La terminologia sintàctica bàsica en els manuals d’ensenyament del català i l’espanyol. Una introducció
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La terminologia sintàctica bàsica en els manuals d’ensenyament del català i l’espanyol. Una introducció

DSpace Repository

La terminologia sintàctica bàsica en els manuals d’ensenyament del català i l’espanyol. Una introducció

Show simple item record

dc.contributor.advisor Saragossà Alba, Abelard
dc.contributor.author Martí Climent, Alícia
dc.contributor.other Departament de Filologia Catalana es_ES
dc.date.accessioned 2015-12-23T11:09:03Z
dc.date.available 2015-12-24T04:45:04Z
dc.date.issued 2015 es_ES
dc.date.submitted 22-12-2015 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/49750
dc.description.abstract Aquesta tesi pretén fer un diagnòstic del tractament de la terminologia lingüística utilitzada per referir-se als conceptes sintàctics bàsics en les llengües oficials al territori valencià (català i espanyol) durant el primer cicle de l’etapa d’ESO a partir de l’anàlisi dels manuals escolars. El corpus analitzat està format per una mostra significativa dels llibres de text utilitzats en l’ensenyament de les llengües oficials a les aules valencianes, editats per editorials valencianes o bé per segells valencians d’editorials de fora. Els objectius generals són els següents: analitzar els llibres de text que s’usen a les aules valencianes (estructura, organització i continguts) per tal de saber com tracten l’ensenyament gramatical (selecció, organització i seqüenciació dels continguts gramaticals) i, sobretot, la terminologia lingüística utilitzada per a referir-se als conceptes sintàctics bàsics (les categories gramaticals), així com les anomalies metodològiques fonamentals. Abans, però, revisem els plantejaments curriculars de la matèria de llengua i literatura en l’Educació Secundària Obligatòria, fixats en els decrets d’ensenyaments mínims estatals i també en els decrets valencians per tal de poder comprovar si el que prescriuen els currículums oficials és el que realment recullen els llibres de text. L’anàlisi descriptiva sobre la terminologia utilitzada en el tractament dels conceptes gramaticals s’hi presenta classificada per matèries, cursos i editorials. Posteriorment s’hi comparen les dades obtingudes amb les prescripcions curriculars de Secundària en les matèries de Valencià i Castellà, i també s’hi contrasta la informació recollida de l’anàlisi dels diferents manuals. Els resultats obtinguts ratifiquen les hipòtesis concretes de les quals partíem: els manuals presenten una gran incoherència, amb continguts desconnectats i amb una desvinculació entre la gramàtica i l’ús de la llengua, i la terminologia lingüística es caracteritza, en general, per una manca de coherència i una excessiva sinonímia i polisèmia. Per tant, hem aconseguit sumar evidències sobre la gran incoherència terminològica dels llibres de text, amb un excés de termes que dificulten l’aprenentatge de l’alumnat, la qual cosa posa de manifest la necessitat de dur a terme un tractament integrat de les llengües presents en el sistema educatiu i de l’elaboració d’una gramàtica pedagògica interlingüística bàsica, que oriente la transposició didàctica, que recontextualitze i seqüencie els continguts, i amb una terminologia unificada per a totes les llengües del currículum, per tal de facilitar la consecució d’una adequada educació lingüística de l’alumnat. es_ES
dc.format.extent 546 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject terminologia lingüística es_ES
dc.subject ensenyament de llengües es_ES
dc.subject didàctica de la llengua es_ES
dc.subject tractament integrat de llengües es_ES
dc.subject ensenyament de l'espanyol es_ES
dc.subject ensenyament del català es_ES
dc.title La terminologia sintàctica bàsica en els manuals d’ensenyament del català i l’espanyol. Una introducció es_ES
dc.type doctoral thesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish The basic syntactic terminology in Catalan and Spanish textbooks. An introduction This thesis aims to make a diagnosis of treatment of linguistic terminology used to refer to the basic syntactic concepts in the official languages of the Valencian region (Catalan and Spanish) during the first cycle of the secondary stage from the analysis of textbooks. The textbook is a privileged instrument for explaining the school system. It shows what is the concept of education behind the textbook, what learning means and how it is understood and the organisation behind the teaching of a language. The corpus analysed consists of a representative sample of the textbooks used in the teaching of the official languages in the classroom published by valencian publishers or by approved valencian publishers outside the country. The main aims are: to analyse the textbooks used in Valencian classrooms (structure, organization and content) to know how they deal with teaching grammar (selection, organization and grammar content sequencing) and above all the linguistic terminology used to refer to the basic syntactic concepts (grammatical categories), as well as basic methodological anomalies. However, curricular proposal about Valencian language and literature in compulsory secondary education have been revised, fixed in the minimum educational state and also in the Valencian decrees in order to check if what the official curriculum prescribe is what the textbook in itself show. It has developed a terminographic work, compilation of terms used to refer to different kinds of words in textbooks in Spanish and Catalan. It analyzes the change of terminology, the variation affects the terms, but emphasizing the change affects only the names (variation of words), because the terms are often an obstacle in the construction of concepts. However, before we review the curricular approaches the subject of language and literature in secondary education, set in the state core curriculum decrees and decrees in Valencia in order to check whether the prescribed official curriculum is what really pick up textbooks. The descriptive analysis of the terminology used in the treatment of grammatical concepts is presented classified by subjects, courses and publications. Then they compared the data with the requirements of secondary curriculum in the subjects of Catalan and Spanish, on the blog content that refers to the knowledge of the language and integrates the contents related to the reflection on the language and the acquisition of grammatical concepts and terminology. It also contrasts the information gathered from the analysis of the different manuals. The results confirm the hypothesis which we started: the manuals are highly inconsistent, with content offline and a separation between grammar and use of language and linguistic terminology is characterized in general by a lack consistency and excessive multiple meanings and synonyms. Therefore, we managed to generate evidence on the great inconsistency of the terminology textbooks with excessive terms that impede student learning, which highlights the need to carry out an integrated language present in the educational system and the development of a basic grammar teaching interlinguistic to guide didactic transposition, which recontextualising and sequenced content, and a unified terminology for all languages in the curriculum, in order to facilitate achieving an adequate education of students. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (14.73Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics