de propostes metodològiques experiencials i globalitzadores, com l’ApS, ha afavorit que l’alumnat es familiaritze amb aspectes vinculats amb el saber, saber fer, saber ser i saber compartir, així com amb un servei social amb un gran impacte en la comunitat, contribuint a la seua formació integral. Aquest és un fet que ens permet parlar de l’escola rural com un dels referents pedagògics del present i del futur. No obstant, el tipus de metodologia emprada per cada docent, generalment provinent d’un sistema tradicional, pot limitar i reduir les contribucions d’aquest tipus de propostes. es_ES
dc.format.extent 451 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject investigació col·laborativa es_ES
dc.subject denúncia social es_ES
dc.subject escola rural es_ES
dc.subject educació física es_ES
dc.subject aprenentatge-servei es_ES
dc.subject metodologia experiencial i globalitzadora es_ES
dc.title Escola rural, educació física i aprenentatge-servei: el cas de Fortaleny. Model educatiu caduc o referent pedagògic per al futur? es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish Rural schools have traditionally been conditioned by a large number of social prejudices that have affected its image. This institution has always had to leave in the background without taking into account its own reality, the rural world. Thus, this research emerges with the aim of discovering whether this social view about rural education confirms that this is an outdated model, with no future possibilities, or if the singularity of the Physical education subject in this type of schools is adjusted, on the contrary, to the globalizing principles of current teaching. To answer this dilemma, we adopted a collaborative research model and a case study methodological strategy. Students, teachers, the school management team, neighbours, volunteers, members of the city council, among others, participated in this research, and the Fortaleny Public School was the protagonist. For this reason, we have called it: the case of Fortaleny. The intervention project developed took the form of service-learning (SL), consisted of 9 sessions and culminated in the production of a documentary. The main results reveal that Physical Education in the rural school of Fortaleny presented identifying features that link it with current pedagogical principles (reduced ratio, multigrade groupings, interdisciplinary teaching, individualized, open to the community and developed in contact with the natural environment) and that, therefore, has great educational possibilities. The incorporation of experiential and globalizing methodological proposals, such as Service-Learning, allowed that students become familiar with aspects related to knowing, knowing how to do, knowing how to be and knowing how to share as well as with a social service with a great impact on the community, which will contribute to their comprehensive training. This allows us to speak of the rural school as one of the pedagogical references of the present and the future. However, the type of methodology used by each teacher, generally rooted in a traditional system, can limit and reduce the contributions of this type of proposals. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (5.809Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics