Phenomenological and cosmological aspects of electroweak models beyond the Standard Model
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Phenomenological and cosmological aspects of electroweak models beyond the Standard Model

DSpace Repository

Phenomenological and cosmological aspects of electroweak models beyond the Standard Model

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pich Zardoya, Antonio
dc.contributor.advisor Fileviez Pérez, Pavel
dc.contributor.author Murgui Galvez, Clara
dc.contributor.other Departament de Fisica Teòrica es_ES
dc.date.accessioned 2020-11-11T11:51:32Z
dc.date.available 2020-11-12T05:45:05Z
dc.date.issued 2020 es_ES
dc.date.submitted 27-10-2020 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/76324
dc.description.abstract El model estàndard de física de partícules (SM) és la millor teoria que tenim hui en dia per a entendre la natura. No obstant això, malgrat ser capaç de descriure amb alta precisió la major part dels fenòmens que observem, hi ha evidències de física més enllà les quals, sostingudes per observacions experimentals, denoten que el SM no pot ser la teoria final i motiva la cerca d'una teoria que el complete: -L'origen de la massa dels neutrins i la seua natura. Al Capítol 1 es descriu l'estatus dels neutrins i s'introdueix els mecanismes principals que poden generar la seua massa, la connexió entre la seua natura i el número leptònic es discuteix al Capítol 5, mentre que a aquest capítol com al Capítol 6, s'estudien les interrelacions entre els neutrins i altres problemes oberts com la matèria fosca o les teories de gran unificació (GUTs). -L'existència de matèria fosca (DM): Al Capítol 2 introduïm la DM, on dos dels candidats més atractius es presenten: partícules massives d'interacció feble i axions. -L'asimetria entre matèria i antimatèria: una de les condicions requerides per a donar lloc a aquesta asimetria en l'evolució de l'univers és la violació del número bariònic. Al Capítol 3 i 4 introduïm teories on aquesta condició es pot entendre. -Les B-anomalies de sabor: Intrigats pel seu possible origen, al Capítol 9 realitzem un global fit a les transicions b to c incloent com a entrades les dades més actualitzades de les que disposem. Per tal cosa adoptarem una perspectiva de baix-dalt emprant teories efectives, presentada al Capítol 8. -Les simetries del SM: les tres forces del SM suggereixen un origen comú a altes energies. Al Capítol 6 i 7 presentem teories minimals realistes alternatives al model original de SU(5) i la seua connexió amb altres problemes del SM com la massa dels neutrins, l'existència de DM i el problema fort de CP. Al SM hi ha simetries accidentals com el número bariònic i leptònic la presència dels quals pot suggerir una simetria local. Aquests es discuteixen al Capítol 3, on mostrem que promoguent aquestes a simetries locals, apareixen connexions molt atractives entre la massa dels neutrins i la matèria fosca. Mostrem que la cosmologia força a la quota superior d'aquestes teories a estar a l'escala baixa, com a màxim a l'escala d'uns pocs TeVs, la qual cosa fa que la seua fenomenologia siga comprovable als col·lisionadors actuals a pròxims, o a experiments de detecció directa o indirecta de DM, com mostrem als Capítols 3, 4 i 5. -El problema fort de CP: Al capítol 2 discutim els axions i la seua incorporació a teories de gran unificació al Capítol 7, on mostrem que al seu context podem predir la massa de l'axió. Els tòpics mencionats poden estar fortament connectats. L'objectiu d'aquesta tesi és explorar les extensions del SM motivades per connectar distints problemes oberts dels que s'han presentat sota la guia de la simplicitat, predictibilitat i la capacitat de comprovació, adjectius que definiran la brúixola que seguim en aquesta tesi per explorar els territoris més enllà del SM. es_ES
dc.format.extent 410 p. es_ES
dc.language.iso en es_ES
dc.subject física més enllà del model estàndar es_ES
dc.subject matèria fosca es_ES
dc.subject axions es_ES
dc.subject unificació de les forces es_ES
dc.subject anomalies de sabor es_ES
dc.subject física de neutrins es_ES
dc.subject números barionic i leptonic locals es_ES
dc.title Phenomenological and cosmological aspects of electroweak models beyond the Standard Model es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::FÍSICA::Física de altas energías es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::FÍSICA::Física de altas energías::Física teórica altas energías es_ES
dc.description.abstractenglish The Standard Model of particle physics (SM) is the best theory that we have nowadays to understand nature. However, although it describes with high accuracy most phenomena we observe, there is evidence of physics beyond it which, supported by experimental observations, denote that the SM cannot be the ultimate theory and motivates us to seek for a theory that completes it: -The origin of neutrino masses and their nature. We will describe their status and introduce the main mechanisms behind their mass generation in Chap. 1, their connection between their nature and the lepton number will be discussed in Chap. 5, while also in that chapter and in Chap. 6 we will study their interplay with other open problems such as dark matter or Grand Unified Theories (GUTs). -The existence of dark matter (DM): DM will be introduced in Chap. 2, where two of the most appealing candidates will be presented: weak interacting massive particles and axions. -Matter-antimatter asymmetry: One of the conditions required for this asymmetry to occur in the evolution of the universe is the violation of baryon number. In Chap. 3 and 4 we will introduce theories where such condition can be understood. -The flavour B-anomalies: Puzzled by their possible origin, in Chap. 9 we perform a global fit to b to c transitions including as input the most updated values available. For that, we will adopt a bottom-up approach from an effective field theory point of view, presented in Chap. 8. -The symmetries of the SM: The three forces in the SM suggest a common origin at high energies. In Chap. 6, as well as in Chap. 7, we present minimal realistic alternatives to the original SU(5) model and their interplay with other problems for the SM such as neutrino masses, the existence of DM and the strong CP problem. There are accidental symmetries in the SM such as baryon and lepton numbers, that could suggest a local symmetry behind them. Those will be discussed in Chap. 3. In there, we will show that, by gauging these symmetries, very appealing connections between neutrino masses and DM appear. We show that cosmology forces the upper bound of these theories to be at maximum at the multi-TeV scale, what makes their phenomenology testable at the current or near future stages of colliders or direct detection or indirect detection DM experiments, as we will shown in Chaps. 3, 4 and 5. -The strong CP problem: Axions will be discussed in Chap. 2 and their embedding in GUT theories in Chap. 7, where we will show that in their context the mass of the axion can be predicted. The aforementioned topics, as shown above, might be deeply connected. The aim of this thesis is to explore extensions of the SM motivated for connecting the different open problems presented under the guidance of simplicity, predictivity, and testability, which define the compass that we will take in this thesis to explore beyond the SM territories. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (28.15Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics