[Libri Prophetarum minorurm cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Prophetarum minorurm cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Prophetarum minorurm cum Glossa ordinaria]

Show full item record

    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. A.T. Profetes menors. LlatíBíblia. A.T. Osees. LlatíBíblia. A.T. Joel. LlatíBíblia. A.T. Amós. LlatíBíblia. A.T. Abdies. LlatíBíblia. A.T. Jonàs. LlatíBíblia. A.T. Miquees. LlatíBíblia. A.T. Nahum. LlatíBíblia. A.T. Miquees. LlatíBíblia. A.T. Habacuc. LlatíBíblia. A.T. Sofonies. LlatíBíblia. A.T. Ageu. LlatíBíblia. A.T. Zacaries. LlatíBíblia. A.T. Malaquies. LlatíBiblia cum Glossa ordinaria. Libri prophetarum minorum
Lengua: la
Descripción física: 90 f. : il. ; 322 x 227 mm enquadernació 334 x 237 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El manuscrit transcriu el text íntegre dels profetes menors acompanyat del text de la "Glossa ordinaria"
Materia: Bíblia. A.T. Profetes menors Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0498
Olim 624
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0498 http://hdl.handle.net/10550/54159
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 3r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) +90 (ff. 1v, 2 en blanc) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en columnes, amb nombre de línies variable
Escriptura: Gòtica textual. Anotacions marginals posteriors d'altres lectors
Decoració: Caplletres decorades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Ose. Ioel. Amos. Abdias. Ionas. Micheas. Naum. Abacuc. Sophonias. [Aggeus. Zach]arias. Malachi"
Origen: Escrit probablement a França, en la segona meitat del segle XIII
Signatura anterior: 90-5-12; M 624
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 498
En el f. 1r, amb lletra del segle XV, es llegeix: "Liber XIIcim prophetarum", segueix l'índex del contingut d'aquest manuscrit, és a dir, la relació dels profetes menors, indicant-hi el full del començament de cadascun dels llibres
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, juny 2016

Contiene: 1. f. 3r: [Prologus Hieronymi in duodecim Prophetarum] "[text] Non idem ordo est duodeci[m] P[ro]ph[et]arum apud hebreos qui et apud nos ... et hii qui an[te] eos h[abe]nt tytulos p[ro]ph[et]averunt" [Stegmüller 5002. f. 3r-17v: [Liber Osee] [Prologus Hieronymi in Oseam] "[text] Temporibus Ozie et Ioathe Achaz et Ezechie regum Iuda ... templu[m] D[e]i purgasse ac purificasse monstratur" ; f. 3v-17v: [Liber Osee] "[text] Verbum domini quod f[a]c[tu]m e[st] ad Osee filium ..." prevaricatores a[u]t[em] corruent in eis" f. 3r-17v: [Glossa marginalis] "[text] Ordo XII prophetarum secundum LXX talis est ... " [Stegmüller 11813, 1] ; f. 3v-17v: [Glossa interlinearis] "[text] Hoc e[st] verbum et e[st] q[uasi] tytulus libri ..." [Stegmüller 11813, 123. f. 17v-23v: [Liber Ioel] [Prologus Hieronymi in Ioel] "[text] S[an]c[tu]s Ioel apud hebreos post Osee ponitur ... et au[ribus] p[ercipe] t[erra]" [Stegmüller 511] ; f. 18r: [Prologus Isidori] "[text] Ioel de tribu Ruben natus in ... mortus est et sepultus" [Stegmüller 509] ; f. 18r: [Alius prologus] "[text] Ioel Fatuel filius describ[it] t[er]ra[m] ... [et] scie[n]ci[am] D[e]i h[ab]u[er]it ap[er]ta[m] recte incip[it] p[ro]ph[et]izare" [Stegmüller 510] ; f. 18r-23v: [Liber Ioel] "[text] Verbu[m] D[omi]ni q[uod] f[a]c[tu]m e[st] ad Iohel filiu[m] Fatuel ... [et] D[omi]n[u]s co[m]morabitur in Syon. Finit Ioel" ; f. 18r-23v: [Glossa marginalis] "[text] Ieremie. Fatuel p[ro]ph[et]a pat[er] Ioel prophete a LXX int[er]p[re]tib[us] ..." [Stegmüller 11814, 1] ; f. 18r-23v: [Glossa interlinearis] "[text] P[at]ris. Non q[ua]nt[um] ad se ..." [Stegmüller 11814, 44. f. 23v-35v: [Liber Amos] "[text] Prolog[us] Ier[onimi]. Ozias rex cum Dei religionem sollicite emularentur ... processuram voluit demonstare" [Stegmüller 515] ; f. 24r: [Prologus Hieronymi in Amos] "[text] Amos p[ro]ph[et]a [et] rusticus [et] rubor moros ... Syon exalta voce[m] tuam [et] cetera" [Stegmüller 512] ; f. 24r: [Alius prologus Hieronymi] "[text] Hic Amos p[ro]ph[et]a no[n] fuit pat[er] Ysaie ... sepultusq[ue] est cum patrib[us] suis" [Stegmüller 513] ; f. 24r-36r: [Liber Amos] "[text] Verba Amos qui fuit in pastoralibus Thecue ... de terra sua quam dedi eis dicit Dominus Deus tuus. Finit Amos" ; f. 24r-35v: [Glossa marginalis] "[text] Ier[onimus]. Amos n[on] ad Ier[usa]l[e]m s[ed] ad Isr[ae]l in Samaria ..." [Stegmüller 11815, 1] ; f. 24r-35v: [Glossa interlinearis] "[text] Subaudis locis. Illo visu u[nd]e p[ro]ph[et]e videntes d[icu]n[tu]r ..." [Stegmüller 11815, 35. f. 36r-38r: [Liber Abdie] "[text] Incipit p[ro]logus Ier[onimi]. Iacob patriarcha fr[atr]em habuit Esau ... quia Abdias servus d[omi]ni in n[ost]ro sonat eloquio" [Stegmüller 519, 517] ; f. 36r-38r: [Liber Abdie] "[text] Visio Abdie. Hec dicit D[omi]nus Deus ad Edom ... montem Esau [et] erit Domino regnum. Finit Abdias" ; f. 36r-38r: [Glossa marginalis] "[text] Abdias q[ua]nto brevior tanto e[st] profundior ..." [Stegmüller 11816, 1] ; f. 36r-38r: [Glossa interlinearis] "[text] Intellect[us] v[er]bo[rum] q[ue] sunt a Deo" [Stegmüller 11816, 56. f. 38r-42r: [Liber Ione] [Prologus Hieronymi in Ionam] "[text] Sanctum Ionam hebrei affirmant ... a f[acie] t[ua] f[ugiam]" [Stegmüller 524] ; f.38r: [Prologus Isidori] Ionas columba [et] dolens filius Amathi ... itin[er]e quo p[er]gitur Tib[er]iade[m]" [Stegmüller 521] ; f.38v-42r: [Liber Ione] "[text] Et f[a]c[tu]m est verbum Domini ad Ionam filiu[m] Amathi dicens ... et sinistram suam et iumenta multa.Finit Ionas" ; f. 38r-42r: [Glossa marginalis] "[text] Nullus typi sui melior int[er]pres est ..." [Stegmüller 11817, 1] ; f. 38v-42r: [Glossa interlinearis] "[text] Chr[istu]m sup[er] que[m] Sp[iritu]s in sp[eci]e ..." [Stegmüller 11817, 57. f. 42r-50v: [Liber Michee] "[text] Incipit p[ro]log[us] Michee p[ro]ph[et]e. Ier[onymus]. Temporibus Ioathe [et] Achaz et Ezechie regum Iuda ... et int[er]itum ad futuram denunciavit" ; f. 42v-50v: [Liber Michee] "[text] Verbum Domini quod factum est ad Micheam ... patrib[us] n[ost]ris a dieb[us] antiquis" ; f.42r-50v: [Glossa marginalis] "[text] Sermo D[e]i qui semp[er] ad p[ro]ph[et]as descendit ..." [Stegmüller 11818, 2] ; f. 42v-50v: [Glossa interlinearis] "[text] Hoc est. Q[uod] erat in p[r]incipio apud D[eu]m ..." [Stegmüller 11818, 78. f. 50v-54v: [Liber Nahum] [Prologus Hieronymi in Nahum] "[text] Naum p[ro]ph[et]am ante adventum regis assyrio[rum] ... assyrios futurus est Dominus" [Stegmüller 528] ; f. 50v-54v: [Liber Nahum] "[text] Honus Ninive liber visionis Naum Helchesei ... sup[er] quem non transiit militia [sic] tua semper. Explicit Naum" ; f. 50v-54v: [Glossa marginalis] "[text] Cum Ionas [et] Naum de eade[m] Ninive ..." [Stegmüller 11819, 1] ; f. 50v-54v: [Glossa interlinearis] "[text] Hoc est. Pondus calamitatis. LXX[:] Assu[m]ptio q[uod] int[er]pr[etatu]r g[ra]ve onus ... " [Stegmüller 11819, 49. f. 54v-60r: [Liber Habacuc] "[text] Incipit p[ro]logus] Ier[onymi] sup[er] Abacuc. Quattuor p[ro]ph[et]e in XII p[ro]ph[et]a[rum] volumi[n]e sunt ... t[r]ibulatione[m] [et] miseriam venire desiderat" [Stegmüller 531] ; f. 55r: [Prothemata] "[text] Abacuc amplexans qui v[e]l ex eo quod amabilis D[omi]ni fuit ... [et] dulce no[m]i[n]are [et] omnibus predicare" [Stegmüller 11820, 1] ; f. 55r-60r: [Liber Habacuc] "[text] Onus quod vidit Abacuc p[ro]ph[et]a ... et sup[er] excelsa mea victor in psalmis canentem" ; f. 55r-60r: [Glossa marginalis] "[text] Massa aput hebreos ponitur ..." [Stegmüller 11820, 5] ; f. 55r-60r: [Glossa interlinearis] "[text] V[e]l assu[m]ptio. Intellexit. Amplexus v[e]l a[m]plexatio ..." [Stegmüller 11820, 710. f. 60v-65r: [Liber Sophonie] "[text] Incipit p[ro]logus Ier[onymi] sup[er] Sophonia[m] p[ro]phetam. Tradunt hebrei cui[us]cumq[ue] p[ro]ph[et]e pat[er] aut avus ... tribuendam textu lectionis denuntiavit" [Stegmüller 534] ; f. 60v-65r: [Liber Sophonie] "[text] Verbum D[omi]ni quod factum est ad Sophoniam ... coram oculis vestris dicit D[omi]n[u]s. Explicit Sophonias" ; f. 60v-65r: [Glossa marginalis] "[text] Proph[et]atur de ev[er]sione Ierusal[e]m [et] de captivitate Iude ..." [Stegmüller 11821, 3] ; f. 60v-65r: [Glossa interlinearis] "[text] Ethiops m[eu]s v[e]l hu[m]ilitas ..." [Stegmüller 11821, 611. f. 65r-69r: [Liber Aggei] "[text] Incipit p[ro]logus in Aggeo propheta. Ieremias p[ro]ph[et]a ob causam ... regno[rum] ext[e]rorum significat" [Stegmüller 538] ; f. 65r-69r: [Liber Aggei] "[text] In anno s[e]c[un]do Darii regis in m[en]se sexto ... quia te elegi dicit D[omi]n[u]s exercituum. Explicit Aggeus" ; f. 65v-69r: [Glossa marginalis] "[text] Cum Cyrus rex p[er]sarum occiso Balthasar occupasset ..." [Stegmüller 11822, 1] ; f. 65v-69r: [Glossa interlinearis] "[text] Inspirat D[eu]s p[ro]ph[et]am bona op[er]a h[abe]nte[m] ..." [Stegmüller 11822, 612. f. 69r-86r: [Liber Zacharie] "[text] Incipit p[ro]log[us] sup[er] Zacharia[m]. In anno s[e]c[un]do Darii regis medo[rum] ... p[er] noctem p[ro]phete revelata est" [Stegmüller 539] ; f. 69v: [Alius prologus Hieronymi In Zachariam] "[text] Zacharias memor D[omi]ni sui ... sup[er] pullum asine filiu[m] subiugalis" [Stegmüller 540] ; f. 69v-86r-: [Liber Zacharie] "[text] In mense octavo in anno s[e]c[un]do Darii ... ex[er]cituum in die illa. Explicit Zacharias" ; f. 69v-86r: [Glossa marginalis] "[text] Syrus rex p[er]sa[rum] qui chald[e]o[rum] imp[er]ium ..." [Stegmüller 11823, 1] ; f. 69v-86r: [Glossa interlinearis] "[text] Punivit illos q[ui] p[er] p[ro]phetas admoniti nolebant corrigi ..." [Stegmüller 11823, 613. f. 86r-90v: [Liber Malachie] [Prologus Hieronymi in Malachiam] "[text] Deus p[er] Moysen p[o]p[u]lo Isr[ae]li p[re]cep[er]at … alienos colue[un]t significant" [Stegmüller 543] ; f. 86v-90v: [Liber Malachie] "[text] Onus v[er]bi D[omi]ni ad Israel in manu Malachi[e] ... [et] p[er]cutiam t[er]ram anathemate. Amen" ; f. 86v-90v: [Glossa marginalis] "[text] Malachi int[er]p[retatu]r ang[e]l[u]s meus ..." [Stegmüller 11824, 1] ; f. 86v-90v: [Glossa interlinearis] "[text] Iudam [et] Beniamin ad quos solebat fieri sermo ..." [Stegmüller 11824, 4
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta vulgatam versionem, 2007Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, XVII

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/54159
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics