Les claus del tio canya. Llengua, música i cançó reivindicativa: l’imaginari del grup valencià Al Tall
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Les claus del tio canya. Llengua, música i cançó reivindicativa: l’imaginari del grup valencià Al Tall

DSpace Repository

Les claus del tio canya. Llengua, música i cançó reivindicativa: l’imaginari del grup valencià Al Tall

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nicolàs Amorós, Miquel
dc.contributor.author Ortiz Soriano, Tremedal
dc.contributor.other Departament de Filologia Catalana es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-23T07:17:41Z
dc.date.available 2019-07-24T04:45:05Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.date.submitted 12-07-2019 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/70978
dc.description.abstract En la present tesi pretenem realitzar una anàlisi de la significació ideològica, sociocultural i musicològica del grup valencià Al Tall, al llarg de més de quatre dècades de trajectòria musical, en contextos sociopolítics diferenciats que compendien la història contemporània del País Valencià. El objectius generals del nostre treball són: - Descriure el funcionament de la cançó reivindicativa com a praxi musical que ha conjuminat valors estètics i projectes de transformació social en diversos contextos històrics contemporanis. - Contextualitzar la gènesi i la trajectòria musical del grup Al Tall des del tardofranquisme fins l’actualitat, tot mostrant l’evolució sociopolítica, musical i tecnològica del seu entorn. - Analitzar sistemàticament el corpus musical del grup Al Tall, tot relacionant els temes, estructures estròfiques i patrons musicals que conformen la seua discografia. - Valorar les influències musicals que convergeixen en l’obra del grup valencià i que es desenvolupen dins del context musical contemporani i posterior al període en actiu del grup, així com el seu llegat ideològic i estètic, referència indiscutible de multitud de grups i solistes dins els diferents corrents del panorama musical valencià. La metodologia emprada ha estat eclèctica i s’ha fet servir un enfocament interdisciplinar mirant de sintetitzat aportacions de camps diversos: història social contemporània, història de la cultura, sociologia de la cultura i del coneixement, literatura popular i comparada, etnomusicologia. Dins d’aquest eclecticisme metodològic es plantegen en concret les línies següents: - Revisió crítica de la bibliografia sobre la cançó en català, a partir de les coordenades de la història social i del coneixement de l’anàlisi comparada dels fenòmens culturals. - Anàlisi del corpus discogràfic d’Al Tall, tant en els textos com en el suport musical, per mitjà dels recursos de l’anàlisi del discurs, la literatura comparada i la musicologia. Si escau, es recorrerà a l’anàlisi de continguts i s’establirà la corresponent explotació estadística dels materials literaris i musicals. - Estudi numèric de les recurrències i citacions explícites d’Al Tall en la bibliografia musical de cada període (publicacions especialitzades i pàgines de cultura de la premsa generalista). es_ES
dc.format.extent 700 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject al tall es_ES
dc.subject cançó reivindicativa es_ES
dc.subject tio canya es_ES
dc.subject música es_ES
dc.title Les claus del tio canya. Llengua, música i cançó reivindicativa: l’imaginari del grup valencià Al Tall es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es_ES
dc.description.abstractenglish This thesis aims to perform an analysis of ideological significance, socio-cultural and musical of the Valencian group Al Tall, over more than four decades of musical trajectory, in differentiated sociopolitical contexts that summarize contemporary history of the Valencian Country. The general objectives of our work are: - Describe the performance of the protest song as musical praxis that has combined aesthetic values ​​and projects of social transformation in different contexts contemporary historical. - Contextualize the genesis and musical trajectory of the Al Tall group from the late Franquism until the present, highlighting the socio-political, musical and technological environment. - Analyze the musical system of the Al Tall group, relating it to the topics, the strophic structures and the musical patterns that make up his discography. - Value the musical influences that converge in the objective of the entity and that develop within the contemporary musical context and after the active period group with its ideological and aesthetic legacy, indisputable reference of many groups and soloists among the different currents of the Valencian music scene. The methodology used has been eclectic and interdisciplinary trying to synthesize the contributions of diverse fields: social contemporary history, history of culture, sociology of culture and knowledge, popular and comparative literature, ethnomusicology. Within this eclecticism methodologically, the following lines are specifically proposed: - Critical review of the literature on the song in Catalan, from the coordinates of the social history of knowledge and comparative analysis cultural phenomena. - Analysis of Al Tall's record corpus, both in the texts and in the support musical, through the resources of discourse analysis, comparative literature and musicology. - Numerical study of recurrences and explicit quotations of Al Tall in the musical bibliography of each period. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (10.99Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics