[Miscellanea patristica]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscellanea patristica]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Miscellanea patristica]

Show full item record

   
    
Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Obres. Seleccions; Jeroni, sant, aproximadament 342-420. Epistola CXXXIV ad Augustinum; Anselm, sant, Arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Proslogion; Cebrià, sant, bisbe de Cartago, aproximadament 205-258. De opere et eleemosynis. Llatí; Joan Crisòstom, sant, aproximadament 344-407. De confessione; Innocenci III, papa, 1160-1216. De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae. Seleccions; Cassiodor, Flavi Magne Aureli, aproximadament 487-aproximadament 580. De anima; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 0483; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0483
This document is a manuscritoDate[entre 1325 i 1375]


Lengua: la
Descripción física: 202 f. : il. ; 340 x 245 mm enquadernació 350 x 250 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu una selecció d'obres, completes i fragmentaries, d'alguns pares de l'Església, principalment de sant Agustí, bisbe d'Hipona, i d'altres com ara sant Jeroni, sant Anselm, arquebisbe de Canterbury, sant Cebrià, bisbe de Cartago, sant Joan Crisòstom, el papa Innocenci III i de Flavi Magne Aureli Cassiodor
Materia: Literatura cristiana primitiva Escriptors llatins
Literatura cristiana primitiva Escriptors grecs
Pares de l'Església

Signatura:
BH Ms. 0483
BH M 0586
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0483
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer a Ferran d'Aragó, duc de Calàbria; posteriorment al Monestir de Sant Miquel dels Reis ("Es dela Libreria de S. Miguel delos Reyes" f. 1r), i finalment, arran la Desamortització, passà a formar part de la biblioteca de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol proporcionat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + ii (paper) + 201+ i (pergamí actual) ; reclams cada deu folis ; foliació original en números àrabs i moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes a 44 línies (f. 1r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals d'època posterior
Decoració: Caplletres decorades amb tinta de color blau i vermell. Alguns titolets en vermell
Enquadernació: Restaurada. Plateresca, pell verda sobre fusta amb ferros freds i l'escut del Duc de Calàbria amb ferros daurats. Capçada amb fils de color vermell i verd. Talls acolorits en vermell. Títol daurat al llom: "Augus[tinus] de octo q[uestionibus]"
Origen: Copiat, probablement, a Itàlia als anys centrals del s. XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis Lit. A. Plu. 2 n. 14 ; València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, 91-6-6 ; M 609
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 483

Contiene: 1. f. 1r: [Retractationes. II, 65 / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit retractat[i]o Aug[us]tini yponen[sis] ep[iscop]i ad D[u]lcitiu[m] de octo q[uesti]o[n]ib[us]. [text] Liber quem prenotavi de octo dulcitum questionib[us] ... occurr[er]e reddidissem hic liber sic incipit q[ua]ntu[m] m[ih]i videt[ur] et cet[er]a" [PL 32, 6562. f. 1r-9r: [De octo Dulcitii quaestionibus / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] de octo q[uesti]onib[us]. [tetx] Quantu[m] michi videtur fili Dulciti no[n] tardavi respo[n]dere interrogat[i]onibus tui ... ego eni[m] q[uo]d et sup[ra] de me [com]memoravi magis amo discere q[uam] docere" [PL 40, 147-1703. f. 9r-16v: [Sex quaestiones contra paganos expositae, seu epistola CII / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit ep[isto]la s[an]c[t]i Aug[us]tini ep[iscop]i ad Deo gr[ati]as p[res]b[ite]r[u]m. [text] Sincerissimo fratri et comp[res]b[ite]ro Deo g[ra]tias Augustin[us] in D[omi]no salutem. Questiones tibi propositas michi delegare maluisti ... quod aute[m] latuerit sine salutis dispe[n]dio tolerandu[m]" [PL 33, 370-3864. f. 16v-19v: [Opusculum secundum, sive liber de quatuor virtutibus charitatis / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit liber b[ea]ti Augustini ep[iscop]i de quatuor virtutibus caritatis. [text] Desideriu[m] caritatis v[est]re a vobis exigit debitum s[er]monis officiu[m] ... ut eade[m] ip[s]a caritas fructu[m] in veniat op[er]is no[n] folia laudis" [PL 47, 1127C-1134B5. f. 19v-28v: [Adversus quinque haereses, seu contra quinque hostium genera, tractatus / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] cont[ra] [quin]q[ue] g[e]n[er]a hostiu[m]. [text] Debitor sum fateor non n[e]cc[es]itate sed quod est veheme[n]tius caritate ... t[ur]ris fortitudinis a facie inimici credentes in se custodit ip[s]e in secula seculo[rum]. Amen. [rúbr.] Explicit libre contra quinq[ue] g[e]n[er]a hostiu[m]" [PL 42, 1101-11166. f. 28v-32v: [Contra judaeos, paganos et arianos sermo de symbolo. Cap. I-X / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit liber Augustini ep[iscop]i de symbolo legendus de adve[n]tu Domini. [text] Inter pressuras atq[ue] angustias presentis t[em]p[o]ris et v[est]re officia servitutis cogim[ur] ... que[m] v[est]r[u]m etiam nu[n]c dicitis inimicu[m]" [PL 42, 1117-11237. f. 32v-37v: [De duodecim abusionum gradibus / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit lib[er] s[an]c[t]i Aug[ustin]i de XII g[ra]dib[us] abusionis. [text] Primus abusionis gradus e[st] si sine op[er]ibus bonis sapiens et p[re]dicator fuerit ... ne sine nobis Chr[istu]s incipiat esse in futuro. [rúbr.] Explicit lib[er] s[an]c[t]i Aug[ustin]i de XII g[ra]dibus abusionis" [PL 40, 1079-10888. f. 37v-44r: [Sermo CCCLI . De utilitate agendae poenitentiae, I / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit lib[er] eiusd[em] de pe[n]ite[n]tia. [text] Quam sit utilis [et] n[e]cc[essar]ia penitencie medici[n]a facillime homines intelligunt ... [et] nullo temporalis mortis p[er]iculo mors et[er]na vitatur. [rúbr.] Explic[it] lib[er] b[eat]i Aug[ustin]i de p[enite]n[t]ia" [PL 39, 1535-15499. f. 44r-49v: [De patientia / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] eiusd[em] de pa[tient]ia. [text] Virtus animi que patientia dicitur tam magnu[m] Dei donu[m] e[st] ... quia utru[m]q[ue] munus donare [sic] donat[u]m est caritati" [PL 40, 611-62610. f. 49v-50r: [Epistola XXXVII. Gratulatur sibi Augustinus litterarias suas lucubrationes legi et approbari a Simpliciano; ejusque censurae subjicit tum caeteros suos libros, tum eos quos de quaestionibus ab ipso propositis conscripsit / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Ep[isto]la b[ea]ti Aug[ustin]i ad beatum Simplicianu[m] episcopu[m]. [text] Domino b[ea]tissimo [et] venerabilit[er] sinc[er]issima caritate amplectendo patri Simpliciano Augustin[us] in D[omi]no salutem. Plerasq[ue] bono[rum] gaudio[rum] litteras q[uod] sis memor mei ... sed etiam censuram corrige[n]tis assumas" [PL 33, 151-15211. f. 50r+v: [Retractationes. II, 1 / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incip[it] ret[ra]ctat[i]o b[ea]ti Augustini ep[iscop]i i[n] q[uesti]o[n]ib[us] ad b[ea]t[u]m Simplicianum ep[iscopu]m. [text] Libro[rum] quos ep[iscopu]s elaboravi primi duos sunt ad Simplicianu[m] ecc[lesi]e mediolanensis antist[em] qui b[ea]tissimo successit Ambrosio ... Hoc op[us] sic incipit Gratissima[m] plane" [PL 32, 629-63112. f. 50v-70r: [De diversis quaestionibus ad Simplicianum / Augustinus Hipponensis] [Liber I] "[rúbr.] Incipit lib[er] primus b[ea]ti Augustini ep[iscop]i de div[er]sis q[uesti]o[n]ib[us] ad b[ea]t[u]m Simplicianu[m]. [text] Gratissimam plane atq[ue] suavissima[m] int[er]rogat[i]onu[m] tua[rum] dignat[i]o[n]e[m] m[ih]i ... om[n]ia enim in tempore suo creata sunt" ; f. 62r-70r: [Liber II] "[rúbr.] I[n]cip[it] II[us] lib[er] b[ea]ti Aug[ustin]i ep[iscop]i ad b[ea]t[u]m Simplicianu[m]. [text] Satis iam de ap[osto]lo ad p[ro]positum respo[n]disse existimo ... [et] du[m] sit verissima sev[er]issima[m] n[on] recuso" [PL 40, 101-14813. f. 70r-79v: [Sermo LXXI. De verbis Evangelii Matthaei, cap. XII, 32 / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Lib[er] b[ea]ti Aug[ustin]i de eo q[uo]d sc[r]iptum e[st] si quis dix[er]it v[er]bum [con]t[ra] Sp[iritu]m S[anctum] no[n] remittet[ur] ei n[eque] i[n] h[oc] s[e]c[u]lo n[eque] in futuro. [text] Magna quest[i]o est de euv[an]gelica l[e]c[ti]one proposita ... [et] vob[is] loq[ue]ndo ministraremus" [PL 38, 445-46714. f. 79v-95r: [Liber exhortationis, vulgo de salutaribus documentis ad quemdam comitem / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Exhortacio Augustini Yponensis ep[iscop]i ad q[uem]da[m] comitem sibi carissimum. [text] O mi fratrer si cupias scire q[ua]mvis ego nesciam ... q[uia] est t[ib]i cu[m] coet[er]no P[at]re [et] Sp[iri]tu s[an]c[t]o una d[e]itas gl[or]ia virtus honor imp[er]iu[m] [et] p[ote]stas in sec[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen" [PL 40, 1047-107815. f. 95r-96r: [Sermo LVIII. De eo quod nihil sit gloria mundi / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Sermo de defunctis. [text] Apostolica l[e]cc[i]o fr[atr]es k[arissi]mi hu[n]c sonitu[m] reddidit ... ut mis[er]icordes mi[sericordi]am [con]seq[ua]nt[ur] p[re]stante D[omi]no n[ost]ro Ih[es]u Chr[ist]o cui est honor [et] gl[or]ia in s[e]c[u]la seculo[rum]. Amen" [PL 40, 1341-134216. f. 96r-97v: [Sermo CIV. De verbis Apostoli, I Cor. cap. III, 11-15 / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Sermo d[e] igne purgatorio. [text] In l[e]cc[i]one ap[osto]lica q[ue] nob[is] Paulo ante recitata est fr[atr]es k[arissi]mi audivim[us] ap[osto]l[u]m dicente[m] ... [et] elemosyna[rum] largitate redim[er]e p[re]stante d[omi]no n[ost]ro Ih[es]u Chr[ist]o qui cu[m] P[at]re [et] Sp[irit]u s[an]c[t]o vivit [et] regnat Deus p[er] om[n]ia s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Am[en]" [PL 39, 1946-194917. f. 97v-102v: [De duabus animabus contra Manichaeos / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit lib[er] de duab[us] animabus. [text] Opitulante D[e]i m[isericord]ia disruptis [et] derelictis et Manich[e]o[rum] laq[ue]is ... mod[er]ata parci sibi postulat longitudo. [rúbr.] Explicit lib[er] de duab[us] animab[us]" [PL 42, 93-11118. f. 103r-108r: [De origine animae hominis liber / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit lib[er] Augustini ep[iscop]i ad I[er]onimu[m] de origi[n]e a[n]i[m]e. [text] Deu[m] nostru[m] qui nos vocabit in suum regnu[m] et gl[or]iam [et] rogavi ... q[ua]m i[n] suis Sacr[ament]is comme[n]davit posse lib[er]ari" [PL 33, 720-73319. f. 108r: [Epistola CXXXIV ad Augustinum / Hieronymus Stridonensis] "[rúbr.] Resc[r]iptio I[er]onimi ad b[ea]t[u]m Aug[ustinum]. [text] Rescript[i]o sup[er] hoc s[an]c[t]i I[er]onimi ad b[ea]t[u]m Aug[ustinum]. Vere s[an]c[t]o et omni affect[i]one venerabili ... litteras quoq[ue] meas ad s[an]c[tu]m Firminu[m] p[res]b[yte]r[u]m dirigi [sic] facito. Explicit liber de origi[n]e a[n]i[m]e" [PL 22, 1161-116220. f. 108r-120v: [De praedestinatione sanctorum / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit liber Aurelii Agustini ep[iscop]i de p[re]destinat[i]one s[an]c[t]o[rum] l[iber] I[us]. [text] Dixisse quidem ap[ost]olum scimus in ep[isto]la ad Philippe[n]ses ... hi[c] ergo sit huius volumi[nis] t[er]min[us] ne offendat uni[us] nimia lo[n]gitudo" [PL 44, 959-99221. f. 120v-136r: [De dono perseverantiae / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit liber Augustini ep[iscop]i de bono perseverancie et e[st] s[e]c[un]d[u]s de p[re]destinat[io]ne s[an]c[t]orum. [text] Iam de p[er]sev[er]a[n]cia diligenti[us] disputa[n]du[m] est ... et hoc per ecc[lesi]e doctores maxi[m]e expecto si [et] i[n] ip[s]oru[m] man[us] venit digna[n]t[ur]q[ue] nosse q[uo]d sc[ri]bo. [rúbr.] Explicit lib[er] Aurelii Augustini ep[iscop]i d[e] p[re]desti[n]at[io]ne s[an]c[t]o[rum]" [PL 45, 993-103422. f. 136r-147v: [De anima / Cassiodorus Vivariensis] "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la libri magni Aurelii Cassiodori senatoris de anima ... Expliciu[n]t [ca]p[itu]la seq[uen]tis libri" ; f. 136v-147v: "[rúbr.] Incipit lib[er] magni Aurelii Cassiodori senatoris de a[n]i[m]a. [text] Cum iam suscepti operis optato fine gauderem ... proba[bi]li se meruerunt [con]v[er]sat[i]one tractari. Explicit" [PL 70, 1279-130823. f. 147v-152v: [De praedestinatione et gratia / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit lib[er] Augustini ep[iscop]i de volu[n]tate Dei. [text] Cum in sacraru[m] volumi[ni]b[us] litt[er]aru[m] seu futuro[rum] quid p[ro]phetico spiritu p[re]nu[n]ciantibus ... i[n] ima contumacie voragine decidamus. [rúbr.] Explicit liber b[ea]ti Augustini de voluntate Dei" [PL 45, 1665-167824. f. 153r-157r: [De essentia divinitatis / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit liber Augustini de e[ss]encia divinitatis Dei et de invisibilitate atq[ue] inconmutabilitate Dei. [text] Omnipotens Deus Pater et Filius [et] Spiritus Sanctus unus atq[ue] trinus ... ita similitudo ref[er]tur ad cor[pus] iusticie. [rúbr.] Explicit liber de e[ss]encia divinitatis Dei et de i[n]visibilitate atq[ue] i[n]co[n]mutabilitate Dei" [PL 42, 1199-120825. f. 157r-163v: [Opusculum primum , sive liber de oratione / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] de or[ati]o[n]e. [text] Evang[e]lica precepta fr[atr]es dilectissimi n[ihi]l sunt aliud q[uam] magist[er]ia d[iv]i[n]a ... hic quoq[ue] orare [et] gr[ati]as ag[er]e no[n] desinamus. [rúbr.] Explicit liber de oratione" [PL 47, 1113-112826. f. 163v-168v: [Liber de opere et eleemosynis / Cyprianus Carthaginensis] "[rúbr.] Incipit liber beati Augustini ep[iscop]i de elemosina. [text] Multa et magna sunt fr[atr]es k[arissi]mi beneficia divi[n]a cuius in salutem Dei Patris ... in pace vincentib[us] corona[m] candidam pro op[er]ib[us] dabit in p[er]secutione purpurea[m] germinabit [sic]. [rúbr.] Explicit liber Aurelii Augustini de elemosina" [PL 4, 601-62227. f. 168v-171r: [Sancti Anselmi proslogion seu alloquium de dei existentia / Anselmus Cantuariensis] [Cap. I, XVI, XVII, XXIV-XXVI] "[rúbr.] Incipit lib[er] eiusde[m] qui d[icitu]r meditat[i]o[n]es s[an]c][t]i Augustini. [text] Eya nunc homuncio fuge paululum occupationes tuas [et] absconde te modicum a tum[u]ltuosis cogitationibus tuis ... qui est trin[us] et unus Deus benedictus in saecula. Amen" [PL 158, 225-24228. f. 171r: [Oratio IX ad Deum / Anselmus Cantuariensis] "[rúbr.] Oratio s[er]vi Dei se totu[m] Deo [com]mitte[n]tis VII. [text] Deus Pat[er] om[ni]p[oten]s et bone ... ut gaudium meum plenum sit in te qui est vita eterna. Amen"29. f. 171r-175r: [De contritione cordis / Auctor incertus (Augustinus Hipponensis?), (Anselmus Cantuariensis?)] "[rúbr.] Consideratio periculorum VIII. [text] Nichil morte certius nichil incertius hora mortis. Cogitemus ergo q[uam] brevis sit vita n[ost]ra ... utiq[ue] bone Domine peccavi v[eru]mpt[ame]n nec te odi nec detestor bonitatem tuam" [PL 40, 943-95030. f. 175r: [Oratio] "[rúbr.] Docet formam orandi [et] oblat[i]o[n]em XXIX. [text] Suscipe sancta Trinitas trinus Deus hanc oblationem psalmo[rum] ... et hos psalmos consequi m[er]eant[ur]. Per"31. f. 175r-177r: [De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae / Innocentius III] [Liber III, Cap. I-III, V-X, XIV, XVI-XVII] "[rúbr.] No[ta] contra inc[er]titudi[n]e[m] mu[n]dane p[ro]misio[n]is XXX. [text] Exibit spiritus meus [et] rev[er]tetur in terram suam ... fames [et] sitis frigus sulphur [et] ignis ardens. [rúbr.] Expliciunt meditationes" [PL 217, 735-74632. f. 177r-183r: [Sermo XXXVII. De lectione Proverbiorum Salomonis / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit sermo beati Augustini ep[iscop]i sup[er] ultimu[m] proverbiorum. [text] Prestabit nobis dominus qui istud co[m]mendavit i[n] sanctis suis ... beati qui habitant in domo tua in secula seculo[rum] laudabunt te" [PL 38, 221-23533. f. 183r+v: [Sermo LXXII. De verbis Evangelii Matthaei, cap. XVII, 20 / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Sermo beati Augustini de or[ati]one [et] ieiunio. [text] Adv[er]sus demonum nequiciam q[ue] nob[is] dominus arma ostendit ... hoc prestat ieiuniu[m] hoc prestat or[ati]o" [PL 39, 1886-188734. f. 183v-184r: [De confessione / Johannes Chrysostomus] "[rúbr.] Sermo beati Iohannis ep[iscop]i de confessione. [text] Rogat David m[u]ltu[m] ut ab iniquitate salvetur ... dabit Deus remediu[m] anime mee"35. 184r+v: [Retractationes. I, 3 / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit retractio [sic] beati Augustini Yponesis [sic] episcopi in libro de ordine rerum. [text] Per idem temp[us] int[er] illos qui de achademicis sc[r]ipti sunt duos etiam libros ... Hoc opus sic incipit de ordine rerum Zenobi consequi ac tenere cuiq[ue] p[ro]prium" [PL 32, 588-58936. f. 184v-202v: [De ordine / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Incipit liber beati Augustini episcopi de ordine rerum. [text] De ordine re[rum] Zenobi consequi ac tenere cuiq[ue] p[ro]prium ... hoc fuit t[antu]m illo die negotium meum" ; f. 191v-202: "[rúbr.] Incipit lib[er] secundus de ordine rerum. [text] Int[er]positis deinde pauculis dieb[us] venit Alipius ... cu[m] iam noct[ur]nu[m] lum[en] fuiss[et] illatum. [rúbr.] Explicit liber b[ea]ti Agustini ep[iscop]i de ordine re[rum]" [PL 32, 977-1020
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 32Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 368Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 29Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1932Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 47Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, p. 92Migne, Jacques-Paul, Patrologia Latina

    Ms
    Títol proporcionat pel catalogador
    Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + ii (paper) + 201+ i (pergamí actual) ; reclams cada deu folis ; foliació original en números àrabs i moderna a llapis
    Composició: Escrit a dues columnes a 44 línies (f. 1r)
    Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals d'època posterior
    Decoració: Caplletres decorades amb tinta de color blau i vermell. Alguns titolets en vermell
    Enquadernació: Restaurada. Plateresca, pell verda sobre fusta amb ferros freds i l'escut del Duc de Calàbria amb ferros daurats. Capçada amb fils de color vermell i verd. Talls acolorits en vermell. Títol daurat al llom: "Augus[tinus] de octo q[uestionibus]"
    Origen: Copiat, probablement, a Itàlia als anys centrals del s. XIV
    Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis Lit. A. Plu. 2 n. 14 ; València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, 91-6-6 ; M 609
    Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 483
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics