[Sermones de tempore et de sanctis]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sermones de tempore et de sanctis]

DSpace Repository

[Sermones de tempore et de sanctis]

Show full item record

    
Hug, de Sant Víctor, 1096-1141. De sapientia animae Christi; Hug, de Sant Víctor, 1096-1141. De beate Mariae virginitate; Hug, de Sant Víctor, 1096-1141. Soliloquium de arrha animae; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1301 i 1325]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 229 f. : il. ; 400 x 280 mm enquadernació 410 x 300 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu una col·lecció de sermons de "tempore" i de "sanctis" dels Pares de l'Església, distribuïts, tot atenent el cicle litúrgic, en dues parts. A més a més, inclou les següents obres d'Hug de Sant Víctor: "De sapientia animae Christi", "De beate Mariae virginitate" i "Soliloquium de arrha animae"
Materia: Sermons
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0687
Olim 378
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0687 http://hdl.handle.net/10550/57164
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 2r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador a partir del explicit del f. 219r
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 229 (f. 116v i 117r, 118v en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis i paginació antiga del segle XIX ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; restes de signatures de quadern
Composició: Escrit a dues columnes de 66 línies (f. 3rb)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes anotacions marginals contemporànies i posteriors
Decoració: Caplletres miniades amb motius fitomòrfics i pa d'or de diversos colors i grandària. Caplletres secundàries decorades en blau i vermell. Rúbriques, titolets i retocs en tinta vermella
Enquadernació: Pergamí, restaurada en 1976. Al llom es llegeix: "Contiones Sanctorum Patrum"; "M.S."; C.I.2". Cantells acolorits en vermell. Hi manquen els fermalls
Origen: Escrit probablement a França el primer quart del segle XIV
Signatura anterior: M. 378
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 687
Al f. 1r hom llegeix el títol: "Libre de sermons de diversos doctors" ; el f. 1v el preu que hom pagà a la segona meitat del segle XV (Precio LX florenos). A més a més, s'hi inclou l'índex dels autors dels sermons: "In hoc volumine continentur sermones doctorum sanctorum scilicet: Origenie, Yllarii, Ysidori, Gregorii Nanzazeni [sic], Ambrosii, Jeronimi, Augustini, Paulini, Crisostomi, Leonis, Rabani, Maximi, Fulgentii, Sedati, Eusebii Emisseni episcopi"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay, febrer 2017

Contiene: 1. f. 2r-219r: [Sermones] [Tabula primae partis] "[rúbr.] Incipiunt capitula sanctorum s[er]monu[m] catholicorum p[at]rum qui i[n] hoc volumi[n]e [con]tinent[ur]. D[omi]nica prima adve[n]tus D[omi]ni ... [rúbr.] Sabbato sancto ... [text] Item de eodem CCXIIII" ; f. 3r-116r: [Sermones primae partis] "[rúbr.] Incipiunt Sermones sive tractatus sanctorum catholicoru[m] p[at]rum leg[e]ndi ab adventu D[omi]ni usq[ue] ad Pascha. D[omi]nica p[ri]ma adve[n]tus D[omi]ni s[er]mo b[ea]ti Ambrosii ep[iscop]i de adventu D[omi]ni. [text] Paucorum admodu[m] die[rum] occupac[i]one detentus ... ut eos bonam vitam h[ab]entes imitari valeamus" ; f. 117v-118r: [Tabula secundae partis] "[rúbr.] Incipiunt capitula s[er]monu[m] sanctoru[m] catholico[rum] patrum qui in hoc volumine contine[n]tur legendi a Pasca usque ad adventu[m] D[omi]ni. Die sancto Pasce s[er]mo s[an]c[t]i Aug[ustini] ep[iscop]i ... [rúbr.] De dedicac[i]one ecclesie ... CLXXVII. [text] Quando bona op[er]a de eodem s[er]mo III" ; f. 119r-219r: [Sermones secundae partis] "[rúbr.] Sermo beati Augustini ep[iscop]i die s[an]c[t]o Pasche. [text] Sic audistis predicari D[omi]n[u]m Chr[istu]m ... quod si nos tales no[n] fac[er]et nichil essemus. [rúbr.] Explicit secunda p[ar]s sermonum catholicorum patrum de festis et de temp[or]e"2. f. 219v-221v: [De sapientia animae Christi] "[rúbr.] Incipit prologus Hugonis de S[an]c[t]o Victore. [text] Prudenti ac religioso v[er]bi divini int[er] ceteros [et] p[re] ceteris scrutatori ... no[n] arroganter p[re]sumere. Valete" [PL 176, 845-8563. f. 221v-225v: [De beate Mariae virginitate] "[rúbr.] Incipit ep[isto]la Hugonis de S[an]c[t]o Victore De virginitate b[ea]te virg[inis] M[ari]e. [text] Sancto pontifici G. Hug[o] v[est]re b[ea]titudinis servus ... no[n] simili v[er]itate sanciatur" [PL 176, 857-8764. f. 225v-229v: [Soliloquium de arrha animae] "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] sup[er] Soliloq[ui]u[m] De arra a[n]i[m]e. [text] Dilecto f[rat]ri G. cet[er]isq[ue] co[n]s[er]vis Chr[ist]i ... Hoc opto hoc desidero hoc totis p[re]cordiis concupisco. [rúbr.] Explicit Hugo de S[an]c[t]o Victore De arra anime" [PL 176, 951-970
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 248Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 179Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 511Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2192Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2089Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 73Migne, Jacques-Paul, Patrologia Latina

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/57164
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics