Obres de mossen Corella
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Obres de mossen Corella

DSpace Repository

Obres de mossen Corella

Show simple item record

dc.contributor.author Rojas, Pedro de, ant. pos ca
dc.contributor.author Maians i Siscar, Gregori, 1699-1781, ant. pos ca
dc.contributor.author Trigona, Josep Maria Maians i Maians, Conde de, 1810-1893, ant. pos ca
dc.creator Roís de Corella, Joan, 1433?-1497 ca
dc.date.accessioned 2019-11-18T08:21:51Z
dc.date.available 2019-11-18T08:21:51Z
dc.date.created [entre 1475 i 1500] ca
dc.date.issued [entre 1475 i 1500] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0728 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/72219
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut del f. 2r ca
dc.description Col·lació: Paper f. i (paper) + 149 + i (paper) ; filigranes pròximes a Briquet n. 10713 i 10719 ; reclams ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 38 línies (f. 3r) ca
dc.description Escriptura: Humanística rodona ca
dc.description Decoració: Caplletres i calderons amb tinta de color vermella ca
dc.description Enquadernació: Pergamí, talls esguitats en vermell. Al llom: "Obras de moce[n] Corella" ca
dc.description Origen: Escrit, probablement, a la Corona d'Aragó a finals del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: 88-5-19 ; M 49 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 728 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu obres de Joan Roís de Corella en prosa i vers. A partir del f. 142r hom ha incorporat textos de diversa natura escrits tant en llatí com en català i castellà. El text del f. 35v, on començava "La suplicaçió de natura humana", ha estat cancel·lat mitjançant una taca de tinta que impedeix la seua lectura; a més a més, hom ha arrancat dos fulls, raó per la qual ha desaparegut el text corresponent a "La suplicació de natura humana", "Les liçons de morts" i el començament de "La letra que Honestat escriu a les dones" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r+v: [Índex] "[text] Taula de les obres que son en lo present libre" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2r-141v: "[rúbr.] Rahonament de Thelamo e de Ulixes en lo setge de Troya davant Agameno apres mort Achilles sobre les sues armes" ; f. 9r-26r: "[rúbr.] Prolech en la istoria de Josep fill del gran patriarcha Jacob" ; f. 26v-35r: "[rúbr.] La istoria de Leander y Hero" ; f. 35v: [La suplicaçió de natura humana] ; f. 36r: [La letra que Honestat escriu a les dones] "[text] ... la lengua pugua moure cridare requiescat en pace" ; f. 36v-39r: [Tragèdia de Caldesa] "[rúbr.] Tragadia [sic] rahonant un cas afortunat que ab una dama li esdevench" ; f. 39r-44v: [Triomf de les dones] "[rúbr.] Escriu una dona que ha nom Veritat la present letra a les altres dones monstrant elles ser mes perfetes quels homens" ; f. 44v-50r: [Debat epistolar entre mossen Corella i el príncep de Viana] f. 44v-45r: "[rúbr.] Escriu lo princep don Carles a mossen Corella" ; f. 45r-46r: "[rúbr.] Respon mossen Corella" ; f. 46r-47r: "[rúbr.] Respon lo senyor princep" ; f. 47r-48r: "[rúbr.] Respon mossen Corella a la primera replica del senyor princep" ; f. 48r-49r: "[rúbr.] Replica el lo senyor princep a la segona resposta de mossen Corella" ; f. 49r-50r: "[rúbr.] Respon mossen Corella a la terça letra del senyor prinçep desdient se del q[ue] ha dit en les dos primeres" ; f. 50v-59v: [Lo jardí d'amor] f. 50v-54r: "[rúbr.] Lamentaçio de Mirra filla de Çinaras" ; f. 54r-57r: "[rúbr.] De Narciso" ; f. 57r-59v: "[rúbr.] De Piramus y Tisbe" ; f. 60r-62v: "[rúbr.] Lamentacio de Biblis" ; f. 62v-74r: [Història de Jàson i Medea] "[rúbr.] Escriu Medea a les dones la ingratitut e desconeixença de Jeson p[er] dar los exemple de honestament viure" ; f. 74r-90r: [Parlament en casa de Berenguer Mercader] "[rúbr.] Parlament ho collaçio que sesdevench en casa de Berenguer mercader entre alguns home[n]s destat de la ciutat de Valençia los quals ordenaren les istorials pohesies seguents ço es cascu la sua en son elegant estil" ; f. 90v-91v: [Lletra d'Aquiles a Policena] "[rúbr.] Letra fengida que Achilles escriu a poliçena en lo setge de Troya apres mort Hector" ; f. 91v-99v: "[rúbr.] Lo johi de Paris. Escriu Johan Escriva a mossen Corella" ; f. 99v-114v: "[rúbr.] La istoria de la gloriosa santa Magdalena" ; f. 115r-120v: [rúbr.] Sepultura de mossen Franci Aguilar. La hora e temps que veu la sepultura" ; f. 120v-128v: "[rúbr.] La vida de la gloriosa santa Anna" ; f. 128v-132v: "[rúbr.] La vida de la sacratissima verge Maria mare de Deu senyora nostra" ; f. 133r-134r: "[rúbr.] Oracio a la sacratissima verge Maria tenint son fill Deu Ih[esu]s en la falda devallat dela creu" ; f. 134v-135r: [Poesies diverses] "[rúbr.] De moss[en] Corella p[er] Caldesa. [text] Sil ferro calt refreda la ma casta ..." ; f. 135v-136r: "[rúbr.] Descriu moss[en] Corrella la sepultura de sa enamorada. [text] En letres dor tendreu en lo sepulcre …" ; f. 136r+v: "[rúbr.] Dell mateix a sa enamorada. [text] Es vostre cor daçer ab tan fort tempre ..." ; f. 136v-137r: [Pot matar pietat?] f. 136v: "[rúbr.] Demana moss[en] Fenollar a moss[en] Corella. [text] Lo credit gran que de subtil entendre ..." f. 137r: "[rúbr.] Respon moss[en] Corella. [text] Es pietat si be y voleu atendre ... " ; f. 137r+v: [Balada de la garsa i l'esmerla] "[rúbr.] De moss[en] Corella. [text] Ab los pe[us] verts los ulls e çelles negres ..." ; f. 138r+v: "[rúbr.] Dell mateix a Bernat del Bosch. [text] In utroque jure gran doctor com somies ..." ; f. 138v: [Plant d'amor] "[rúbr.] Dell mateix. [text] Mos ulls tanquats per que altra no mire ..." ; f. 139r: [rúbr.] Cobla que legint la per larch diu contentament e legint la p[er] mitat diu descontentament de moss[en] Corella. [text] De bens e plaer tostemps abundos ..." ; f. 139r+v: [Desengany] "[rúbr.] Dell mateix. [text] Los qui amau preneu aquesta çendra ..." ; f. 139v: [La mort per amor] "[rúbr.] Cobla esparça dell mateix. [text] Sin lo mal temps la serena be canta ..." ; f. 140r+v: [Flors del saber] f. 140r: "[rúbr.] Demana mossen Corella al S[eny]or princep. [text] Flor de saber de quil saber estilla ..." f. 140r+v: "[rúbr.] Respon lo senyor prinçep. [text] Al que de saber sus metros atilla ..." ; f. 140v: [Imperfecció humana] "[rúbr.] Demana moss[en] Fenollar a moss[en] Corrella. [text] Ma volentat no menys freda que marbre ... "[rúbr.] Respon moss[en] Corrella. [text] Tres causes son que ab fredor de marbre ..." ; f. 141r+v: [Sotsmissió amorosa] "[rúbr.] Dell mateix. [text] No fon tan gran dels juheus la temor ..." ; f. 141v: "[rúbr.] Cobla que moss[en] Fenollar trames a moss[en] Corella q[ue] legint la tota diu mal e legint la p[er] mitat diu be. [text] Un altre sent pau no sou vos mossenyer ..." ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 142r: "[text] De una monja coblas. Ya no basta sufrimiento ... su entrada es para et[erno] y sin salida. 1543" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 142v: "[text] Specialis devotio sacratissimi nominis Maria" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 143r+v: "[text] A ruegos pedimento y importunacion de una noble manifica sabia e hermosa religiosa Diego Valles notario valençiano compone e inventa e ordena las siguentes contrahechas a las del chiste coplas o no se que de la monja ... El tanto mereçimiento y beldad tan infinita ... pues me days tan dura guerra sin manzilla ni govierno el consuelo es infierno sin medida" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 143v-144r: "[text] Una gentil dama valenciana demana un son affectat criat li volgues donar trellat del chiste de la monja e trellat del contrafet per aquell e en la materna llengua e natural lo manat respon ab les cobles versos e metres seguents ... Si la yra real y a la força de amor ... si m feu saber: de mi siau servida" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 145r-149r: [Fragments en llatí] " [text] Liber secundus de anima ... quod ad naturalem atinet" ca
dc.format.extent 149 f. : il. ; 280 x 203 mm enquadernació 285 x 212 mm ca
dc.format.medium Paper ca
dc.language ca en
dc.language cat spa lat ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Biblioteca Mayansiana) ca
dc.relation.isreferencedby Obres de Joan Roiç de Corella, 1913 ca
dc.relation.isreferencedby Roís de Corella, Joan, Obra profana, 1983 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2061 ca
dc.relation.isreferencedby Massó Torrents, Jaume, Manuscrits catalans de València, en Revista de Bibliografia Catalana, 6, 146-67, n. I ca
dc.relation.isreferencedby Martos, Josep Lluís, El Cançoner de Maians (BUV MS 728): un cançoner d'autor de Joan Roís de Corella, en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 39 1999: pp. 93-113 ca
dc.relation.isreferencedby Ferrando i Francès, Antoni, "Unes poesies valencianes del 1543 sobre el tema de la malmonjada", en Revista Valenciana de Filologia, 1981 p. 391-402 ca
dc.relation.isreferencedby BITECA, manid 1326 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Obres de mossen Corella ca
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0728/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Aquest manuscrit va pertànyer a Pedro de Rojas, Conde de Mora ("Don Pedro de Rojas", f. 1r i 2r) , després formà part de la Biblioteca Mayansiana ("De la Libreria Mayansiana", guarda anterior), posteriorment s'incorporà a la biblioteca de José María Mayans, conde de Trigona ("Pertenece este libro al S. D[o]n Jose M[ari]a Mayans, Conde de Trigona", guarda anterior), finalment, fou adquirit per la Universitat de València a la fi del segle XIX ca
dc.description.handdesc Català, els textos afegits als fulls 142r-149v, a partir de 1543, escrits en castellà i llatí ca
dc.identifier.local .b27176009 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0728 ca
dc.identifier.local BH M 0483 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics