Sum[m]a [con]fesso[rum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Sum[m]a [con]fesso[rum]

DSpace Repository

Sum[m]a [con]fesso[rum]

Show full item record

     Johannes, von Freiburg, -1314
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[ca. 1350]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 244 f. : il. ; 365 x 263 mm enquadernació 380 x 275 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu íntegrament els quatre llibres de la "Summa confessorum" de Johannes von Freiburg. Als ff. 207r-209r s'inclou la "Tabula Summe fratris Raymundi" i, a continuació, els "Statuta Summe confessorum ex sexto libro Decretalium addita" (ff. 209r-217r). El manuscrit finalitza amb la "Tabula Summe confessorum" (ff. 217v-244v)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0297
Olim 393
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0297 http://hdl.handle.net/10550/51019
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Formà part de la biblioteca del duc de Calàbria; a partir de 1550 s'incorporà a la biblioteca del monestir de Sant Miquel dels Reis, segons l'exlibris del f. 1r: "Es de la libreria de San Miguel de los Reyes". L'any 1837 passà a formar part de la Biblioteca de la Universitat de València
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de f. 2r
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 244 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 i 12 fulls ; numeració moderna a llapis ; signatures de quadern
Composició: Escrit a 2 columnes de 64 línies (f. 1r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes per al miniaturista
Decoració: En el f. 1r., caplletra miniada representant un frare dominic, el qual llegeix un llibre a quatre deixebles; orla, de tipus francés, amb fulles de parra i trifoliades. Caplletres miniades al començament de cadascun dels llibres. Titolets, caplletres i calderons en tintes de color vermell i blau
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds tres orles concèntriques amb motius fitomòrfics i medallons, filetejats entre les orles; el rectangle central, dividit en tres compartiments, hi trobem florons, als superior i inferior, i, al central, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria; manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "Questi[ones] casua[lium] f[ratris] I[ohannis] lecto[ris]". Fou restaurada en l'any 1972
Origen: Escrit a França, probablement a la meitat del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 297
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 297
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver, febrer 2016

Contiene: 1. f. 1r: [Nota] "[text] Nota q[uod] lector iste Ioh[ann]es ante [com]pilat[i]o[n]em h[u]i[us] Sum[m]e [con]fessor[um] fecerat tab[u]lam s[upe]r Su[m]mam Raym[un]di [et] app[ar]atu[m] ei[us] v[er]ificat[i]o[nem] q[u]o[que] seu decl[ar]at[i]o[nem] pl[ur]iu[m] q[ue] i[n] ip[s]a su[m]ma et glo[ss]a ip[s]i[us] h[ab]ent[ur] ... ideo ad i[n]tell[e]ctum illi[us] p[ro]logi hu[n]c illi iudicavit p[ro]pone[n]dum"2. f. 1r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus f[rat]ris Io[hannis] lectoris in p[r]iore[m] libellu[m] questionum casualium. [text] Quoniam dubio[rum] nova quotidie diffic[u]ltas emergit casuu[m] ... de hiis v[er]o l[e]ctione libelli meli[us] q[uam] v[er]b[is] lector poterit i[n]for[ma]ri. [rúbr.] Explicit"3. f. 1r+v: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus ei[us]d[em] f[rat]ris Io[hannis] lector[i]s in Sum[m]a [con]fesso[rum]. [text] Saluti anima[rum] et p[ro]xi[m]o[rum] utilitati s[ecumdu]m ord[in]is mei p[ro]fessione[m] f[rate]rna caritate ... R[ubr]icellas q[ue] adiu[n]cte s[un]t suis p[r]incipalib[us] tit[u]lis suppone[n]do"4. f. 1v-2r: [Tabula librorum I-IV] "[rúbr.] Tituli libri primi. [text] De symonia ... p[ro]p[ter] nuptias ti[tulus] XXVus. [rúbr.] Exp[lici]t"5. f. 2r-44v: [Liber primus] "[rúbr.] Incipit Sum[m]a [con]fesso[rum] [com]pilata a f[rat]re Io[hanne] l[e]ctore fratru[m] p[re]dicato[rum]. [text] Quoniam int[er] ecc[lesi]a[sti]ca cri[min]a symo[n]iaca h[er]esis ... no[t]a casum ei[us]dem decreti. [rúbr.] Explicit p[r]ima p[ar]s huius op[er]is"6. f. 44v-87r: [Liber secundus] "[rúbr.] Incipit s[ecund]a de homicidis ti[tulus] I. [text] In prima p[ar]te d[i]c[tu]m e[st] de q[u]ib[us]d[am] cr[imin]ibus que p[r]incipal[ite]r [com]m[i]ttu[n]t[ur] ... nec expelli p[otes]t ut c[apitulo] de apochis l[ibro] penult[imo]"7. f. 87r-184v: [Liber tertius] "[rúbr.] Incipit t[er]cia p[ar]s h[uiu]s op[er]is de q[ua]litate ordina[n]do[rum]. Ti[tulus] I[us]. [text] Expeditis per Dei gr[ati]am duab[us] p[ar]tic[u]lis restat ut de t[er]cia ... ip[s]o rege regu[m] coh[er]ed[e] coronatore p[re]sta[n]te q[u]i cu[m] P[at]re [et] Sp[irit]u S[anc]to e[st] b[e]n[e]d[ic]tus i[n] s[e]c[u]la. Ame[n]. Explicit t[ra]ctat[us] de p[e]n[itent]ia [et] p[er] [conseque]ns t[er]cia p[ar]s hui[us] summe"8. f. 184v-207r: [Liber quartus] "[rúbr.] Incipit tractatus de mat[ri]monio q[uas]i quartus liber huius summe. [text] Quoniam i[n] foro p[enintec]iali ci[r]ca m[atrimoniu]m freq[uen]t[er] dubitac[i]o[n]es im[m]o [etiam] int[er]du[m] q[uas]i p[er]plexitates occ[ur]ru[n]t ... q[u]i coll[e]c[ti]o[n]is mee labore[m] ad a[n]i[m]a[rum] salute[m] ta[m] de pe[n]ite[n]ciis q[uam] de m[atrimon]iis hi[c] [con]clusit cui e[st] honor in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen. [rúbr.] Explicit de m[atrimon]io [contr]actus et finit[ur] p[er] [conseque]ns q[uas]i i[n] q[ua]tuor libros disti[n]cta to[ta] su[m]ma [con]fesso[rum]"9. f. 207r-209r: [Tabula Summe fratris Raymundi] "[rúbr.] Isti s[un]t p[ar]agrofi [sic] su[m]me fr[atr]is Raym[un]di p[er] nu[meru]m s[ecundum] que[m] ut pl[ur]imu[m] i[n] h[a]c Su[m]ma [con]fesso[rum] eo[run]de[m] fit assig[na]t[i]o. In p[ar]vis t[ame]n titul[is] no[n] s[em]p[er] assign[an]t[ur] hic p[ar]agrofi [sic] q[ui]a p[ro]p[ter] l[itte]re paucitate[m] non e[st] labor i[n] q[ue]re[n]do. Prologus. [text] Quoniam ut ait Ieronimus ... Ill[u]d i[n] Su[m]ma no[ta]nd[um]. [rúbr.] Explicit"10. f. 209r-217r: [Statuta Summe confessorum ex sexto libro Decretalium addita] "[rúbr.] Incipiu[n]t statuta Su[m]me [con]fesso[rum] ex sexto libro dec[re]taliu[m] addita qua[n]tu[m] p[er]tinere v[idetu]r ad mat[er]ia[m] ei[us]dem Su[m]me ac s[u]b eisd[em] titulis et numero questionu[m]. Prologus. [text] Ne libri q[u]i de Su[m]ma [con]f[ess]o[rum] iam sc[ri]pti era[n]t ... ut i[n] hui[us] de cet[er]o n[on] liceat vacillare. [rúbr.] De symon[ia] ti[tulus] I q[uestio] LXXXIIII ... [text] [contra] legis nitit[ur] volu[n]tate[m]. [rúbr.] Explicit [com]pendiosa coll[e]ct[i]o q[u]o[rum]da[m] statuto[rum] ex sexto dec[re]taliu[m] s[upe]r Su[m]ma[m] [con]fesso[rum]"11. f. 217r: [Prologus tabule] "[rúbr.] Incipit prologus tabule. [text] In hac tabula u[b]i[cumque] fit simpl[icite]r libri [ve]l q[uesti]onis ... i[n] alia q[ue]rat[ur] donec tota iur[is]d[i]c[ti]o[n]is m[ateri]a p[er]legat[ur]"12. f. 217v-244v: [Tabula Summe confessorum] "[rúbr.] Incipit tabula super Summam confessorum. [text] Abbas. Utr[um] un[us] abbas possit possidere [sic] ... adult[er]iu[m] divorciu[m] ieiuniu[m] furtu[m] mat[r]imoniu[m] [et] i[n] m[u]ltis aliis locis. Explicit tab[u]la Summe confesso[rum]"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 260Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 129Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 462Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1207Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2025

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/51019
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics