[Libri Iosue, Iudices, Ruth, primus et secundus Samuelis, tertius et quartus Regum, cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Iosue, Iudices, Ruth, primus et secundus Samuelis, tertius et quartus Regum, cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Iosue, Iudices, Ruth, primus et secundus Samuelis, tertius et quartus Regum, cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 465; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 465; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 465
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: Bíblia. Llibres històrics. Llatí. SeleccionsBíblia. Josuè. LlatíBíblia. Jutges. LlatíBíblia. Reis. LlatíBíblia. Samuel. Llatí
Lengua: la
Descripción física: 261 f. : il. ; 380 x 252 mm enquadernació 392 x 280 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu els llibres de Josué, Jutges, Rut, el primer i segon de Samuel i el tercer i quart dels Reis acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria" corresponent
Materia: Bíblia. Josuè Comentaris
Bíblia. Jutges Comentaris
Bíblia. Reis Comentaris
Bíblia. Samuel Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0465 https://hdl.handle.net/10550/79979
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Posteriorment, ingressà a la Universitat de Valencià arran la desamortització de Mendizábal
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + ii (paper) + 261 (en blanc el f. 91v, 260v i 261 ) + ii (paper) + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes, amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres miniades amb motius antropomòrfics i vegetals. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, en el plànol anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "IOSUE. IUDIC. RUTH. REG. T. III[I]"
Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 89-6-13; M 591
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 465
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-49r: [Iosue] f. 1r: [Prologus sancti Hieronymi in libro Iosue] "[text] Tandem finito Pentatheuco Moysi velut grandi fenore lib[er]ati ... cantus surda debeamus aure transire" [PL 28, 461-464] ; 1r: [Argumentum in librum Iosue] "[text] Ier[onymus] Ih[esus] filius nave typum D[omi]ni ... eccl[es]ie celestisq[ue] Ier[usa]l[e]m regna sp[irit]alia describi" ; f. 1r-2v: [Prothemata] "[text] Adom[antius]. Donavit D[eu]s nom[en] q[uo]d e[st] sup[er] om[n]e nom[en] Ih[es]u Chr[ist]o ... celestem h[er]editatem accipies p[er] Ih[esum] Ch[ristu]m Dominum nostrum" ; f. 1r-49r: [Iosue] f. 2v-49r: "[text] Et factum est p[ost] mortem Moysi servi Dei ut loqueretur D[omi]n[u]s ... filius [sic] eius q[ue] data e[st] ei i[n] mo[n]te Effraym. Explicit liber Iosue" ; f. 2v-40v: [Glossa interlinearis] "[text] Pater. Ih[es]u Dei filium ... virtutib[us] a[n]ima[m] cui[us]q[ue]" ; f. 2v-49r: [Glossa marginalis] "[text] Adamanti[us]. Moyses famulus m[eu]s defunct[us] e[st] mortuus [et] c[etera]. Adverte quomodo regnat Ih[esus] ... s[ed] om[ne]s me d[er]eliq[ue]runt q[uo]d n[on] illis imputetur" [Stegmüller 117862. f. 49r-86r: [Iudices] f. 49r-86r: "[text] Post mortem Iosue consuluer[un]t filii Isr[ae]l D[omi]n[u]m dicentes ... s[ed] un[us]quisq[ue] q[uo]d sibi rectum videbatur hoc faciebat. Explicit liber Iudicum" ; f. 49r-84v: [Glossa marginalis] "[text] Is[idoru]s. Hystoria libri Iudicu[m] n[on] p[ar]va mysterio[rum] indicat sacramenta ... bonis v[ero] om[n]ib[us] sit submissa" ; f. 49v-79r: [Glossa interlinearis] "[text] Trib[us] Iude t]r]ib[us] s[cilicet] t[r]ibui ... q[uia] castra [sic] inferni destruxit" [Stegmüller 117873. f. 86r-91r: [Ruth] f. 86r-: "text] In dieb[us] unius iudicis quando iudices preerant facta est fames in terra ... obeth genuit Isay Isay genuit David regem. Explicit liber Ruth" ; f. 86r-91r: [Glossa marginalis] "[text] Propt[er] paucitatem sp[irit]ualiu[m] docto[rum] ... p[ro]ph[et]a[rum] [et] patriarcha[rum] oraculum p[er]tinere ad incarationem D[omi]ni n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i" ; f. 86r-90v: [Glossa interlinearis] "[text] Principis mundi ... synagogam" [Stegmüller 117884. f. 92r-93r: [Prologus sancti Hieronymi in libro Regum] "[text] Viginti [et] duas litteras e[ss]e ap[u]d hebreos ... obmutui [et] humiliatus sum [et] silui de bonis" [PL 28, 547-558] ; f. 92v-93r: [Glossa marginalis] "[text] Viginti [et] duas [et] reliq[ua]m hebrei XXII litteras h[abe]nt s[e]c[un]d[u]m nu[meru]m libro[rum] suo[rum] ... ut quidam dicunt peccator i[d] [est] detractor" [Stegmüller 117895. f. 93r-135r: [Liber Regum primus] f. 93v-135r: "[text] Fuit vir un[us] de Ramathaymsophym ... [et] tulerunt ossa [et] sepelier[unt] in nemore Iabes [et] ieiunaver[un]t septem diebus" ; f. 93r-135r: [Glosa marginalis] "[text] Primum libr[orum] regum sc[r]ipsit Samuel usq[ue] ad mortem suam dein[de] David p[ost] Salomonem ... q[uoad] possumus a Philistino[rum] obp[ro]brio eripiamus" ; f. 93v-134v: [Glossa interlinearis] "[text] N[on] vagabund[us] n[on] mobilis. V[ir]tute animi ... vallis ista circa Iordanem est grandis [et] campestris" [Stegmüller 117896. f. 135r-169r: [Liber Regum secundus] f. 135r-169r: "[text] Factum est au[tem] postq[ua]m mortuus est Saul ... [et] cohibita est plaga ab Israel" ; f. 135r-169r: [Glosa marginalis] "[text] Ra[banus]. Hunc aiunt hebrei filium fuisse Doech ... cum aries subito apparuit q[ue]m assumens obtulit p[ro] filio" ; f. 135r-169r: [Glossa interlinearis] "[text] A p[ar]te totum non enim homo cadit solum sup[er] faciem s[ed] in eam p[ar]tem in q[ua] est facies totus cadit ... aream vero sexcentis aureis emisse" [Stegmüller 117907. f. 169r-223r: [Liber Regum tertius] f. 169r-223r: "[text] Et rex David senuerat habebatq[ue] etatis plurimos dies ... iuxta om[n]ia que fecerat pater eius" ; f. 169r-222r: [Glosa marginalis] "[text] Ier[onimus]. Nonne t[ib]i videt[ur] si occidente[m] litteram sequaris figmentum e[ss]e ... [et] rep[ro]bo[rum] sensus sue serviens malicie iudicio om[n]ipotentis obtemperat" ; f. 169v-221v: [Glossa interlinearis] "[text] Sapi[enti]a v[e]l [con]templatio q[ua]m comtemplantes in eius dil[e]c[ti]one flammescunt ... q[uo]d exigebant merita eius" [Stegmüller 117918. f. 223r-260r: [Liber Regum quartus] f. 223-260r: [text] Prevaricatus est Moab in Isr[ae]l ... q[ue] [et] dabat[ur] ei a rege p[er] sing[u]los dies om[n]ib[us] dieb[us] vite sue. Explicit liber Regum. Amen" ; f. 223r-260r: [Glosa marginalis] "[text] Ra[banus]. Domus Ochozie e[st] synagoga q[ue] legalib[us] p[re]ceptis q[u]a[s]i cancellis cenaculi undiq[ue] circumdata erat ... ex quo in captivitate p[ost]ea natus e[st] Ih[esu]s sac[er]dos magn[us] q[u]i redux[it] p[o]p[u]l[u]m cu[m] Zorobabel" ; f. 223r-259r: [Glossa interlinearis] "[text] El syriace sol, addita b bel inde p[ro] varietate lingua[rum] bel bal baal, beelzebub ... transcriptio" [Stegmüller 11792
Referencias: Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionemStegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviGutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Patrologia Latina, 28
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics