[Quodlibeta magistri Godefridi]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Quodlibeta magistri Godefridi]

DSpace Repository

[Quodlibeta magistri Godefridi]

Show full item record

Exportar a Refworks
     Godfrey, de Fontaines, actiu segle XIII-XIV
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 298 ES-VaUB; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 298; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 298 ES-VaUB
This document is a manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Quodlibeta. 5-14
Lugar: France

Lengua: la
Descripción física: 179 f. : il.; 357 x 233 mm enquadernació 368 x 250 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu les "Quodlibeta" V-XIV del filòsof i teòleg Godefridus de Fontibus
Materia: Filosofia medieval
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0298 https://hdl.handle.net/10550/78935
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer a Ferran d'Aragó, duc de Calàbria; posteriorment al Monestir de Sant Miquel dels Reis (“Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. A. P. 2. n. 1." f. 1r), i finalment, arran la Desamortització, passà a formar part de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Descripción general: Ms
Títol proporcionat pel catalogador basat en l'èxplicit (f. 152v i 173v)
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + ii (paper) + 179 (f. 174 en blanc) + ii (paper) + i (pergamí actual) ; reclams cada dotze folis ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes a 59 línies (f. 1rb)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Escrit per diferents copistes. Anotacions marginals contemporànies i posteriors. Notes marginals per al rubricador
Decoració: Caplletres decorades, titolets i calderons amb tinta de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada. Plateresca, pell marró sobre fusta amb ferros freds. A la coberta anterior l'escut d'armes daurat del Duc de Calàbria. Al llom, amb majúscules daurades: "QVOL[I]B GODEFR". Talls acolorits en vermell
Origen: Copiat, probablement, a França l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. A. P. 2. n. 1 ; València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 394
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 298
Títol al full de guarda amb lletra humanística: "Godefridi Magistri quodlibeta"

Contiene: 1. f. 1r-14r: [Quodlibetum V, questiones I-XX] "[text] Querebant[ur] q[ue]dam c[ir]c[a] D[eu]m q[ue]d[am] c[ir]c[a] c[re]at[ur]as c[ir]c[a] D[eu]m q[ue]rebant[ur] q[ue]d[am] p[er]tin[en]tia ad e[ss]e[ntia]lia q[ue]dam p[er]ti[nentia] ad p[ersona]lia ... si t[ame]n sit [con]suetudo r[ati]o[nabi]l[is] no[n] cor[ru]ptela p[er] p[re]d[i]c[t]a p[atet] r[esponsi]o ad ob[iect]a"2. f. 14r-37v: [Quodlibetum VI, questiones I-XVIII] "[text] Querebant[ur] q[ue]d[am] c[ir]c[a] D[eu]m [et] q[ue]dam c[ir]c[a] c[re]at[ur]as c[ir]c[a] Deu[m] querebant[ur] duo p[er]ti[nentia] ad ei[us] po[tentia]m. P[rimu]m erat utr[um] i[n]t[e]ll[e]ctu [et] vo[lunta]te ex[iste]ntib[us] ... v[e]l q[uod] s[ib]i id q[uod] de bo[n]is suis retinuit remaneret"3. f. 37v-59r: [Quodlibetum VII, questiones I-XVIII] "[text] Querebant[ur] q[ue]d[am] c[ir]c[a] D[eu]m q[ue]d[am] c[ir]c[a] c[re]aturas c[ir]c[a] D[eu]m q[ue]rebant[ur] q[ue]da[m] p[er]tin[en]tia ad uni[ta]tem e[ss]en[ti]e q[ue]da[m] p[er]ti[nentia] ad disti[ncti]o[nem] p[ersona]r[um] ... fidel[is] doctor d[ebet] conari i[llu]d expon[er]e bono m[od]o p[er] p[re]d[i]c[t]a p[atet] r[esponsi]o ad ob[iect]a"4. f. 59r-82r: [Quodlibetum VIII, questiones I-XVII] "[text] Querebant[ur] q[ue]dam c[ir]c[a] Chr[istu]m [et] q[ue]dam c[ir]c[a] c[re]at[ur]as c[ir]c[a] Chr[istu]m q[ue]rebat[ur] umum s[cilicet] utr[um] Ch[ristu]s sit unu[m] [ve]l pl[ur]a [et] ar[guitu]r q[uod] sit pl[ur]a q[uia] q[uod] e[st] pl[ur]a s[ecundu]m supppo[s]ita e[st] pl[ur]a simp[licite]r ... no[n] [con]ve[n]it anime lic[et] h[ab]eat aptitudi[n]em ut p[er]ficiat m[ateria]m"5. f. 82r-96r: [Quodlibetum IX, questiones I-XX] "[text] Querebant[ur] q[ue]dam c[ir]c[a] D[eu]m q[ue]d[am] c[ir]c[a] c[re]at[ur]as c[ir]c[a] D[eu]m q[uantu]m ad ei[us] po[tentiam 3ª ... ad a[liu]d d[icen]d[um] q[uod] sc[ient]ia th[e]o[logi]e no[n] p[ro]ce[di]t ex p[r]in[cip]iis c[er]c[i]orib[us] c[er]titudi[n]e evidentie q[ue] t[ame]n req[uiritur] ad noticiam q[ue] d[icitu]r p[ro]p[r]ie sc[ient]ia [er]go [et] c[etera]"6. f. 96r-111r: [Quodlibetum X, questiones I-XIX] "[text] Querebat[ur] c[ir]c[a] D[eu]m q[uantu]m ad ea q[ue] [conven]iu[n]t s[ib]i i[n] comp[arati]one ad c[re]aturas ... h[oc] e[st] int[e]ll[ige]nd[um] in illis q[ue] symo[n]iaca sunt ex instituc[i]o[n]e ecc[lesi]e [et] no[n] in aliis"7. f. 111r-121v: [Quodlibetum XI, questiones XVII] "[text] Querebant[ur] q[ue]dam c[ir]c[a] sc[ient]iam th[eol]o[gi]e i[n] gen[er]ali q[ue]dam c[ir]c[a] ea de q[uibus] t[ra]ctat in sp[eci]ali c[ir]c[a] sc[ient]iam th[eol]o[gi]e i[n] g[e]n[er]ali q[ue]reba[tur] unu[m] p[er]tin[en]s ad r[ati]o[ne]m sui s[u]b[iect]i ... t][ame]n i[n] ca[s]ib[us] m[u]ltu[m] arduis [et] no[n] ma[n]ifestis no[n] debe[n]t h[ec] fi[eri] s[i]n[e] [con]silio subdito[rum] lib[er]orum mo[do] s[upra] expo[s]ito [et] c[etera]"8. f. 121v-134r: [Quodlibetum XII, questiones I-XX] "[text] Querebant[ur] pl[ur]a c[ir]c[a] D[eu]m [et] c[ir]c[a] c[re]at[ur]am r[ati]o[n]alem ... p[re]dicant [contra] ea q[ue] in d[i]c[t]a [con]st[ituti]o[n]e [con]tinet[ur] exco[mun]icat[i]o[n]is s[ente]n[t]ia p[ro]m[u]lgat[ur] p[ro]ut app[ar]et in fine [con]st[ituti]onis sup[ra] d[i]c[t]e"9. f. 134r-152v: [Quodlibetum XIII, questiones I-XVIII] "[text] Querebant[ur] q[ue]d[am] c[ir]c[a] sci[enti]am th[e]o[logi]e s[ecundum] se q[ue]da[m] v[er]o de his de q[uibus] t[ra]ctat sc[ient]ia th[e]o[log]ie ... q[u]i nich[il]omi[nus] p[otes]t se [et] sua t[ra]nsferre in relig[i]o[ne]m arc[i]orem s[i]n[e] p[re]iudic[i]o a[li]o[rum] ideo [con]si[mi]l[ite]r p[otes]t f[ier]i in ca[s]u p[ro]po[s]ito p[er] p[re]d[i]c[t]a p[atet] r[esponsi]o ad ob[iect]a. Explicit XIII quodlibet m[agistri] God[efridi]"10. f. 153r-173v: [Quodlibetum XIV, questiones V] "[rúbr.] Incipit 14 quol[ibet] M[agistri Godef[ridi]. [text] Circa iustitiam querebatur p[rim]o utr[um] iusti[cia] sit virt[us] g[e]n[er]al[is] ab aliis virtu[ti]b[us] mora[li]b[us] distincta ... q[uia] ut p[re]d[i]c[tu]m e[st] t[a]lis multi[tu]do v[el] div[er]sitas s[ecundum] r[ati]o[ne]m n[on] e[st] n[is]i ab inte[llect]u [et] inte[llect]u [con]cipiente. [rúbr.] Explicit quartum decimu[m] quolib[et] magistri Godefrid[i]"11. f. 175r-176v: [Tabula] "[rúbr.] Tituli q[uesti]onu[m] q[uo]dl[ibet] Godof[r]idi"
Referencias: Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 91Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 426Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1051Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2006Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 16Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, 1051
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics