Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora

DSpace Repository

Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora

Show simple item record

dc.contributor.author Alexandre, de Villedieu, 1170-1240. Summarium Bibliorum metricum ca
dc.contributor.author Convent de Sant Domènec (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0311 ca
dc.creator Petrus, de Riga, aproximadament 1140-1209 ca
dc.date.accessioned 2021-04-22T12:27:21Z
dc.date.available 2021-04-22T12:27:21Z
dc.date.created [entre 1225 i 1275] ca
dc.date.issued [entre 1225 i 1275] en
dc.identifier.uri https://roderic.uv.es/uv_ms_0311 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/78888
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut de f. 1r ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. 222 (f. 124v, 212r i 213r en blanc) + i (paper) ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 40 línies (f. 2r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Copiat per varies mans. Anotacions marginals contemporànies i posteriors ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades alternant amb tinta blava i vermella ca
dc.description Enquadernació: Pergamí, en els plànols de l'enquadernació forats per a les brides de cuir. Al llom, teixell de paper amb la següent anotació: "Petrus Remensis Aurora MS" ca
dc.description Origen: Copiat per diverses mans, probablement a França, als anys centrals del s. XIII. El text afegit a partir del f. 213v s'escriví a la segona meitat del s. XIV en una zona fronterera entre França, Itàlia i la Corona d'Aragó ca
dc.description Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-04-24 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 311 ca
dc.description A començaments del s. XV hom inclogué a la fi del manuscrit (f. 222v) diverses receptes mèdiques escrites en català ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu la Bíblia versificada per Petrus de Riga. A la fi, possiblement a la segona meitat del segle XIV, hom ha incorporat l'obra "Summarium Bibliorum metricum" d'Alexander, de Villa Dei, que el manuscrit atribueix a sant Joan Crisòstom (f. 213v-222r) ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r: [Prologus] "[rúbr.] Incip[it] bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora. [text] Freq[ue]ns sodaliu[m] m[e]o[rum] peticio cu[m] q[ui]b[us] co[n]v[er]sando flore[m] exegi i[n]fantie ... q[uia] fig[ur]as [et] u[m]bras explicui [et] v[er]itatis fulgor pate[n]t[er] illuxit" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1r-22v: [Genesis] f. 1r+v: [Prologus] "[rúbr.] De operib[us] sex dieru[m]. [text] Primo facta die duo celu[m] t[er]ra legu[n]t[ur] ... sub sexta fit h[om]o septima [com]plet opus" ; f. 1v-22v: [Genesis] "[rúbr.] De op[er]e p[r]ime diei. [text] Principio t[er]ra[m] celu[m]q[ue] creasse refertur ... supplicat huic frat[er] ille remittit eis. [rúbr.] Explic[it] Genesis" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 22v-40v: [Exodus] "[rúbr.] Incip[it] Exod[us]. [text] Hec duodena patru[m] su[n]t no[m]i[n]a q[u]i q[uas]i plebis ... crimina n[ost]ra lavet nos sup[er] astra levet. [rúbr.] Explicit Exod[us]" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 40v-51r: [Leviticus] f. 40v: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus s[upe]r Leviticum. [text] Vox aut[em] D[omi]ni Moyse[n] vocat imperat illi ... sacrum pneuma roga[n]s ut m[e]a vela regat" ; f. 40v-51r: [Leviticus] "[rúbr.] Incipit Leviticus. [text] Vox aut[em] d[omi]ni Moysen vocat imperat illi ... qui tumet ascribens candida f[a]c[t]a sibi. [rúbr.] Explicit Levitic[us]" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 51r-59v: [Numeri] "[rúbr.] Incipit liber Numeri. [text] Alloq[ui]t[ur] Moyse[n] D[eu]s [et] iub[et] ut num[er]et[ur] ... reddit[ur] [et] n[o]b[is] nectare t[er]ra flue[n]s. [rúbr.] Explicit lib[er] Numeri" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 59v-63v: [Deuteronomium] f. 59v-60r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logos [sic] sup[er] Deut[er]onomium. [text] Hec su[n]t v[er]ba q[ui]b[us] Moyses i[n]strux[it] hebreos ... namq[ue] sub eloquii melle [sic] venena late[n]t. [rúbr.] Explicit p[ro]logus" ; f. 60r-63v: [Deuteronomium] "[rúbr.] Dilige d[o]m[i]n[um] D[eum] t[uum] ex toto c[orde] tuo et ex to[ta] a[nima] tu[a] [et] p[roximum] s[icut] t[e] [ipsum]. [text] Ex toto corde d[omi]n[u]m tu dilige tota ... est credend[us] cui[us] ille figura fuit. [rúbr.] Explic[it] V libri Moysi" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 63v-67v: [Iosue] "[rúbr] Incip[it] Iosue. [text] Post Moysen Yosue p[o]p[u]lo d[o]minatur hebreo ... transiit ad patres dign[us] honore suos. [rúbr.] Explicit lib[er] Yosue" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 67v-72r: [Iudices] "[rúbr] Incipit Iudicu[m]. [text] Post Yosue de iudicib[us] narrac[i]o fiat ... extinxit Sathana[n] cu[m] legione sua. [rúbr.] Explicit lib[er] Iudicu[m]" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 72r+v: [Ruth] "[rúbr] Incipit lib[er] Ruth. [text] Ad Ruth festinat Pet[ri] stil[us] ei[us] ut act[us] ... efficit[ur] Iesse fit pat[er] iste D[avi]d. [rúbr.] Explicit Ruth" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 72v-94r: [Regum] f. 72v-73r: [Liber I Regum. Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] sup[er] libru[m] Regu[m]. [text] Post librum de iudicib[us] sacra lectio tracta[n]s ... ; [f. 73r] et regnu[m] venturu[m] rex novus iste tulit. [rúbr.] Explicit p[ro]log[us]. ; [f. [73r-80r] [Liber I Regum] “I[n]cipit Regu[m]. [text] Monte manens Effraym qui[s] civis de Ramata Sophym ... et fructu[m] p[er]dunt corda sup[er]ba bonu[m]. [rúbr.] Explic[it] p[r]im[us] lib[er] Regu[m]” ; [f. 80r-85v] [Liber II Regum] "[rúbr.] “Incepit [sic] s[e]c[un]d[u]s. [text] Por Ionathe morte[m] p[at]risq[ue] fui D[avi]d u[n]ct[us] … Iusticie placas co[n]siliasq[ue] Deum. [Explic[it] lib[er] IIus Regu[m] i[n]cipit IIIus” ; [f. 85v-91r] [Liber III Regum] "[text] Rexq[ue] D[avi]d senuit frigesc[er]e cepit amictu … et mox dimisso patre ministrat ei” ; f. [91r-94r] [Liber IV Regum] "[text] Dunc [sic] rex Ozias qui regnabat s[upe]r omne[m] … septem nos revocat ad sua templa Deus" ; f. 94r+v: "[text] In tera [sic] Salomon sapie[n]ti p[er]itior om[n]i ... ultim[us] ut placuit hic recitand[us] erit" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 94v-114r: [Canticum Canticorum] f. 94v-95r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus sup[er] Cantica Cantico[rum]. [text] Doct[us] origenes cum doctos vicerit omnes ... q[uo]d multu[m] debe[n]t acq[ui]rere magna favore[m]. [rúbr.] Explic[it] p[ro]lugus" ; f. 95r-114r: [Canticum Canticorum] "[rúbr.] Incipiu[n]t Cantica Cantico[rum] q[uod] q[ue] hic elicit[ur] p[re]munt[ur] de p[ri]ma omelia Origenis. [text] Omni plena bono Salomonis cantica regis ... descendens ventu[m] [sic] patru[m] de germine nat[us]. [rúbr.] Expliciu[n]t Cantica Cantico[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 114r-124r: [Job] f. 114r+v: [Prologus] "[rúbr.] S[ed] Petru[m] Riga[m] incipit incipid [sic] p[ro]log[us] i[n] libro Iob. [text] Libru[m] Iob Moysi q[ui]da[m] at[ri]bue [sic] mag[ist]ri ... Illut op[us] seq[ui]m[ur] d[e] m[u]ltis pauca tene[n]tes" ; f. 114v-124r: [Liber Job] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Iob vir erat in t[er]ra Hus nomine Iob. [text] Domine [sic] Iob vir erat si[m]plex [et] iuris amator ... quos D[omi]ni s[er]vus [com]plevit fine decenti. [rúbr.] Hic lib[er] script[us] qui scrip[sit] sit benedict[us]" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 125r-162r: [Evangelium Secundum Lucam] [vid. f. 210v-211r] "[text] Archa colu[m]ba Noe fuit Moysi rub[us] Aaro[n] ... dat fide[m] Petr[us] finit [et] r[ati]o[n]e suu[m]. [rúbr.] Expliciu[n]t Euv[angelia]" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 162r-168r: [Recapitulationes] "[rúbr.] I[n]cipiu[n]t recap[itu]lat[i]o[n]es Vet[er]is Testam[en]ti. [text] Principio rerum post q[ui]nq[ue] dies h[om]o p[ri]mus ... Barnabas [et] Tit[us] hii docuere fide[m]" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 168r-181r: [Actus Apostolorum] "[rúbr.] Incipiunt Act[us] Aposto[lorum]. [text] Tiberii nonodecimo regna[n]tis i[n] anno ... ense sac[ra]t Paulu[m] pax lux urbs dux cruce Petrum. [rúbr.] Explic[it] lib[er] Regu[m]" [i.e. “Actus Apostolorum” ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 181r-187v: [Tobias] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Thobie. [text] Qui legis istoria[m] Tobye discute se[n]sum ... Anna pare[n]s stelle maris A[n]na p[ro]ph[et]a fidel[is]. [rúbr.] Explicit lib[er] Thobie" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 187v-198r: [Daniel] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Daniel[is]. [text] Postq[uam] subiectos sibi rex Babilonis Heb[re]os ... cessavitq[ue] malu[m] cu[m] p[er]iere mali. [rúbr.] Explic[it] Daniel" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 198r-200v: [Iudith] "[rúbr.] Inc[i]pit historia de Iudith. [text] Eustochio Pauleq[ue] fave[n]s Ieronim[us] act[us] ... plangitur habra Iudith lib[er]a f[a]c[t]a fuit. [rúbr.] Explic[it] Iudith" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 200v-204r: [Esther] "[rúbr.] Incip[it] Hester. [text] Donec ad Ethiopum t[er]ras veniat[ur] ab Indis ... nullam senser[un]t regia iussa mora[m]" ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 204r-209v: [Machabeorum] [Prologus] "[text] Magn[us] Alexa[n]der q[uo] p[ri]mu[m] Grecia rege ... cui[us] vivit adhuc nescia fama mori. [rúbr.] Explic[it] p[ro]logus. [Machabeorum] “[text] [P]ost ei[us] morte[m] iuvenes q[ui]b[us] ille reliq[ui]t ... de patre facturi Cesar in aure tua" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 209v-211r: f. 209v-210v: [Novum Testamentum. Prologus] "[text] Post lege[m] vetere[m] respira Petre refulget ... currat ut ystorie litt[er]a more suo. [rúbr.] Explicit p[ro]logus" ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 210v-211r: [Evangelium secundum Lucam] "[rúbr.] S[e]c[un]d[u]m Luca[m] fuit in dieb[us] H[er]odis regis sac[er]dos no[m]i[n]e Çacarias [et] c[etera]. [text] Claruit Herode ius regis agente sac[er]dos … archa colu[m]ba Noe fuit h[ec] Moysi rub[us] Aaron" [vid. f. 125r-162r ca
dc.description.tableofcontents 23. f. 213v-222r: [Summarium Bibliorum metricum / Alexander, de Villa Dei] "[rúbr.] Incipit tabula Biblie Novi [et] Veteris Test[ament]i versifice a maxi[m]o theologie mag[ist]ro[rum] mag[ist]ro Joha[n]ne Crisostomo co[m]pilata et p[ri]mo liber Genesis ... [text] "Fflebu[n]t 18 ad cenam 19 surgu[n]t 20 spo[n]samq[ue] 21 nemo iam 22" ca
dc.format.extent 222 f. : il. ; 220 x 129 mm enquadernació 223 x 152 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.isformatof També disponible en format digital ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Convent de Sant Domènec) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1945 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi, 6823-6825 ca
dc.relation.isreferencedby Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, IV, p. 137 ca
dc.relation.isreferencedby Beichner, Paul E., Aurora: Petri Rigae Biblia versificata; a verse commentary on the Bible ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. Llatí Versions lemac ca
dc.title Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora la
dc.title.alternative Aurora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0311/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Segons Villanueva, aquest manuscrit va pertànyer al Convent de sant Domènec de la ciutat de València, després de la Desamortització de Mendizábal ingressà a la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b27759799 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0311 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics