La memòria col·lectiva dels valencians en Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Estudi i edició del dietari Varia I (1934-1935)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La memòria col·lectiva dels valencians en Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Estudi i edició del dietari Varia I (1934-1935)

DSpace Repository

La memòria col·lectiva dels valencians en Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Estudi i edició del dietari Varia I (1934-1935)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ferrando Francés, Antoni
dc.contributor.author Zalbidea Berenguer, Alaitz
dc.contributor.other Departament de Filologia Catalana es_ES
dc.date.accessioned 2019-03-05T16:44:48Z
dc.date.available 2019-03-06T05:45:06Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.date.submitted 07-02-2019 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/69342
dc.description.abstract Aquest treball pretén posar a l’abast de la comunitat científica l’estudi, la transcripció i edició crítica de la primera part del volum inèdit Varia I (1934-1935) (d’ara en avant Varia I) de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, molt conegut com don Nicolau o don Nicolau Primitiu. Acompanya el dietari un corpus d’informació contextual rellevant que inclou cartes, fotografies i altres documents inèdits, referents al context històric de la II República espanyola. Independentment de les notícies que ens aporta, el Varia I de don Nicolau té un extraordinari interés per a la història lingüística i literària del País Valencià, ja que és un testimoniatge pràcticament excepcional de l’ús de la llengua catalana en la literatura memorialística valenciana, que, per altra banda, correspon a uns moments d’intensa activitat del valencianisme cultural i polític, en què el patrici tingué un remarcable protagonisme, ja que va ser president de Lo Rat Penat i Proa i mecenes de diferents inciatives editorials. En l’estudi del Varia I hem analitzat els aspectes més recurrents de l’autor: les seues reflexions sobre llengua i nació, les seues aportacions sobre toponímia i la seua visió del valencianisme i de les relacions amb Catalunya i Balears. En cada capítol, hem mirat de contrastar la informació amb els estudis publicats pel mateix patrici i pels seus coetanis. Les seues observacions lingüístiques versen sobre gramàtica, dialectologia i fraseologia popular i lèxic local. A l’hora d’estudiar el model lingüístic del Varia I, ens hem centrat en la llengua de l’autor i l’ús metalingüístic que en fa. El document, de 1934-1935, forma part d’un vast projecte de memòria personal que abraça un període de més de cinquanta anys (1916-1971). De fet, els pocs testimonis escrits en català que es conserven d’ençà les acaballes del segle XVIII no són valencians, i fins a l’inici del segle XX trobarem pocs casos que tenen valor literari. És per això que hem traçat una panoràmica que ens permetés de valorar l’evolució de la memorialística al pas del temps i la singularitat dels volums “dietarístics” del patrici. Si l’estudiós de la llengua pot extraure del Varia I de don Nicolau informacions molt valuoses sobre l’estat del valencià dels anys trenta del segle XX, l’historiador de la cultura podrà poar dades de primera mà per a analitzar l’evolució de la societat valenciana i, més concretament, del valencianisme cultural de l’època. El Varia I fou escrit des de l’òptica privilegiada d’un home que fou president de diverses entitats culturals durant els convulsos anys de la II República i a qui consideraven el vèrtex conciliador del domini lingüístic catalanoparlant, respectat per tothom. Don Nicolau fou un dels escassos membres de la burgesia valenciana que es manifestà lleial a la llengua i al país, de paraula i de fet, en un moment en què el català encara era la llengua habitual de la major part de la burgesia valenciana. En conseqüència, volgué afavorir, entre altres coses, la creació d’una gran entitat valencianista interclassista. es_ES
dc.format.extent 678 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Nicolau Primitiu es_ES
dc.subject dietaris es_ES
dc.subject memorialística es_ES
dc.subject literatura es_ES
dc.subject llengua es_ES
dc.subject valencianisme es_ES
dc.title La memòria col·lectiva dels valencians en Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Estudi i edició del dietari Varia I (1934-1935) es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA::Lingüística aplicada::Lengua y literatura es_ES
dc.description.abstractenglish This work seeks to make available to the scientific community, the study, transcription and textual criticism of the first part of the unpublished volume Varia I (1934-1935) (referred to as Varia I) by Nicolau Primitiu Gómez Serrano, also well known as don Nicolau o don Nicolau Primitiu. The diary is accompanied by a collection of contextual and other relevant information, which includes letters, photographs, and other unpublished documents, relating to the historical context of the Second Spanish Republic. Beyond the historical information that this piece of work contributes, Varia I by don Nicolau is of significant interest to the linguistic and literary history of the Valencian Country. It proves to be a unique testimony of the use of Catalan in the Valencian memoir tradition, while also corresponding to a time of intense activity in the cultural and political Valencian nationalism realm. During this period, the patrician had a remarkable importance, since he acted as the president of Lo Rat Penat i Proa and as a patron of different editorial initiatives. In the study of Varia I we have analyzed the author’s most recurring characteristics: his reflections on language and nation, his contributions to toponymy, and his vision on valencianism and its relation with Catalonia and the Balearic Islands. In each chapter, we have attempted to contrast the information with published studies by the patrician himself and his contemporaries. His linguistic observations refer to grammar, dialectology and popular phraseology, and local lexicon. Upon the study of Varia’s linguistic model, we have focused on the author’s language and his use of metalinguistics. The document, from 1934-1935, belongs to a vast personal memoir project over a span of over fifty years (1916-1971). In fact, the few remaining testimonials written in Catalan from the end of the 18th century are not Valencian and, until the beginning of the 20th century, few works of literary value can be found. Consequently, we have outlined a panoramic view allowing us to assess the evolution of the diaristic tradition over time and the singularity of the patron’s “diaristic” volumes. While the language scholar will be able to extract valuable information on the status of the Valencian language of the 1930s from Varia I, the cultural history scholar will be able to obtain first-hand data in order to analyze the evolution of the Valencian society and, more specifically, the period’s cultural Valencianism. Varia I was written from the privileged position of a man who was president of different cultural entities during the convulsive years of the Second Republic and who was considered the epitome of conciliation in the Catalan-speaking linguistic dominion, and respected by all. Don Nicolau was one of the few members of the Valencian bourgeoisie who showed his loyalty towards the language and the country, both with words and actions, at a moment in time when it was still the common language spoken by the majority of the Valencian bourgeoisie. As a result, he favored, among other things, the creation of a large interclass Valencian entity. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (6.633Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics