Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora

DSpace Repository

Bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora

Show full item record

Exportar a Refworks
     Petrus, de Riga, aproximadament 1140-1209
Alexandre, de Villedieu, 1170-1240. Summarium Bibliorum metricum; Convent de Sant Domènec (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0311 ES-VaUB
This document is a libro manuscritoDate[entre 1225 i 1275]Otros títulos: Aurora
Lengua: la
Descripción física: 222 f. : il. ; 220 x 129 mm enquadernació 223 x 152 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El manuscrit transcriu la Bíblia versificada per Petrus de Riga. A la fi, possiblement a la segona meitat del segle XIV, hom ha incorporat l'obra "Summarium Bibliorum metricum" d'Alexander, de Villa Dei, que el manuscrit atribueix a sant Joan Crisòstom (f. 213v-222r)
Materia: Bíblia. Llatí Versions
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0311
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0311 https://hdl.handle.net/10550/78888
Colección: Manuscrits (Convent de Sant Domènec)
Procedencia: Segons Villanueva, aquest manuscrit va pertànyer al Convent de sant Domènec de la ciutat de València, després de la Desamortització de Mendizábal ingressà a la Universitat de València
Descripción general: Ms.
Títol obtingut de f. 1r
Col·lació: Pergamí, f. 222 (f. 124v, 212r i 213r en blanc) + i (paper)
Composició: Escrit a línia tirada a 40 línies (f. 2r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Copiat per diverses mans. Anotacions marginals contemporànies i posteriors
Decoració: Caplletres decorades alternant amb tinta blava i vermella
Enquadernació: Pergamí, en els plànols de l'enquadernació forats per a les brides de cuir. Al llom, teixell de paper amb la següent anotació: "Petrus Remensis Aurora MS"
Origen: Copiat per diverses mans, probablement a França, als anys centrals del s. XIII. El text afegit a partir del f. 213v s'escriví a la segona meitat del s. XIV en una zona fronterera entre França, Itàlia i la Corona d'Aragó
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-04-24
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 311
A començaments del s. XV hom inclogué a la fi del manuscrit (f. 222v) diverses receptes mèdiques escrites en català
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r: [Prologus] "[rúbr.] Incip[it] bibliotecha met[ri]ce [com]posita a magistro Petro reinense Riga qua[m] i[n]titulav[it] Aurora. [text] Freq[ue]ns sodaliu[m] m[e]o[rum] peticio cu[m] q[ui]b[us] co[n]v[er]sando flore[m] exegi i[n]fantie ... q[uia] fig[ur]as [et] u[m]bras explicui [et] v[er]itatis fulgor pate[n]t[er] illuxit"2. f. 1r-22v: [Genesis] f. 1r+v: [Prologus] "[rúbr.] De operib[us] sex dieru[m]. [text] Primo facta die duo celu[m] t[er]ra legu[n]t[ur] ... sub sexta fit h[om]o septima [com]plet opus" ; f. 1v-22v: [Genesis] "[rúbr.] De op[er]e p[r]ime diei. [text] Principio t[er]ra[m] celu[m]q[ue] creasse refertur ... supplicat huic frat[er] ille remittit eis. [rúbr.] Explic[it] Genesis"3. f. 22v-40v: [Exodus] "[rúbr.] Incip[it] Exod[us]. [text] Hec duodena patru[m] su[n]t no[m]i[n]a q[u]i q[uas]i plebis ... crimina n[ost]ra lavet nos sup[er] astra levet. [rúbr.] Explicit Exod[us]"4. f. 40v-51r: [Leviticus] f. 40v: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus s[upe]r Leviticum. [text] Vox aut[em] D[omi]ni Moyse[n] vocat imperat illi ... sacrum pneuma roga[n]s ut m[e]a vela regat" ; f. 40v-51r: [Leviticus] "[rúbr.] Incipit Leviticus. [text] Vox aut[em] d[omi]ni Moysen vocat imperat illi ... qui tumet ascribens candida f[a]c[t]a sibi. [rúbr.] Explicit Levitic[us]"5. f. 51r-59v: [Numeri] "[rúbr.] Incipit liber Numeri. [text] Alloq[ui]t[ur] Moyse[n] D[eu]s [et] iub[et] ut num[er]et[ur] ... reddit[ur] [et] n[o]b[is] nectare t[er]ra flue[n]s. [rúbr.] Explicit lib[er] Numeri"6. f. 59v-63v: [Deuteronomium] f. 59v-60r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logos [sic] sup[er] Deut[er]onomium. [text] Hec su[n]t v[er]ba q[ui]b[us] Moyses i[n]strux[it] hebreos ... namq[ue] sub eloquii melle [sic] venena late[n]t. [rúbr.] Explicit p[ro]logus" ; f. 60r-63v: [Deuteronomium] "[rúbr.] Dilige d[o]m[i]n[um] D[eum] t[uum] ex toto c[orde] tuo et ex to[ta] a[nima] tu[a] [et] p[roximum] s[icut] t[e] [ipsum]. [text] Ex toto corde d[omi]n[u]m tu dilige tota ... est credend[us] cui[us] ille figura fuit. [rúbr.] Explic[it] V libri Moysi"7. f. 63v-67v: [Iosue] "[rúbr] Incip[it] Iosue. [text] Post Moysen Yosue p[o]p[u]lo d[o]minatur hebreo ... transiit ad patres dign[us] honore suos. [rúbr.] Explicit lib[er] Yosue"8. f. 67v-72r: [Iudices] "[rúbr] Incipit Iudicu[m]. [text] Post Yosue de iudicib[us] narrac[i]o fiat ... extinxit Sathana[n] cu[m] legione sua. [rúbr.] Explicit lib[er] Iudicu[m]"9. f. 72r+v: [Ruth] "[rúbr] Incipit lib[er] Ruth. [text] Ad Ruth festinat Pet[ri] stil[us] ei[us] ut act[us] ... efficit[ur] Iesse fit pat[er] iste D[avi]d. [rúbr.] Explicit Ruth"10. f. 72v-94r: [Regum] f. 72v-73r: [Liber I Regum. Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] sup[er] libru[m] Regu[m]. [text] Post librum de iudicib[us] sacra lectio tracta[n]s ... ; [f. 73r] et regnu[m] venturu[m] rex novus iste tulit. [rúbr.] Explicit p[ro]log[us]. ; [f. [73r-80r] [Liber I Regum] “I[n]cipit Regu[m]. [text] Monte manens Effraym qui[s] civis de Ramata Sophym ... et fructu[m] p[er]dunt corda sup[er]ba bonu[m]. [rúbr.] Explic[it] p[r]im[us] lib[er] Regu[m]” ; [f. 80r-85v] [Liber II Regum] "[rúbr.] “Incepit [sic] s[e]c[un]d[u]s. [text] Por Ionathe morte[m] p[at]risq[ue] fui D[avi]d u[n]ct[us] … Iusticie placas co[n]siliasq[ue] Deum. [Explic[it] lib[er] IIus Regu[m] i[n]cipit IIIus” ; [f. 85v-91r] [Liber III Regum] "[text] Rexq[ue] D[avi]d senuit frigesc[er]e cepit amictu … et mox dimisso patre ministrat ei” ; f. [91r-94r] [Liber IV Regum] "[text] Dunc [sic] rex Ozias qui regnabat s[upe]r omne[m] … septem nos revocat ad sua templa Deus" ; f. 94r+v: "[text] In tera [sic] Salomon sapie[n]ti p[er]itior om[n]i ... ultim[us] ut placuit hic recitand[us] erit"11. f. 94v-114r: [Canticum Canticorum] f. 94v-95r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus sup[er] Cantica Cantico[rum]. [text] Doct[us] origenes cum doctos vicerit omnes ... q[uo]d multu[m] debe[n]t acq[ui]rere magna favore[m]. [rúbr.] Explic[it] p[ro]lugus" ; f. 95r-114r: [Canticum Canticorum] "[rúbr.] Incipiu[n]t Cantica Cantico[rum] q[uod] q[ue] hic elicit[ur] p[re]munt[ur] de p[ri]ma omelia Origenis. [text] Omni plena bono Salomonis cantica regis ... descendens ventu[m] [sic] patru[m] de germine nat[us]. [rúbr.] Expliciu[n]t Cantica Cantico[rum]"12. f. 114r-124r: [Job] f. 114r+v: [Prologus] "[rúbr.] S[ed] Petru[m] Riga[m] incipit incipid [sic] p[ro]log[us] i[n] libro Iob. [text] Libru[m] Iob Moysi q[ui]da[m] at[ri]bue [sic] mag[ist]ri ... Illut op[us] seq[ui]m[ur] d[e] m[u]ltis pauca tene[n]tes" ; f. 114v-124r: [Liber Job] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Iob vir erat in t[er]ra Hus nomine Iob. [text] Domine [sic] Iob vir erat si[m]plex [et] iuris amator ... quos D[omi]ni s[er]vus [com]plevit fine decenti. [rúbr.] Hic lib[er] script[us] qui scrip[sit] sit benedict[us]"13. f. 125r-162r: [Evangelium Secundum Lucam] [vid. f. 210v-211r] "[text] Archa colu[m]ba Noe fuit Moysi rub[us] Aaro[n] ... dat fide[m] Petr[us] finit [et] r[ati]o[n]e suu[m]. [rúbr.] Expliciu[n]t Euv[angelia]"14. f. 162r-168r: [Recapitulationes] "[rúbr.] I[n]cipiu[n]t recap[itu]lat[i]o[n]es Vet[er]is Testam[en]ti. [text] Principio rerum post q[ui]nq[ue] dies h[om]o p[ri]mus ... Barnabas [et] Tit[us] hii docuere fide[m]"15. f. 168r-181r: [Actus Apostolorum] "[rúbr.] Incipiunt Act[us] Aposto[lorum]. [text] Tiberii nonodecimo regna[n]tis i[n] anno ... ense sac[ra]t Paulu[m] pax lux urbs dux cruce Petrum. [rúbr.] Explic[it] lib[er] Regu[m]" [i.e. “Actus Apostolorum”16. f. 181r-187v: [Tobias] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Thobie. [text] Qui legis istoria[m] Tobye discute se[n]sum ... Anna pare[n]s stelle maris A[n]na p[ro]ph[et]a fidel[is]. [rúbr.] Explicit lib[er] Thobie"17. f. 187v-198r: [Daniel] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Daniel[is]. [text] Postq[uam] subiectos sibi rex Babilonis Heb[re]os ... cessavitq[ue] malu[m] cu[m] p[er]iere mali. [rúbr.] Explic[it] Daniel"18. f. 198r-200v: [Iudith] "[rúbr.] Inc[i]pit historia de Iudith. [text] Eustochio Pauleq[ue] fave[n]s Ieronim[us] act[us] ... plangitur habra Iudith lib[er]a f[a]c[t]a fuit. [rúbr.] Explic[it] Iudith"19. f. 200v-204r: [Esther] "[rúbr.] Incip[it] Hester. [text] Donec ad Ethiopum t[er]ras veniat[ur] ab Indis ... nullam senser[un]t regia iussa mora[m]"20. f. 204r-209v: [Machabeorum] [Prologus] "[text] Magn[us] Alexa[n]der q[uo] p[ri]mu[m] Grecia rege ... cui[us] vivit adhuc nescia fama mori. [rúbr.] Explic[it] p[ro]logus. [Machabeorum] “[text] [P]ost ei[us] morte[m] iuvenes q[ui]b[us] ille reliq[ui]t ... de patre facturi Cesar in aure tua"21. f. 209v-211r: f. 209v-210v: [Novum Testamentum. Prologus] "[text] Post lege[m] vetere[m] respira Petre refulget ... currat ut ystorie litt[er]a more suo. [rúbr.] Explicit p[ro]logus"22. f. 210v-211r: [Evangelium secundum Lucam] "[rúbr.] S[e]c[un]d[u]m Luca[m] fuit in dieb[us] H[er]odis regis sac[er]dos no[m]i[n]e Çacarias [et] c[etera]. [text] Claruit Herode ius regis agente sac[er]dos … archa colu[m]ba Noe fuit h[ec] Moysi rub[us] Aaron" [vid. f. 125r-162r23. f. 213v-222r: [Summarium Bibliorum metricum / Alexander, de Villa Dei] "[rúbr.] Incipit tabula Biblie Novi [et] Veteris Test[ament]i versifice a maxi[m]o theologie mag[ist]ro[rum] mag[ist]ro Joha[n]ne Crisostomo co[m]pilata et p[ri]mo liber Genesis ... [text] "Fflebu[n]t 18 ad cenam 19 surgu[n]t 20 spo[n]samq[ue] 21 nemo iam 22"
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1945Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi, 6823-6825Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, IV, p. 137Beichner, Paul E., Aurora: Petri Rigae Biblia versificata; a verse commentary on the Bible
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics