El Terç del Cartoixà de Joan Roís de Corella. Edició i estudi
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El Terç del Cartoixà de Joan Roís de Corella. Edició i estudi

DSpace Repository

El Terç del Cartoixà de Joan Roís de Corella. Edició i estudi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ferrando Francés, Antoni
dc.contributor.author Furió Vayà, Joan Maria
dc.contributor.other Departament de Filologia Catalana es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-15T08:16:50Z
dc.date.available 2017-01-15T05:45:05Z
dc.date.issued 2016 es_ES
dc.date.submitted 12/01/2016 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/50025
dc.description.abstract La tesi doctoral "El Terç del Cartoixà de Joan Roís de Corella. Edició i estudi" fixa el text d'aquest incunable i el compara a doble columna amb el text del qual és deutor, la Vita Christi de Ludolf de Saxònia. La datació de l'obra, entre febrer i març de 1495, i l'atribució a un taller, el de Hagenbach-Hutz a la ciutat de València, es realitza per mitjà de l'anàlisi de dades codicològiques i d'història de la impremta en aquesta ciutat. Aquesta anàlisi permet també situar adequadament el projecte d'edició dels quatre volums que conformen el Cartoixà de Corella a finals del segle XV. La comparació del text català amb el llatí permet descobrir les diferents tècniques usades per l'autor valencià per tal de confegir la seua adaptació de l'obra llatina i descobrir principalment quin és el contingut que Roís de Corella suprimeix, resumeix, amplifica, reestructura i incorpora respecte de la Vita Christi. D'aquesta manera, s'observa que en el Terç del Cartoixà, entés com un manual de devoció, hi ha una preocupació per part de l'autor de reestablir el text sagrat, hi ha la influència de la Postilla litteralis de Nicolau de Lira, autèntica font secundària de l'obra catalana, de les praelectiones que ell, com a mestre en teologia (1482-1484), va elaborar, l'influx també de l'augustinisme del bisbe Jaume Peres de València per mitjà de les doctrines de la justificació i del verus Israhel i la necessitat de proposar com a model soteriològic per als cristians de qualsevol condició un model franciscà basat en la pobresa i la humilitat, i per als cavallers en particular, un model d'arrel lul·lianes que s'incardina en el context del moment per mitjà de la figura del cavaller màrtir. es_ES
dc.format.extent 1079 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Joan Roís de Corella es_ES
dc.subject Ludolf de Saxonia es_ES
dc.subject Cartoixà es_ES
dc.subject Vita Christi es_ES
dc.subject Espiritualitat es_ES
dc.subject Traducció es_ES
dc.title El Terç del Cartoixà de Joan Roís de Corella. Edició i estudi es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco 550510 - Filologia es_ES
dc.subject.unesco 550613 - Història de la literatura es_ES
dc.description.abstractenglish The doctoral thesis "El Terç del Cartoixà Joan Roís de Corella. Edició i estudi" set the text of that incunabula and compares two-column text of which is the source, the Vita Christi of Ludolph of Saxony. The dating of the work, between February and March 1495, and the attribution to a press, the Hagenbach-Hutz press in the city of Valencia, is done through data analysis of the incunabola and the history of the press in this city. This analysis also allows properly date the project to edition of the four volumes comprising El Cartoixà of Corella in the late fifteenth century. Catalan comparison with the Latin text reveals the different techniques used by the Valencian author to make his adaptation of the Latin work and discover what is the content Rois de Corella deletes, sums, amplifies, restructures and includes of the Vita Christi. Thus, we see that in the Terç of Cartoixà, understood as a manual of devotion, there is a concern on the part of the author to reestablish the sacred text, there is the influence of Nicholas of Lyra Postilla litteralis, authentic Catalan secondary source of the work, the influence of the Praelectiones, which he, as a master of theology (1482-1484), was produced, also the influence of the Augustinian Bishop Jaime Perez Valencia, by doctrines of verus Israhel and justification, and the need to propose as a salvation model for Christian of any condition a model based on Franciscan poverty and humility, and for the knights in particular, a model that is rooted in Llull, incardinated in the context of the moment by the figure of the knight martyr. es_ES
dc.embargo.terms 1 year es_ES

View       (10.23Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics