[Miscel·lània vària]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscel·lània vària]

DSpace Repository

[Miscel·lània vària]

Show simple item record

dc.contributor.author Joan XXI, papa, 1210-1277. Thesaurus pauperum. Català ca
dc.contributor.author Macer, Floridus. De virtutis herbarum. Català ca
dc.contributor.author Llull, Ramon, 1232 o 3-1315 o 6. Mil proverbis ca
dc.contributor.author Cato, Dionysius. Catonis disticha. Català. Seleccions ca
dc.contributor.author Henricus, de Segusio, Cardenal, ca. 1200-1271. Summa Hostiensis. Seleccions ca
dc.contributor.author Convent de Sant Domènec (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0216 ca
dc.coverage.spatial Espanya València ca
dc.date.accessioned 2017-11-27T16:25:42Z
dc.date.available 2017-11-27T16:25:42Z
dc.date.created [entre 1450 i 1500] ca
dc.date.issued [entre 1450 i 1500] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0216 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/63014
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol proporcionat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Paper, f. ii (paper) + 137 + i (paper) ; alguns reclams verticals i horitzontals ; numeració antiga amb xifres romanes i moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a 2 columnes (f. 1-134, 137v) i a 1 columna (f. 134v-137r); a 34 línies (f. 35rb) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual rodona amb elements humanístics. Escrit per diverses mans. Anotacions marginals i manícules dels segles XV i XVI ca
dc.description Decoració: Caplletres i calderons en tintes de color blau i vermell. Diverses il·lustracions al llarg del text: f. 27r àguila coronada entre dos peixos ; f. 57r figura de sant Antoni Abat; f. 99r-101r, il·lustracions amb els signes del Zodíac i en el f. 134r representacions antropomòrfiques dels quatre elements ca
dc.description Enquadernació: Restaurada. Pergamí amb brides de cuir. Títol al llom: Varios Tº 5 ca
dc.description Origen: Escrit, probablement a València a la segona meitat del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: 92-4-18 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 216 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract Manuscrit miscel·lani acèfal i desordenat, especialment en la primera part. Entre parèntesi es reconstrueix l'ordre dels fulls romanents tot atenent al text. S'hi inclouen les obres següents: un receptari mèdic anònim (f. 4r-16r); el "Thesaurus pauperum" del papa Joan XXI (f. 16r-26v); "De virtutis herbarum" de Macer Floridus (f. 27r-54v); una miscel·lània astrològica (f. 54v-71v); el "Libre de mil proverbis" de Ramon Llull (f. 71v-85r); el segon llibre dels "Disticha Catonis" (f. 85r-87r); una miscel·lània catequètica i oracional (f. 87r-93v); un lapidari (f. 93v-96r); un "Almanach perpetuum translatum de arabico in latinum" (f. 96r-98v); les propietats dels signes del zodíac (f. 99r-102r); la "Forma e manera de fer l’astrolabi" (f. 102r-102v); un oracional (f. 102v-104r); fragments de la "Summa super titulis Decretalium" d'Henricus de Segusio (f. 104r-105r); una explicació de l'any bixest (f. 105r-106v); una taula de la Pàsqua (f. 106v-107r); les misses de sant Pau (f. 107r-108v); el "Llibre de Sent Soví" (f. 109r-117v); un compendi gramatical (f. 118r-133v); unes profecies (f. 134v-135v) i diferents anotacions del segle XVI (f. 135v-137v) ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-4r: [Taula incompleta] (f. 2r-3v, 1rv i 4r) "[rúbr.] CCXXV. [text] Per deffer tota infladura guarda en lo senizo ... A les infladures de les abelles e a tota altra e de les vespes guarda en lo meli loto. [rúbr.] CCXXIIII" ; f. 1v: [rúbr.] [Ad cenam Agni providi, stolis salutis candidi, post transitum maris Rubri Christo ; f. 4r: "canamus principis" [PL 17, 1207 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 4r-16r: [Receptari mèdic] (4rv, 22rv, 8r-9v, 5r-7v, 10r-11v, 14r-v, 21r-v, 18r-20v, 12r-13v, 16r) "[text] Aquesta recepta es bona a tot home q[u]i haja mal de gota ... e les seme[n]ts sien ben cernudes" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 16r-26v: [Tresor dels pobres / Joan XXI, papa, 1210-1277] (f. (16r-17v, 23r-v, 15r-v, 24r-26v) "[rúbr.] Aci come[n]ca Tesaurus pauperu[m] en nom de la santa Trinitat sia. Amen. Primo de la virtut del romani. [text] Prim[er]ame[n]t si fets Iª cullera de romani ... Aci acaba lo libre co[m]pilat per Ypocras Deo gracias. Finito libro sit la[us] Deo Chr[ist]o. A[men]" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 27r: "[text] A me[n]jar e ta[n]tost sapies q[ue] li caura ... [rúbr.] [...] ni pro vex [...] [text] Aq[ue]sta recepta es bona a tot hom q[u]i aja gota ... Ayta[n]t de la un com del alt[re] e sia untat lo malalt al foch de carbo" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 27r-54v: [De herbarvm virtutibus / Macer Floridus] (f. 27r-41v, 43r-v, 45r-v, 42r-v i 44r-v) "[rúbr.] Aci come[n]ca lo libre que feu Macer de les erbes quina virtut ha[n].Primo del assensi [text] Del assensi sapies que es una erba ... tantost s[er]an curats o curades. [rúbr.] Aci acaba lo p[re]sent libre compost e appellat Macer. Deo gr[aci]as. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 54v-71v: [Miscel·lània astrològica] "[rúbr.] Aquesta taula daval scrita es provada per servir xx legues en torn de Valencia per l’estrelau. [text] Primo de dos dies de marc tro a xxii de abrill ... [rúbr.] Luna xxxª [text] Samuel nasque totes coses p[ro]fitoses son bones el so[m]pni a goig tornara el inffant q[ue] naxera bo s[er]a e vida li s[er]a larga el malalt yuac sanara veru[m] est. [rúbr.] [Ps 31,1] P[salmu]s b[eat]i quo[rum] remisse s[un]t" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 71v-85r: [Libre de mil proverbis / Ramon Llull] "[rúbr.] Aci come[n]cen los p[ro]verbis de la saviesa de Salamo. [text] Com hom p[er] conexer amar e honrar e s[er]vir Nostre Senyor Deu ... Qui ab ente[n]cio engana ab ente[n]cio es enganat. Come[n]cat e fenit fo aq[ue]st libre p[er] inte[n]cio de amar e de honrar e s[er]vir Deu" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 85r-87r: [Disticha Catonis, II] "[rúbr.] De saber la man[er]a dels te[m]porales. [text] O tu legidor d’aq[ue]st libre si a tu per ave[n]tura plau o desiges saber la manera e los t[em]porals covine[n]ts a lavor de la terra lig lo libre de Virgili ... A vegades p[er] fleblea de cap o p[er] altres ymaginacio[n]s o vants pe[n]saments de cor e vetlan" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 87r-93v: [Miscel·lània catequètica i oracional] "[rúbr.] Aci come[n]cen los x Maname[n]ts de la lig que n[ost]re Senyor De[us] dona a Moyses en lo munt de Sinay los quals deu co[m]plir tot bon chr[ist]ia. [text] Lo primer Manament es no creuras ne adoraras sino un sol Deu tot poderos ... int[er]cessio[n]is ei[us] auxilio a n[ost]ris iniq[u]itatib[us] resurgam[us] p[er] Chr[istu]m D[omi]n[um] n[ost]r[u]m" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 93v-96r: [Lapidari] "[rúbr.] Aci come[n]cen les virtuts de les docze pedre [sic]. [text] La p[r]im[er]a pedra girgo[n]ca e es ab ge[n]till color v[er]mella ... cosa p[ro]vada ni si la porta en la bocha no haura set" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 96r-98v: [Almanach perpetuum translatum de arabico in latinum] "[rúbr.] Almanach p[er]petual trensladat de arabich e leva dels anys de Ch[r]ist 1308 e lo que sobrara appella residuu[m] o ramanent. [text] En nom de n[ost]re Senyor Jh[es]u Ch[r]ist comenca l’almanach p[er]petual a trobar los lochs verdaders de les planetes en los signes ... en 76 anys als quals ajusta en loch de la ... " ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 99r-102r: [Propietats dels signes del zodíac] "[text] ... on senyoreia la sua planeta Alcova es lo ve[n]tre de virg[i]nis e son 5 estelles ... a home[n]s e ha un signe ço es cancer argent" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 102r-102v: [Forma e manera de fer l’astrolabi] [text] "Forma e man[er]a p[er] fer l’estelabre e direm primer del lim ... en la linya migana a la p[ar]t esquera una G e a la part dreta una R" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 102v-104r: [Oracional] "[text] Beatus Petrus sedebat supra petra[m] marmorea[m] et manu[m] ad maxillas ... E foragita leva e deneja tot que en mi sia estrayn. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 104r-105r: [Summa super titulis Decretalium / Henricus de Segusio] "[rúbr.] De suma Trinitate et fide catholica. [text] Decretaliu[m] librum co[m]posuit p[a]pa Gregori[us] non[us] ... Que e[st] c[aus]a consti[tuti]o" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 105r-106v: [Explicació de l'any bixest] "[text] Ecce fundame[n]tu[m] [et] iniciu[m] bisexti ... durat per unu[m] passu[m]" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 106v-107r: [Taula de la Pàsqua] f. 106v: [Taula] ; f. 107r [text] "En aquesta taula dessus sc[r]ita es la pasqua ... q[uo]d e[st] in vigi[t]i nove[m] die me[n]ssis augusti" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 107r-108v: [Misses de sant Pau] "[rúbr.] Les misses de moss[en] sent Pau hermita la p[er]sona q[ui] les fa dir trau una a[n]i[m]a de porgatori. [text] Primo dues misses ... la XXXIII es de se[n]t p[er]e e de sent Pau ab XII ca[ndeles]" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 109r-117v: [Llibre de Sent Soví] [Taula] f. 109r+v: "[rúbr.] Sosengua a conills e ha tota altra carn. [text] Salsa a salvatgina ... Carn de porch fresch" ; f. 109v-117v: [text] Deveu saber que en aq[ue]st libre ha scrit LXXXVII me[n]jars … lo qual libre es appellat de sent Sovi ... e dont un poch bull e leva ho e feu ne escudell[e]s" ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 118r-133v: [Compendi gramatical breu i útil] "[text] In o fiu[n]t tres r[egu]le yo v[er]bale f[emininus] ... Explicit [com]pe[n]diu[m] gramatice breve [et] utile traditu[m] intitulatu[m] tesaur[us] paupe[rum] sive Speculum puero[rum]. Deo gr[aci]as amen" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 134r: [Figures antropomòrfiques representant els quatre elements ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 134v-135v: [Profecia] Despertar s[er]a la aguila que·n layre va volant ... s'amagara[n] p[er] les cruels" ca
dc.description.tableofcontents 23. f. 135v-137v: [Anotacions diverses del segle XVI ca
dc.format.extent 139 f. : il. ; 272 x 195 mm enquadernació 278 x 201 mm ca
dc.format.medium Paper ca
dc.language la en
dc.language cat lat ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Convent de Sant Domènec) ca
dc.relation.isreferencedby Villanueva, Jaime, Viage literario a las Iglesias de España, IV, p .140-141 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 902 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1998 ca
dc.relation.isreferencedby Faraudo de Saint Germain, Luis, "Un lunario valenciano cuatrocentista" en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1950, v. 23, p.10-48 ca
dc.relation.isreferencedby Faraudo de Saint Germain, Luis, "El libre de sent Soví". Recetario de cocina catalana medieval", en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1952, v. 24, p. 5-81 ca
dc.relation.isreferencedby Faraudo de Saint Germain, Luis, Una versió catalana de "Libre de les herbes" de Macer, en Estudis romanics, 5,1, 1955-56, p. 1-54 ca
dc.relation.isreferencedby Aleixandre Tena, Francisca, "La ilustración del libro medieval valenciano, la miniatura" en Historia del arte valenciano, 2. La Edad media: El Gótico, p. 284, 287 i 292 -293 ca
dc.relation.isreferencedby Santanach i Suñol, Joan, Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la biblioteca històrica de la universitat de valència, en Caplletra 59 (Tardor, 2015), p. 11-34 ca
dc.relation.isreferencedby BITECA, manid 1177 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Medicina Fórmules i receptes ca
dc.subject Astrologia ca
dc.subject Cuina ca
dc.subject Proverbis ca
dc.subject Pregàries ca
dc.subject Llatí Gramàtica ca
dc.title [Miscel·lània vària] la
dc.title.alternative Llibre de Sent Soví ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0216/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0216/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Procedeix del Convent de Sant Domènec ca
dc.description.handdesc Català i alguns textos en llatí ca
dc.identifier.local .b22684645 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0216 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics