[Constitutiones Siciliae]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Constitutiones Siciliae]

DSpace Repository

[Constitutiones Siciliae]

Show full item record

     Sicília (Regne)
Frederic II, Emperador romano-germànic, 1194-1250; Marinus, da Caramanico; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 0417; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0417
This document is a libro manuscritoDate[entre 1375 i 1475]Lugar: Itàlia
Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 118 f. ; 316 x 213 mm enquadernació 324 x 219 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: Recull jurídic integrat per les "Constitutiones regni Siciliae" promulgades per Frederic II, rei de Sicília (f. 1r-41v, 44v), la glossa ordinària d'aquestes Constitucions de Marino da Caramanico (f. 45r-90v); lleis i constitucions dels reis de Nàpols Carles I (f. 91r-95v, 107r-110v) i Carles II (f. 41v-44r, 95v-99v, 104r-106v); les lletres d'investidura de Carles I pel papa Climent IV; la "Confirmatio Capitulorum S. Martini" pel pontífex Honori IV (f. 99v-104r). A partir del f. 115r, en la segona meitat del segle XV, hom ha afegit diversos textos legislatius dels reis de Nàpols Carles I, Carles II i Robert I (f. 115r-118v)
Materia: Dret constitucional Itàlia Nàpols (Regne)
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0417
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0417 http://hdl.handle.net/10550/61329
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 3r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 118 + ii (paper; pergamí actual) ; reclams cada 8 i 10 f
Composició: Escrit a dos columnes a 44 línies (f. 3rb)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Escrit per diversos copistes
Decoració: Caplletres decorades amb tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Pergamí. Restaurada en l'any 1978. Cantells acolorits amb tinta vermella. Al començament del manuscrit, com a fulls de guarda, un bifoli d'un manuscrit del segle XIV amb text de les "Institutiones" de Gai
Origen: Escrit a Itàlia, la primera part (f. 3r-44v) a la fi del segle XIV, i la segona part (f. 45-115r) en la primera meitat del segle XV; des del f. 115r fins al 118v, textos afegits a la fi del XV
Signatura anterior: Ms. 417
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 417
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-23r: [Constitutiones Friderici. Liber primus] "[rúbr] Constitut[i]onum d[omi]ni Fr[iderici] s[e]c[un]di sac[ra]tissimi rom[anorum] i[m]p[er]atoris Ier[usa]lem et Sicilie serenissimi regis felicis t[ri]humphatoris [et] se[m]p[er] aug[ust]i incip[it] lib[er] p[ri]mus. [text] Post mundi machinam providentia divina formatam ... ex n[ost]ro iudit[i]o irrogat[ur]. [rúbr.] Explic[it] lib[er] I"2. f. 23r-31r: [Constitutiones Friderici. Liber secundus] "[rúbr] Incip[it] II d[e] pe[n]a [con]tu[m]atie i[n] c[r]imi[n]alibus causis. [text] Grandis necc[es]itas [et] utilitas evidens nos inducunt ... mortis fec[er]it p[er]iculo cap[it]is subiacebit. [rúbr.] Explic[it] lib[er] II"3. f. 31r-41v: [Constitutiones Friderici. Liber tertius] "[rúbr] Incip[it] III d[e] iure re[rum] regalium. [text] Rex Roger[ius] Scire volumus pri[n]cipes n[ost]ros ... novella iusti[ci]e p[ro] pago [con]surgat. [rúbr.] Actu[m] i[n] sollemp[n]i [con]sistorio Melfie anno D[omi]nice inca[r]nat[i]o[n]is mil[lessim]o duce[n]tesimo t[r]icessimo p[r]imo m[en]se augusti ind[ictione] qua[r]ta i[n]sinuatum v[er]o m[en]se sete[m]bris seq[ue]ntis quinte indict[i]o[n]is D[e]o gr[aci]as. Amen. Qui scripsit h[un]c librum se[m]p[er] vivat i[n] paradisum"4. f. 41v-44r: [Karoli II Leges] "[text] Incipiu[n]t capitula nova regia edita [et] divulgata in civitate Neapolis in milicia ducis. Karolus secundus ... Regina iusticia ... corrigat et emendat"5. f. 44v: [Index] "[text] Constitut[i]o[nu]m d[omi]ni Fr[ederici] s[e]c[un]di sacratissimi ro[m]a[n]i imp[er]atoris ... mortuo[rum] spolia capientib[us]"6. f. 45r-90v: [Glossa ordinaria Constitutionum Frederici / Marino da Caramanico] [Prohemium] "[text] Liber iste ideo co[n]stitut[i]o seu co[n]stitut[i]onum ... i[n] [con]so[n]antia[m] luculentam" ; f. 47v-90v: [Glossa] Post mu[n]di machina[m]. P[re]mittit p[ro]hemiu[m] ... Ad laudem [con]surgat simile s[upr]a de offi[cio] iudic l cum circa. Finito libro sit laus et gloria Chr[ist]o. Amen"7. f. 91r-95v: [Karoli I Constitutiones, 10 junii 1282] "[rúbr.] Karolus [et] c[etera]. [text] Post corrupt[i]o[n]is amara discrimi[n]a ... sigillo iust[iciarii] regionu[m]. Actu[m] Neapoli anno D[omi]ni Mº CCº LXXXº IIº me[n]se iunii decimo ei[us]de[m] ... Sicilie v[er]o octavo decimo"8. f. 95v-99v: [Karoli II Capitula Sancti Martini, 30 marcii 1283] "[rúbr.] Capitula D[omi]ni principis factis i[n] planicie S[an]c[t]i Martini. [text] Karolus illustris regis ... copia[m] fieri volum[us] [et] ma[n]dam[us]. Data in ca[m]pis i[n] planicie S[an]c[t]i Martini anno D[omi]ni Mº CCº LXXXIIIº die penultimo martii XI i[n]dictio[n]is"9. f. 99v-104r: [Confirmatio Capitulorum S. Martini ab Honorio IV facta] "[rúbr.] Capitul[a] D[omi]ni P[a]p[ae]. [text] Honorius episcopus [servus] s[er]vo[rum] Dei ... Petri [et] Pauli apostolo[rum] eius se noverit incursurum"10. f. 104r-106v: [Constitutiones Karoli II, 8 septembris 1289] "[rúbr.] Constitutio[n]es edite p[er] d[omi]n[u]m Karolu[m] s[ecundu]m regem regni spalie [sic] ap[ud] Neap[olim] pu[bli]ce in anno s[ecund]e ind[ictionis] p[ost] coronat[i]o[n]em ip[s]ius. [text] Iugia [et] inmensa mente[m] n[ost]ram desideria tenuerunt ... quoscu[m]q[ue] alios fiere[n]t irritam[us] ; f. 106v: "[text] De app[re]cio [et] m[od]o app[re]ciandi. Karolus Dei gr[ati]a [e]t c[etera] Guill[elm]o Brunelli [e]t c[etera]. Porrecta culm[in]i ... volum[us] obs[er]va[r]i. Dat[um] [e]t c[etera]"11. f. 107r-110v: [Constitutiones Karoli I, 9 augusti 1279] "[rúbr.] Co[n]st[ituti]ones [et] statuta illust[r]isimi d[omi]ni regis Karoli Ier[usa]l[e]m [et] Sicilie regis pro exeq[ue]ndo subscripto statuto. [text] Cum nich[il] prosit ... data ap[ud] lacu[m] pe[n]sile[m] a[n]no D[omi]ni Mº CCº LXXVIIIIº die IXº augusti VII ind[ictionis] regno[rum] nostro[rum] Ier[usa]l[e]m a[n]no III Sicilie v[er]o XVº"12. f. 111r-115r: [Litterae investiturae Karoli andegavensis factae per Clementis IV cardinales delegatos] "[text] Excellenti [et] magnifico p[r]incipi d[omi]no Karulo illustri regi Sicilie ... Q[uonia]m ad subsistend[um] m[u]lto[rum] et regim[em] preesse oportuit ... revocare cessare [et] irritare"13. f. 115r-118v: [Karoli I, Karoli II et Roberti I adnotationes legales
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 88"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 302Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 68Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona , 404Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 698Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1987De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 51-52Cherchi-De Robertis, "Un inventario ..., 88Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 30Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. II, Supplementum
Exposiciones: Federico II e l'Italia : percorsi, luoghi, segni e strumenti, p. 281-282, VII, 7

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/61329
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics