[Receptari de tintoreria i medicina]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Receptari de tintoreria i medicina]

DSpace Repository

[Receptari de tintoreria i medicina]

Show full item record

     Valero, Joanot
Maians i Siscar, Joan Antoni, 1718-1801, ant. pos. BH Ms. 1084
This document is a libro manuscritoDate1497.Lengua: cacat spa lat
Descripción física: 67 f. ; 145 x 104 mm enquadernació 161 x 112 mm
Soporte: Paper
Tipo: Manuscrit
Resumen: El manuscrit transcriu un conjunt de receptes per a tenyir recopilades pel tintorer Joanot Valero. Incorpora, a més a més, unes receptes sobre qüestions mèdiques i alguns comptes professionals
Materia: Tints i tenyit S. XV
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 1084
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_1084 http://hdl.handle.net/10550/69830
Colección: Manuscrits
Procedencia: El manuscrit, segons Francisco Pérez Bayer, va pertànyer al l'erudit canonge de València Joan Antoni Mayans que fou rector de la Universitat de València
Descripción general: Ms
Títol proporcionat pel catalogador. L'autor figura en el colofó (f. 54r)
Col·lació: Paper, f. i (paper) + 67 (en blanc els f. 36v, 56v, 58r-60v) + i (paper) ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a línia tirada
Escriptura: Humanística cursiva
Enquadernació: Pergamí. En les cobertes anterior i posterior, restes de les corretges de cuiro amb les quals es tancava el llibre; on s'hi troben anotacions parcialment llegibles
Origen: Escrit l'any 1497 segons consta en el colofó (f. 54r)
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 1084
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-29r: [Receptes per a tenyir] "[text] Ih[esu]s Chr[istu]s. P[er] tenyr ffil v[er]mel ; Esclarime[n]t p[er] fer hu[n] rosat ; Si vols fer I bel vermel ; P[er] ffer lexiu de color vermel ; P[er] fer lexiu p[er] a rosat amorat ; P[er] fer I enrojat al hobraje vale[n]cia ; P[er] brujes ; P[er] fer ingles al hobraje ; P[er] burel de sa color ; Esclarime[n]t p[er] Ia grana ; P[er] fer toranjat ; P[er] ffer mesclats ; P[er] fer negres ; P[er] fer I belia grana ; P[er] donar la grana ; P[er] esclarir la grana q[ue] vingua en color de foçh [tatxat] foresa ; P[er] fer escarlati q[ue] semble grana ; P[er] esclarir I escarlati ; P[er] ffer I escarlati al carmesi ; P[er] fer lana enrojada molt belia ; P[er] fer morats de tina sobre blanc ; P[er] fer hu[n] contrai negre a la guisa de Flandes ; P[er] fer negres sense blau ; P[er] fer negres molt avantajats ; Recepta de mestre Manuel ; P[er] fer rostats ; P[er] fer escarlatins sense brasil molt bels ; P[er] fer I bel vermel plens madus ; P[er] fer I escarlati ; P[er] fer morats de tina ; Morats sobre palmelia ; P[er] fer verts clas molt bels sobre palmelia q[ue] sea molt belia cosa q[ue] done[n] en color de limo madur ; Altra man[er]a de fer verts de de [sic] palmelia molt bels ; P[er] fer verts de tina ; P[er] fer negres molt bels a la gisa de Cordova e tots de bo[n] tint ; P[er] fer I molt avantagos negre ; P[er] fer I ecarlati [sic] sense ful ; P[er] fer I morat sese [sic] ful o ver ; P[er] dar esclarime[n]t a hu[n] drap de grana ; P[er] fer altre esclarime[n]t p[er] color de foch ; Altre esclarime[n]t ; Altre esclarime[n]t p[er] acabar grana ; Altre esclarime[n]t p[er] sobre lo carmesi ; P[er] dar esclarime[n]t a I drap vermel escarlati ; P[er] fer I escarlati sense brasil ; Recepta p[er] fer ful"2. f. 29r-33v: "[text] Ih[esu]s. Receptes p[er] a tacats de totas man[er]as y so[n] las segens ; Primo p[er] verts tacats clas o escus ; P[er] vert clar o erbent ; Tot groch o tarongi ; A violat ho tenat o quanieliat ; A tot groch o toronje ; A tot escarlati o sangina o q[ue] sia v[er]mel ; A tota grana tacada ; A tot drap q[ue] sia tacat de gres ; A tot drap franzes ho de Flandes los quals se adoba[n] ab holi de balena ; A tot drap q[ue] sea tacat de oli lo qual no tema de p[er]dre color ; A drap q[ue] pert la color ; A tot drap tacat de resina ; Taca de seu ; A taca de lexius ; [A taca d'oli]"3. f. 33v-54r: "[text] Medecines. P[er] trencar fero ; Si vols fer doldre I besteya ; A mos de qua rabios ; P[er] q[ue] [sic] va molt per cami ; Remeymey [sic] p[er] aq[ue]ls q[ue] son trebaliats y cansats de anar cami ; P[er] aq[ue]l es cansat de molt caminar ; P[er] no eser cansat de caminar ; [Con]t[r]a todas berugas e fich ; [Con]t[r]a berugas o fics ; [Con]tra beruges ; [Con]t[r]a verugas ; [Con]t[r]a berugas ; Recpta [sic] p[er] a guarir e sanar coltellada p[er] la cara q[ue] no y pareua ; Exarm p[er] tota nafra e mal de gola e de dens e tota dolor ; Exarm p[er] traure hu[n] pasadar d[e]l cos d[e] la p[er]sona ab dos dits ; Exarm p[er] a bestia q[ue] no se dexa ferar ni asegurar ; Erba p[er] traure fero o cosa fficada de qualsevol loch d[e] la p[er]sona ; Exram [sic] p[er] [con]gurar vertoles ; P[er] tos de pits ; P[er] mal de tos de pits ; [Con]t[r]a tos seca ; [Con]t[r]a tos seca ; P[er] guarir tos ; A hom q[ue] a p[er]dut lo parlar ; P[er] a qui caen los cabels e fer los naxer e gener ; La vi[r]tut d[e] la pinpanelia p[er] nirvis ronçats e vertoles e nafres e porselianes ; A p[er]sona q[ue] p[er] nafra v [sic] p[er] fredor o p[er] cualsevol mal aja nirvis aronçats q[ue] molt ho[m] ne resta co[n]tret q[ue] no sabe[n] fer aquesta cura segent ; Per colica pasio ; P[er] colica pasio ; Per colica pasio ; Polvora p[er] mal de cap ; Erba p[er] a p[ar]alitich molt virtuosa e de moltes propietatasts ; Rael d[e]l liri blau p[er] paralitics molt virtuosa e de moltes altres propietats ; [Con]t[r]a espasme o tremolame[n]t d[e] la p[er]sona ; P[er] trau [sic] fero o espina o osos ronputs del cos d[e] la p[er]sona ; [Con]t[r]a febra ; P[er] axo matex d[e] la febra ; P[er] infant petit q[ue] es febros ; P[er] febra terçana ; P[er] guarir febra cotidiana y terzana y quartana ; P[er] guarir febra [con]tinua en menis de tres dies ; Altra recepta p[er] guarir tota febra ; [Con]t[r]a tota febra alt[r]a recepta ; A dolor de loms ; P[er] dolor de loms ; P[er] dolor de loms ; A dona q[ue] a p[er]duda la let ; Atra repta [sic] p[er] fer venir la let ; P[er] mal e pime[n]t d[e]l conya e d[e]la v[er]ga d[e]l home ; Altra r[ecepta] p[er] lo mal matex ; Alt[r]a r[ecepta] p[er] menbre hunflat ; P[er] crebases ques fan en les mans e als pe[u]s ; P[er] les dens d[e]ls infans q[u]e nasce[n] sens dolor ; P[er] calsar les denss q[ue] son escarnades ; P[er] [con]fortar les dens d[e]la voca ; Polvora p[er] calsar los dents ; P[er] menguadura de dens ; Altra r[ecepta] p[er] refermar les dens y genives ; R[ecepta] p[er] los dens e quexals d[e]la boca ; Altra r[ecepta] p[er] lo matex dens e quexals ; P[er] so matex ; P[er] les dents q[ue] dole[n] ho quexals ; P[er] traure sangonera quis te a la boca o al nas ; P[er] qui fa mal la mar ; Recepta p[er] fer la sera velia de ref[us] [sic] q[ue] sia velia e nova ; P[er] fer aygua ardent sens vi molt maraveliosa e virtuosa. Amen. Aquest libre fon aquabat en lo tint de Sent Mori a XXIII dies d[e]l mes de gener any MCCCCLXXXXVII escrig[ue]'l Juanot Vallero de Sarion de Aragon"4. f. 54v-65r: [Altres receptes per a tenyir] "[text] Ih[esu]s. P[er] fer lana v[er]melia ; P[er] fer ffeje de ang[e]l ; P[er] fer quastaniat ; P[er] fer capcio de feje de ang[e]l ; P[ar]a fer pasta de tacas ; P[ar]a alumenar una ora ; Recepta v[er]dadera p[er] ffacer fful ; P[er] ffer negres a la contraya ; P[ar]a alumenar vermegos o rosados o v[er]des o morados o tenados sol q[ue] sea[n] de palmela ; P[ar]a enrogar vermejos ; P[ar]a enrogar rosados ; P[ar]a enrogar morados ; P[ar]a enrogar tenados ; P[ar]a enverdir v[erd]e claro ; P[ar]a acabar un rosado ; P[ar]a acabar un morado ; P[ar]a acabar un tenado ; P[ar]a grana ; P[er] alumenar ropa de tina do es morados o v[er]de claros o escuros o tenados o albadenes morados o verdes ; P[ar]a ffaçer un burel de su color en panyo"5. f. 66v-67v: [Anotacions comptables
Referencias: Antonio, Nicolás, Bibliotheca hispana vetus, t. I, p. 344

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/69830
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics