[Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 471 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 471 ca
dc.contributor.author Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 471 ca
dc.date.accessioned 2021-06-23T07:07:23Z
dc.date.available 2021-06-23T07:07:23Z
dc.date.created [entre 1300 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1300 i 1325] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0471 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/79800
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) i (paper) + 151 (en blanc el f. 151v) + i (paper) i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues i tres columnes i a línia tirada amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades, calderons i titolets alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "EZECH.DAN.T.VIIII" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 597 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 471 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu els llibres d'Ezequiel i Daniel, acompanyats de la Glossa ordinaria corresponent ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-113v: [Ezechiel] f. 1r: [Praefatio Hieronymi in Ezechielem] "[text] Ezechiel p[ro]ph[et]a cum Ioachim rege Iuda captivus ductus est in Babylonem ... ut vocentur fagodoli [sic] manducantes senecias" [PL 28, 937-940] ; f. 1r-3r: [Prothemata in Ezechielem prophetam] "[text] Or[igenes]. Non omnis captivus p[ro]pt[er] pecc[atu]m suum captivus ... [et] Ioha[n]nes ad fluenta Iorda[n]is baptismum penitencie p[re]dicavit" ; f. 3r-113r: [Ezechiel] "[text] Et f[a]c[tu]m est in t[ri]cesimo anno in q[ua]rto in quinta me[n]sis ... p[er] c[ir]cuitum X [et] VIII millia [et] nom[en] civitatis ex illa die Dominus ibidem. Amen" ; f. 3r-113r: [Glossa interlinearis] "[text] Tempus. subaudis me[n]se pendente s[e]n[tenc]ia q[uo]d LXX addid[er]e ut manifestius fi[er]et ... i[d est] Ierosolima. I[d est] visio pacis" ; f. 3r-113v: [Glossa marginalis] "[text] Cobar p[ro]p[ri]um nom[en] fluminis vel q[uia] grave int[er]p[retatu]r Tyg[rim] [et] Eufraten ... ecce ego vob[is]cum sum usq[ue] ad [con]su[m]mat[i]o[n]em seculi" [Stegmüller 11811 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 113v-151: [Daniel] f. 113v-114r: [Praefatio Hieronymi in Danielem prophetam] "[text] Danielem p[ro]pheta[m] iuxta LXX int[er]p[r]etes Domini salvatoris ecc[lesi]e no[n] legunt ... q[ui] in utr[am]q[ue] p[ar]tem aut amore labunt[ur] aut odio. Explicit p[ro]logus" [PL 28, 1291-1294] ; f. 114r+v: [Prothemata] "[text] Sciend[um] autem nullum p[ro]ph[et]am tam ap[er]te sc[ri]psisse de Chr[ist]o ut iste ... [et] tempus adventus Ch[rist]i manifestissima p[re]dicat[i]o[n]e annotat" ; f. 151r: "[rúbr.] Reges p[er]sarum ... ; reges Egypti ...; rege [sic] Syrie ..." ; f. 114v-151r: [Daniel] "[text] Anno t[er]cio regni Ioachim regis Iude venit Nabuch[odonosor] rex Babylonis Ier[usa]l[e]m [et] obsedit eam ... faciens signa [et] mirabilia in celo [et] in t[er]ra qui lib[er]avit Danielem de lacu leonum. [rúbr.] Explicit liber Danielis"; f. 114v-147v: [Glossa marginalis] "[text] An[n]o t[er]cio occiso Iosia a ph[ara]one Nichao pop[u]l[u]s Ioachat filium eius regem statuit ... ut in animis iac[er]et fu[n]dam[en]tum ut cogitarent desideria [com]plere" ; f. 114v-150r: [Glossa interlinearis] "[text] Filii Iosie cuius XIII a[n]no cepit p[ro]ph[et]are Ieremias sub quo [et] Olda m[u]l[ie]r p[ro]ph[et]avit ... videtur his falli q[uo]d solet dici magnam voce[m] n[on] e[ss]e nisi in s[an]c[t]is t[antu]m s[ed] hec p[er]icope ap[ud] grecos no[n] e[ss]e" [Stegmüller 11812 ca
dc.format.extent 151 f. : il. ; 383 x 263 mm enquadernació 395 x 281 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Ezequiel Comentaris lemac ca
dc.subject Bíblia. Daniel Comentaris lemac ca
dc.title [Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. Ezequiel. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. Daniel. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0471/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes", arran la desamortitzió de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Unversitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics