[Receptari de tintoreria i medicina]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Receptari de tintoreria i medicina]

DSpace Repository

[Receptari de tintoreria i medicina]

Show simple item record

dc.contributor.author Maians i Siscar, Joan Antoni, 1718-1801, ant. pos. BH Ms. 1084 ca
dc.creator Valero, Joanot ca
dc.date.accessioned 2019-04-10T10:31:49Z
dc.date.available 2019-04-10T10:31:49Z
dc.date.created 1497 ca
dc.date.issued 1497. en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_1084 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/69830
dc.description Ms ca
dc.description Títol proporcionat pel catalogador. L'autor figura en el colofó (f. 54r) ca
dc.description Col·lació: Paper, f. i (paper) + 67 (en blanc els f. 36v, 56v, 58r-60v) + i (paper) ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada ca
dc.description Escriptura: Humanística cursiva ca
dc.description Enquadernació: Pergamí. En les cobertes anterior i posterior, restes de les corretges de cuiro amb les quals es tancava el llibre; on s'hi troben anotacions parcialment llegibles ca
dc.description Origen: Escrit l'any 1497 segons consta en el colofó (f. 54r) ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 1084 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu un conjunt de receptes per a tenyir recopilades pel tintorer Joanot Valero. Incorpora, a més a més, unes receptes sobre qüestions mèdiques i alguns comptes professionals ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-29r: [Receptes per a tenyir] "[text] Ih[esu]s Chr[istu]s. P[er] tenyr ffil v[er]mel ; Esclarime[n]t p[er] fer hu[n] rosat ; Si vols fer I bel vermel ; P[er] ffer lexiu de color vermel ; P[er] fer lexiu p[er] a rosat amorat ; P[er] fer I enrojat al hobraje vale[n]cia ; P[er] brujes ; P[er] fer ingles al hobraje ; P[er] burel de sa color ; Esclarime[n]t p[er] Ia grana ; P[er] fer toranjat ; P[er] ffer mesclats ; P[er] fer negres ; P[er] fer I belia grana ; P[er] donar la grana ; P[er] esclarir la grana q[ue] vingua en color de foçh [tatxat] foresa ; P[er] fer escarlati q[ue] semble grana ; P[er] esclarir I escarlati ; P[er] ffer I escarlati al carmesi ; P[er] fer lana enrojada molt belia ; P[er] fer morats de tina sobre blanc ; P[er] fer hu[n] contrai negre a la guisa de Flandes ; P[er] fer negres sense blau ; P[er] fer negres molt avantajats ; Recepta de mestre Manuel ; P[er] fer rostats ; P[er] fer escarlatins sense brasil molt bels ; P[er] fer I bel vermel plens madus ; P[er] fer I escarlati ; P[er] fer morats de tina ; Morats sobre palmelia ; P[er] fer verts clas molt bels sobre palmelia q[ue] sea molt belia cosa q[ue] done[n] en color de limo madur ; Altra man[er]a de fer verts de de [sic] palmelia molt bels ; P[er] fer verts de tina ; P[er] fer negres molt bels a la gisa de Cordova e tots de bo[n] tint ; P[er] fer I molt avantagos negre ; P[er] fer I ecarlati [sic] sense ful ; P[er] fer I morat sese [sic] ful o ver ; P[er] dar esclarime[n]t a hu[n] drap de grana ; P[er] fer altre esclarime[n]t p[er] color de foch ; Altre esclarime[n]t ; Altre esclarime[n]t p[er] acabar grana ; Altre esclarime[n]t p[er] sobre lo carmesi ; P[er] dar esclarime[n]t a I drap vermel escarlati ; P[er] fer I escarlati sense brasil ; Recepta p[er] fer ful" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 29r-33v: "[text] Ih[esu]s. Receptes p[er] a tacats de totas man[er]as y so[n] las segens ; Primo p[er] verts tacats clas o escus ; P[er] vert clar o erbent ; Tot groch o tarongi ; A violat ho tenat o quanieliat ; A tot groch o toronje ; A tot escarlati o sangina o q[ue] sia v[er]mel ; A tota grana tacada ; A tot drap q[ue] sia tacat de gres ; A tot drap franzes ho de Flandes los quals se adoba[n] ab holi de balena ; A tot drap q[ue] sea tacat de oli lo qual no tema de p[er]dre color ; A drap q[ue] pert la color ; A tot drap tacat de resina ; Taca de seu ; A taca de lexius ; [A taca d'oli]" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 33v-54r: "[text] Medecines. P[er] trencar fero ; Si vols fer doldre I besteya ; A mos de qua rabios ; P[er] q[ue] [sic] va molt per cami ; Remeymey [sic] p[er] aq[ue]ls q[ue] son trebaliats y cansats de anar cami ; P[er] aq[ue]l es cansat de molt caminar ; P[er] no eser cansat de caminar ; [Con]t[r]a todas berugas e fich ; [Con]t[r]a berugas o fics ; [Con]tra beruges ; [Con]t[r]a verugas ; [Con]t[r]a berugas ; Recpta [sic] p[er] a guarir e sanar coltellada p[er] la cara q[ue] no y pareua ; Exarm p[er] tota nafra e mal de gola e de dens e tota dolor ; Exarm p[er] traure hu[n] pasadar d[e]l cos d[e] la p[er]sona ab dos dits ; Exarm p[er] a bestia q[ue] no se dexa ferar ni asegurar ; Erba p[er] traure fero o cosa fficada de qualsevol loch d[e] la p[er]sona ; Exram [sic] p[er] [con]gurar vertoles ; P[er] tos de pits ; P[er] mal de tos de pits ; [Con]t[r]a tos seca ; [Con]t[r]a tos seca ; P[er] guarir tos ; A hom q[ue] a p[er]dut lo parlar ; P[er] a qui caen los cabels e fer los naxer e gener ; La vi[r]tut d[e] la pinpanelia p[er] nirvis ronçats e vertoles e nafres e porselianes ; A p[er]sona q[ue] p[er] nafra v [sic] p[er] fredor o p[er] cualsevol mal aja nirvis aronçats q[ue] molt ho[m] ne resta co[n]tret q[ue] no sabe[n] fer aquesta cura segent ; Per colica pasio ; P[er] colica pasio ; Per colica pasio ; Polvora p[er] mal de cap ; Erba p[er] a p[ar]alitich molt virtuosa e de moltes propietatasts ; Rael d[e]l liri blau p[er] paralitics molt virtuosa e de moltes altres propietats ; [Con]t[r]a espasme o tremolame[n]t d[e] la p[er]sona ; P[er] trau [sic] fero o espina o osos ronputs del cos d[e] la p[er]sona ; [Con]t[r]a febra ; P[er] axo matex d[e] la febra ; P[er] infant petit q[ue] es febros ; P[er] febra terçana ; P[er] guarir febra cotidiana y terzana y quartana ; P[er] guarir febra [con]tinua en menis de tres dies ; Altra recepta p[er] guarir tota febra ; [Con]t[r]a tota febra alt[r]a recepta ; A dolor de loms ; P[er] dolor de loms ; P[er] dolor de loms ; A dona q[ue] a p[er]duda la let ; Atra repta [sic] p[er] fer venir la let ; P[er] mal e pime[n]t d[e]l conya e d[e]la v[er]ga d[e]l home ; Altra r[ecepta] p[er] lo mal matex ; Alt[r]a r[ecepta] p[er] menbre hunflat ; P[er] crebases ques fan en les mans e als pe[u]s ; P[er] les dens d[e]ls infans q[u]e nasce[n] sens dolor ; P[er] calsar les denss q[ue] son escarnades ; P[er] [con]fortar les dens d[e]la voca ; Polvora p[er] calsar los dents ; P[er] menguadura de dens ; Altra r[ecepta] p[er] refermar les dens y genives ; R[ecepta] p[er] los dens e quexals d[e]la boca ; Altra r[ecepta] p[er] lo matex dens e quexals ; P[er] so matex ; P[er] les dents q[ue] dole[n] ho quexals ; P[er] traure sangonera quis te a la boca o al nas ; P[er] qui fa mal la mar ; Recepta p[er] fer la sera velia de ref[us] [sic] q[ue] sia velia e nova ; P[er] fer aygua ardent sens vi molt maraveliosa e virtuosa. Amen. Aquest libre fon aquabat en lo tint de Sent Mori a XXIII dies d[e]l mes de gener any MCCCCLXXXXVII escrig[ue]'l Juanot Vallero de Sarion de Aragon" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 54v-65r: [Altres receptes per a tenyir] "[text] Ih[esu]s. P[er] fer lana v[er]melia ; P[er] fer ffeje de ang[e]l ; P[er] fer quastaniat ; P[er] fer capcio de feje de ang[e]l ; P[ar]a fer pasta de tacas ; P[ar]a alumenar una ora ; Recepta v[er]dadera p[er] ffacer fful ; P[er] ffer negres a la contraya ; P[ar]a alumenar vermegos o rosados o v[er]des o morados o tenados sol q[ue] sea[n] de palmela ; P[ar]a enrogar vermejos ; P[ar]a enrogar rosados ; P[ar]a enrogar morados ; P[ar]a enrogar tenados ; P[ar]a enverdir v[erd]e claro ; P[ar]a acabar un rosado ; P[ar]a acabar un morado ; P[ar]a acabar un tenado ; P[ar]a grana ; P[er] alumenar ropa de tina do es morados o v[er]de claros o escuros o tenados o albadenes morados o verdes ; P[ar]a ffaçer un burel de su color en panyo" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 66v-67v: [Anotacions comptables ca
dc.format.extent 67 f. ; 145 x 104 mm enquadernació 161 x 112 mm ca
dc.format.medium Paper ca
dc.language ca en
dc.language cat spa lat ca
dc.relation.isformatof També disponible en format digital ca
dc.relation.ispartof Manuscrits ca
dc.relation.isreferencedby Antonio, Nicolás, Bibliotheca hispana vetus, t. I, p. 344 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Tints i tenyit S. XV ca
dc.title [Receptari de tintoreria i medicina] ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/1084/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El manuscrit, segons Francisco Pérez Bayer, va pertànyer al l'erudit canonge de València Joan Antoni Mayans que fou rector de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Text en catalá, alguns fragments en castellà i llatí ca
dc.identifier.local .b26950674 ca
dc.identifier.local BH Ms. 1084 ca
dc.accrualMethod Compra, 2018 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics