El nou constitucionalisme llatinoamericà i la participació política en l'àmbit municipal i comunal veneçolà (1998-2013) com alternativa a l'actual crisi estructural de la democràcia liberal
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El nou constitucionalisme llatinoamericà i la participació política en l'àmbit municipal i comunal veneçolà (1998-2013) com alternativa a l'actual crisi estructural de la democràcia liberal

DSpace Repository

El nou constitucionalisme llatinoamericà i la participació política en l'àmbit municipal i comunal veneçolà (1998-2013) com alternativa a l'actual crisi estructural de la democràcia liberal

Show simple item record

dc.contributor.advisor Noguera Fernández, Albert
dc.contributor.author Milian Nebot, Xavier
dc.contributor.other Facultat de Dret es_ES
dc.date.accessioned 2018-11-16T12:22:13Z
dc.date.available 2018-11-17T05:45:05Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.date.submitted 21-12-2018 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/67947
dc.description.abstract Aquest treball, El nou constitucionalisme llatinoamericà i la participació política en l’àmbit municipal i comunal veneçolà (1998-2013) com alternativa a l’actual crisis estructural de la democràcia liberal, pretén demostrar que el model de democràcia liberal tradicional, acceptat durant molt temps com l’únic possible, ha col·lapsat i es troba en una situació de crisis estructural, fins al punt de que ja avui, la major part dels estudiosos de les ciències socials i de la societat, accepta la seva inoperància i són conscients de la necessitat de trobar una alternativa democratitzadora que mitjançant la introducció de nous mecanismes participatius permeti portar a terme una re-legitimació democràtica de l’Estat. A la vegada, la crisis del model constitucional liberal tradicional coincideix en el temps amb l’aparició, a Llatinoamèrica, d’un nou model constitucional que es nodreix de múltiples fonts i corrents del pensament polític modern i que alguns autors han anomenat com a “nou constitucionalisme llatinoamericà” caracteritzat, entre molts d’altres aspectes, per una democratització de l’Estat i la societat mitjançant la introducció de nous mecanismes de participació ciutadana en la presa de decisions. El treball pretén demostrar com l’estudi d’aquestes experiències constitucionals i participatives llatinoamericanes, en especial l’experiència veneçolana de mecanismes participatius en l’àmbit municipal i comunal durant el govern d’Hugo Chávez (1998-2103), constitueixen models i exemples a tenir en compte, no per a transportar i aplicar mecànicament a les nostres societats, però sí fonamentals com a punt de partida per a revisar-los de manera crítica i començar a repensar alternatives participatives que ajudin a una democratització i redefinició del constitucionalisme tradicional del segle passat. D’aquesta manera el treball pretén oferir vies i experiències d’anàlisi que puguin començar a oferir solucions al problema de col·lapse democràtic estructural en el que es troben les societats liberals i, en conseqüència, constitueix un treball d’especial utilitat i actualitat. es_ES
dc.format.extent 552 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject nou constitucionalisme es_ES
dc.subject democràcia participativa es_ES
dc.subject democràcia protagònica es_ES
dc.subject poder popular es_ES
dc.subject procés constituent es_ES
dc.title El nou constitucionalisme llatinoamericà i la participació política en l'àmbit municipal i comunal veneçolà (1998-2013) com alternativa a l'actual crisi estructural de la democràcia liberal es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO es_ES
dc.description.abstractenglish This thesis, The new Latin Amercian constitutionalism and the political participation in Venezuelan municipalism and communal field (1998-2013) as an alternative to the present structural crisis of the liberal democracy”, aims to understand the fact that traditional liberal democracy, which has been accepted as the only possible democratic system for a long time, has broken down and suffers from a structural crisis, to such an extent that, nowadays, most scholars of Social Science and Society, recognise its ineffectiveness. Therefore, they are aware of needing to find a democratizing alternative that, by means of new participatory mechanisms, allows the fact of leading to a democratic re-legitimation of the state. At the same time,the crisis of the traditional liberal constitutional model coincides, in time, with the appearance, in Latin America, of a new constitutional model that is nourished by multiple sources and movements of the modern political thought. Some authors have called it as “the new Latin American constitutionalism” distinguished, among several features, by a democratization of the sate and the society through the introduction of new civil participatory procedures in decision making. This work tries to demonstrate how the study of these constitutional and participatory Latin American experiences, especially, the Venezuelan, which is related to participatory mechanisms in municipalism and communal field during Hugo Chavez government (1998-2013), are examples to take into account. This does not have the objective of conveying and applying directly in our social contexts, but it has to be the basis or starting point to check them carefully and begin to rethink participatory alternatives that help to democratise and redefine the traditional constitutionalism of the past century. In this way, this thesis proposes procedures and experiences of analysis that can facilitate solutions to the problem of the structural democratic colla pse which the liberal societies suffer from, and as a result, this work has to be considered as a useful and current issue. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (5.729Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics