[Petri Lombardi collectanea in Pauli apostoli epistolas]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Petri Lombardi collectanea in Pauli apostoli epistolas]

DSpace Repository

[Petri Lombardi collectanea in Pauli apostoli epistolas]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 475; Pere Llombard, aproximadament 1100-1160; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 475; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 475
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: Bíblia. Epístoles paulines. Llatí
Lengua: la
Descripción física: 261 f. : il. ; 382 x 263 mm enquadernació 399 x 290 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu les epístoles de sant Pau amb el comentari de Pere Llombard
Materia: Bíblia. Epístoles paulines Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0475 https://hdl.handle.net/10550/80213
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: “Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes”, arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Universitat de València
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) iii (paper) + 261 + iii (paper) + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues, tres i quatre columnes amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres il·luminades i decorades am motius vegetals i antropomòrfics. Al començament de cada epístola caplletres amb escenes bíbliques. Calderons i titolets alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "EPISTO PAVLI THO. XIII"
Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 89-06-21 ; M 601
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 475
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-2r: [Collectanea in Epistolas Pauli. Praefatio] "[text] "Principia rerum requirenda sunt prius ... p[re]mittit au[tem] salutat[i]onem, dicens" [PL 191, 1297-1302 ; Stegmüller 66542. f. 2r-68r: [Epistola B. Pauli apostoli ad Romanos] "[text] Paulus servus Ih[es]u Christi vocatus ap[osto]l[u]s ... cui est honor [et] gl[ori]a in secula seculorum amen" ; f. 2r-68r: [In espistolam ad Romanos / Petrus Lombardus] "[text] Paulus servus ... omnib[us] q[u]i su[n]t Rome ... Hucusq[ue] eni[m] pendet litt[er]a ut perficiatur s[ente]n[ti]a ... atq[ue] i[m]mutabilitate nature. Sit gl[ori]a ... s[e]c[u]lorum. Am[en]" [PL 191, 1301-1534 ; Stegmüller 66553. f. 68r-143r: [Epistolae B. Pauli ad Corinthios] f. 68r-116v: [Ad Corinthios prima] "[text] Paulus vocat[us] apostolus Ch[rist]i Ih[es]u ... caritas mea [cum] o[mn]i[us] vob[is] i[n] Ch[rist]o Ih[es]u. Am[en] ; f. 68r-116v: [In espistolam I ad Corinthios / Petrus Lombardus] "[text] Corinthii su[n]t Achaici ... am[en]. hic sermo confirmatio est b[e]n[e]dict[i]onis" ; [PL 191, 1533-1696 ; Stegmüller 6656] ; f. 117r-143r: [Ad Corinthios secunda] "[text] Paulus apostolus Ih[es]u Chr[ist]i p[er] voluntatem D[e]i [et] Timotheus f[rate]r ... et co[m]municatio sancti Sp[iritu]s cum omnib[us] vobis. Amen" ; f. 116v-143r: [In espistolam II ad Corinthios / Petrus Lombardus] "[text] Post actam p[enite]n]t]ia[m] consolatoriam scribit eis .. ut trium p[er]fectio [con]su[m]matio sit ho[min]is i[n] salutem. Am[en]" [PL 192, 9-94 ; Stegmüller 66574. f. 143r-164r: [Epistola B. Pauli apostoli ad Galatas] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s non ab hominibus ... gr[ati]a domini n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i cum sp[irtit]u v[est]ro fratres. Am[en]" ; f. 143r-164r: [In espistolam ad Galatas / Petrus Lombardus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus. [text] Galathe sunt greci. Hii verbum v[er]itatis primum ab ap[osto]lo acceperunt ... per hoc v[er]bum hebreum v[er]a e[ss]e que locut[us] est ostendit" [PL 192, 93-170 ; Stegmüller 66585. f. 164r-178v: [Epistola B. Pauli apostoli ad Ephesios] "[text] Paulus apostolus Chr[ist] Ihesu per volu[n]tatem Dei ... qui diligunt D[omi]n[u]m n[ost]r[u]m Ih[esu]m Chr[ist]um i[n] i[n]corrupt[i]o[n]e. Am[en]" ; f. 164r-178v: [In espistolam ad Ephesios / Petrus Lombardus] "[text] Ephesii autem sunt asiani. Hii accepto verbo veritatis ... i[d est] [et] omnib[us] qui diligunt D[omi]n[u]m n[ost]r[u]m Ih[esu]m Chr[istu]m" [PL 192, 169-222 ; Stegmüller 66596. f. 178v-188v: [Epistola B. Pauli apostoli ad Philippenses] f. 179r-188v: "[text] Paulus [et] Timotheus servi Ih[es]u C[hrist]i om[n]ib[us] sanctis ... Gr[ati]a Domini n[ost]ri Ih[es]u Ch[rist]i cum sp[irit]u v[est]ro. Amen" ; f. 178v-188v: [In espistolam ad Philippenses / Petrus Lombardus] "[text] Philippenses sunt macedones hi accepto v[er]bo veritatis p[er]stiterunt i[n] fide ... ut sana sit semper [et] in sp[irit]ualib[us] h[ab]undet. Amen" [PL 192, 221-258 ; Stegmüller 66607. f. 188v-197r: [Epistola B. Pauli apostoli ad Colossenses] f. 189r-197r: "[text] Paulus apostolus Ih[es]u Ch[rist]i per volu[n]tatem D[e]i [et] Timothe[us] f[rate]r ... memores estote vinc[u]lo[rum] meorum. Gr[ati]a D[omi]ni n[ost]ri Ih[es]u Ch[risti] vobiscum. Am[en]" ; f. 188v-197r: [In espistolam ad Colossenses / Petrus Lombardus] "[text] Coloce[n]ses [et] hi sic[ut] laodicenses s[un]t asiani ... que a[utem] sit salutatio, ostendit adde[n]s gr[ati]a Domini Ih[es]u sit vobiscum" [PL 192, 257-288 ; Stegmüller 66618. f. 197r-208v: [Epistolae B. Pauli apostoli ad Thessalonicenses] f. 197v-204r: [Ad Thessalonicenses prima] "[text] Paulus et Silvanus et Thymotheus ecc[lesi]e thessalonicensium ... per Dominum ut legatur ep[isto]la h[ec] omnib[us] sa[n]ctis fratrib[u]s ... Ih[es]u Ch[rist]i vobiscu[m]. Amen" ; f. 197r-: [In espistolam I ad Thessalonicenses / Petrus Lombardus] "[text] Tessalonicenses s[un]t macedones hii accepto verbo veritatis p[er]stiterunt in fide ... [et] ut in bonis operib[us] p[ro]ficiatis. Gr[ati]a Domini n[ost]ri Ih[es]u Ch[rist]i sit vob[is]cum. Amen" [PL 192, 287-312 ; Stegmüller 6662] ; f. 204r-208v: [Ad Thessalonicenses secunda] "[text] Paulus [et] Silvan[us] [et] Tymotheus ecclesie thessalonicensium ... in omni ep[isto]la ita scribo. Gr[ati]a Domini n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i cum o[mn]ib[us] vobis. Amen" ; f. 204r-208r: [In espistolam II ad Thessalonicenses / Petrus Lombardus] "[text] Ad Tessalonicenses s[e]c[un]dam sc[ri]bit ep[isto]lam ... que non fuerit manu eius subsc[ri]pta" [PL 192, 311-326 ; Stegmüller 66639. f. 208r-224v: [Epistolae B. Pauli apostoli ad Timotheum] f. 208v-218v: [Ad Timotheum prima] "[text] Paulus apostolus Ih[es]u Ch[rist]i s[e]c[un]d[u]m imperium Dei salvatoris nost[ri] ... p[ro]mitte[n]tes circa fidem exciderunt. Gratia tecum. Am[en]" ; f. 208r-218v: [In espistolam I ad Timotheum / Petrus Lombardus] "[text] Tymotheum i[n]struit [et] docet de ordinat[i]one episcopatus ... [et] ut hec custodias. Gr[ati]a sit tecum. Amen" [PL 192, 325-362 ; Stegmüller 6664] ; f. 218v-224v: [Ad Timotheum secunda] "[text] Paulus ap[osto]l[u]s Chr[ist]i Ih[es]u per voluntatem Dei ... [et] Linus et Claudia [et] fr[atre]s omnes ... Gr[ati]a nob[is]cu[m]. Am[en]" ; f. 218v-224v: [In espistolam II ad Timotheum / Petrus Lombardus] "[text] Item Timotheo scribit de exhortat[i]one martirii ... vel vera sunt que hactenus dixi" [PL 192, 363-384 ; Stegmüller 666510. f. 224v-228r: [Epistola B. Pauli apostoli ad Titum] f. 225r-228r: "[text] Paulus servus Dei apostolus autuem Ihesu Ch[rist]i s[e]c[un]d[u]m fide[m] ... saluta qui nos ama[n]t in fide. Gratia Dei cum om[n]ib[us] vobis. Am[en]" ; f. 224v-228r: [In espistolam ad Titum / Petrus Lombardus] "[text] Tytum co[m]monefacit [et] instruit de constitut[i]one p[res]b[yte]rii ... deinde generalit[er] omnes salutat dicens.Gr[ati]a Dei sit cum o[mn]ib[us] vobis. Amen" [PL 192, 383-394 ; Stegmüller 666611. f. 228r-229r: [Epistola B. Pauli apostoli ad Philemonem] "[text] Paulus vi[n]ctus Ih[es]u Ch[rist]i [et] Tymotheus f[rate]r ... Marcus Aristarcus Demas Lucas adiutores mei Gr[ati]a Domini nostri Ihesu Ch[rist]i cum spi[rit]u tuo. Amen" ; f. 228r-229r: [In espistolam ad Philemonem / Petrus Lombardus] "[text] Philemoni familiares litt[er]as facit p[ro] Honesimo tercio eius scribens ... hoc dicit ut magis obediant solent enim absentes contempnit. Salutat te Epafras ... Gr[ati]a Domini n[ost]ri Ih[es]u Ch[rist]i sit cum spiritu tuo. Amen" [PL 192, 393-398 ; Stegmüller 666712. f. 229r-261v: [Epistola B. Pauli apostoli ad Hebraeos] "[text] Multipharia[m] m[ul]tisq[ue] modis olim Deus loquens patrib[us] in prophetis ... Salutant vos omnes f[ra]tres de Italia. Gratia cum omnib[us] vobis. Amen" ; f. 229r-: [In espistolam ad Hebraeos / Petrus Lombardus] "[text] In primis dicendum e[st] cur ap[osto]l[u]s Paulus in hac ep[isto]la scribendo n[on] servav[er]it morem suum ... purgatio pecc[at]orum [et] alia Dei munera si[n]t cum omnib[us] vobis. Amen" [PL 192, 399-520 ; Stegmüller 6668
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionemStegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics