[Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera]

DSpace Repository

[Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera]

Show simple item record

dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De veritate ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De libertate arbitrii ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De casu diaboli ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Cur Deus homo ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Epistola de incarnatione Verbi ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De corpore Christi ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De sacrificio azymi et fermentati ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De concordia ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De processione Spiritus Sancti contra graecos ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. De conceptu virginali et originali peccato ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Monologion ca
dc.contributor.author Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109. Proslogion ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Retractationes ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De Trinitate ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Dialogus Quaestionum LXV cum Orosio ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De Divinatione Daemonum ca
dc.contributor.author Gennadi, de Marsella, s. V. De ecclesiasticis dogmatibus ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.creator Anselm, sant, arquebisbe de Canterbury, 1033-1109 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T18:13:10Z
dc.date.available 2017-11-23T18:13:10Z
dc.date.created [entre 1301 i 1350] ca
dc.date.issued [entre 1301 i 1350] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0503 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/55228
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper antic) + 242 + iii (paper antic) ; numeració original en nombres aràbics situada al vers de cadascun dels fulls (f. 1-240) i moderna a llapis (1-242) ; algunes signatures de quadern ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes (41 línies, f. 1ra) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Hi ha nombroses anotacions marginals del segle XIV ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Original, pell verda deteriorada sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria ; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Ansel de veri" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, en la primera meitat del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: 90-5-22 ; M 629 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 503 ca
dc.description Per error, a la fi del "Proslogion" (101v), el copista repeteix els capítols 2-4 de la susdita obra ca
dc.description En el primer full de guarda hom llegeix: "Divi Anselmi archi-episcopi cantuariensis opera" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, setembre 2016 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu algunes de les obres de sant Anselm i de sant Agustí. Inclou, a més a més, l'obra "De ecclesiasticis dogmatibus" de Gennadi de Marsella. Diversos lectors han incorporat textos d'altres autors (f. 6v, 105v-106v, 130r+v, 142r, 240v, 241r i 242v) ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-6v: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] Anselmi Cantuarie archiep[iscop]i i[n] libru[m] De v[er]itate ... [text] v[er]itas v[e]l rectitudo. [rúbr] Explicit liber b[ea]ti Anselmi De v[er]itate" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 7r-11r: "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula De libertate arbitrii ... [text] h[abe]am ut de illis int[er]rogem. [rúbr.] Explic[it] liber b[ea]ti Anselmi De lib[er]o arbitrio" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 11r-20r: "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula libri De casu dyaboli ... [text] et uti potestate loquendi" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 20r-39r: "[rúbr.] Incipit prologus in libru[m] Anselmi cantuarien[sis] Cur Deus homo ... [text] q[u]i e[st] b[e]n[e]dictus in secula seculo[rum]. Am[en]. [rúbr.] Explicit Cur D[eu]s h[om]o" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 39r-45v: "[rúbr.] Incip[it] liber b[ea]ti Anselmi De i[n]carn[a]t[i]o[n]e v[er]bi s[cilicet] de fide ... in eode[m] libello ap[er]te i[n]ve[n]iet" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 45v-52r: "[rúbr.] Incipit liber beati Anselmi De sac[ra]me[n]to altaris ... [text] q[ue] n[ost]ram a[n]i[m]am reficit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 52r-53v: "[rúbr.] Epistola Anselmi De azimo et fermentato ... [text] r[ati]o[n]a[bi]l[ite]r repudiandu[m] iudicatur" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 53v-62v: "[rúbr.] Tractatus Anselmi De co[n]cordia p[re]sc[ienc]ie [et] p[re]destinat[i]o[n]is gr[ati]e D[e]i c[um] lib[e]ro arbitrio ... [text] gratis volui petentibus impendere [sic]" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 62v-72r: "[rúbr.] Incipit lib[er] b[ea]ti Anselmi De processu Spiritus Sancti ... [text] michi imputetur n[on] sensui latinitatis" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 72r-80r: [De conceptu virginali et originali peccato] "[rúbr.] C[apitulum] I q[ue] sit origi[n]alis et q[ue] p[er]sonalis iusticia v[e]l i[n]iusticia. [text] Cum in om[n]ibus religiose tue ... si v[er]a probari pot[er]it. [rúbr.] Explicit lib[er] Anselmi ca[n]tuarien[sis] archiep[iscop]i De co[n]ceptu vi[r]ginali [et] originali p[e]cc[at]o" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 80r-96v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] s[upe]r libr[um] Monologium Anselmi cantuariensis archiepiscopi ... [text] i[n]effabil[ite]r trinus et unus. [rúbr.] Explic[it] Monologion" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 96v-101v: "[rúbr.] Incipit p[ro]hemiu[m] seq[ue]ntis op[er]is ven[er]abilis Ans[elmi] cantuarien[sis] archiepiscopi i[n] Prosologion [sic] ... [text] b[e]n[e]d[i]c[tu]s i[n] s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Am[en]. [rúbr.] Explicit su[m]ptum d[e] eod[em] libello" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 101v-105r: [Liber pro insipiente] "[rúbr.] Q[uod] ad hoc r[es]p[on]deat quidam Pro i[n]sipiente. [text] Dubitanti utr[um] sit v[e]l neganti ... benivole[n]cia n[on] malivolencia repreh[e]ndisti. Explicit" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 105v-106v: "[text] Et [prima] eod[em] veru[m] de s[en]su [et] cog[niti]one ... culpa[m] no[n] evadu[n]t" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 107r-130r: [Retractationes] "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula libri Ret[ra]ctationu[m] p[ri]mi ... Expliciu[n]t capit[u]la s[ecund]i lib[ri] Ret[ra]ctat[i]o[n]u[m] ; f. 107v-130r: [text] Iam diu e[st] q[uod] facere cogito atq[ue] dispono ... retr[ac]tare cepissem. [rúbr.] Explicit liber Retractationu[m] Augustini" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 131r-134r: [Gennadii Massiliensis De ecclesiasticis dogmatibus] "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula libri De diffinitionibus recte fid[e]i et ecc[lesia]stico[rum] dogmatibus ... i[n] et[er]nitate simil[itudin]e[m] in morib[us] i[n]venire. [rúbr.] Explicit liber De diffinit[i]o[n]ibus recte fidei et ecc[lesi]astico[rum] dogmatibus" [PL 42, 1211 ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 134r-141v: "[rúbr.] Incipiunt Q[ue]stiones Orosii ad beatum Augustinu[m] ... qui p[re]e[ss]e desid[er]at no[n] p[ro]desse. [rúbr.] Expliciunt Q[ue]stiones Orosii ad beatu[m] Augustinu[m]" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 142v: [De Trinitate index] "[text] De triplici causa erroris ... c[re]atura[m] significasse que voluit" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 143r: [Retractationum Libri Duo. Liber secundus. Caput XV] "[rúbr.] Incipit sentencia beati Agustini de libro Retractationum. [text] Libros de Trinitate, q[ue] D[eu]s e[st] ... de Trinitate disserimus" [PL 32, 635-636 ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 143r+v: [Epistola CLXXIV. Augustinus Aurelio Carthaginensi episcopo, transmittens libros de Trinitate, absolutos demum secundum ipsius Aurelii aliorumque desiderium, et emendatos, PL 33, 757-758] "[rúbr.] Epistola beati Agustini ad Aurelium papa[m] v[e]l ep[iscopu]m ... [text] s[ed] t[ame]n ad caput eoru[n]de[m] libro[rum] iubeas an[te]poni. Vale [et] ora p[ro] m[e]" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 143r-237r: "[rúbr.] Incipit liber p[r]im[us] beati Augustini De T[r]initate. [text] Lectur[us] h[e]c que de Trinitate ... de m[e]o [et] tu ignosce [et] tui" ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 237v-240r: "[rúbr.] L[iber] b[eat]i Ag[ustini] De Divi[n]ac[i]o[n]e d[e]monu[m]. [text] Quadam die i[n] diebus s[an]c[t]is octava[rum] ... q[uan]tum D[omi]n[u]s adiuvat r[es]p[on]debimus. Explicit lib[er] s[an]c[t]i Aug[ustin]i D[e] Divi[n]at[i]o[n]e demonu[m]" ca
dc.format.extent 242 f. : il. ; 322 x 233 mm enquadernació 332 x 238 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 86 ca
dc.relation.isreferencedby Migne, Jacques-Paul, Patrologia Latina ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Teologia ca
dc.title [Sanctorum Anselmi et Augustini nonnulla opera] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0503/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0503/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. A. Plu 3 n. 6" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25430531 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0503 ca
dc.identifier.local Olim 629 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics