[Biblia]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Biblia]

DSpace Repository

[Biblia]

Show full item record

    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. A.T. Llatí
Lengua: la
Descripción física: 212 f. : il. ; 394 x 269 mm enquadernació 410 x 276 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: Aquest manuscrit, que forma part d'una Bíblia relligada en dos volums (mss 281 i 282), almenys des del segle XVI, conté els llibres de l'Antic Testament des del Gènesi fins els Psalms. Inclou, així mateix, íntegre el text de la "Oratio Manase" (f. 150v) i el tercer d' Esdres, localitzat després del llibre de NehemiesFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0281
Olim 281
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0281 http://hdl.handle.net/10550/47135
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de St. Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + i (pergamí original) + 212 + i (pergamí original) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dos columnes de 54 línies (f. 2r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes contemporànies del corrector
Decoració: Caplletres il·luminades i decorades, aquestes alternant les tintes de color blau i vermell, així com els números dels capítols dels diferents llibres bíblics i els títols corrents. Les majúscules a l'interior del text presenten retocs amb tinta de color vermell
Enquadernació: Segle XVI. Pell sobre fusta amb ferros daurats indicant el títol ("I P[ars] Biblie usqi [i.e. usque] ad Parabolas Sal[omonis]"). En la coberta posterior es llegeix el títol corresponent al segon volum d'aquesta Bíblia, escrit de dreta a esquerra: ("II P[ars] Biblie usque ad finem"). En la part inferior de la coberta anterior, l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Així mateix hom ha fet servir els ferros freds per dissenyar sanefes decorant les cobertes. Hi manquen els fermalls originals. Restaurada en l'any 1971
Origen: Escrit probablement a París l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Ms. 281
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 281
En el cantell hom pot llegir el següent rètol: "Bib[lia] sacra a Gen[enesi] usq[ue] ad Psal[mo]s. I."
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, novemebre 2014

Contiene: 1. f. 1r-3r: "[rúbr.] Incipit epistola Ieronimi pr[es]b[ite]ri ad Paulinu[m] presbiter[um] de omnib[us] divine hystorie libris" [Stegmüller 284; PL 22:540-549] ; f. 3r: "[rúbr.] Explic[it] ep[isto]la ad Paulinu[m] pr[es]b[ite]r[u]m. Incip[it] p[re]fatio s[an]c[t]i Ieronimi pr[es]b[ite]ri ... [rúbr.] Explicit p[re]facio" [Stegmüller 2852. f. 3r-212v: Vetus Testamentum, f. 3r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Genesis." [de Bruyne, Sommaires, 2-8: A; series Λ forma b, Biblia sacra 1:91-101; Stegmüller 9653] ; f. 3v-19r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Bresith id est Geneseos." ; f. 19r+v: "[rúbr.] Incipiunt capitula Exodi." [de Bruyne, Sommaires, 10-14: Fr; series Λ forma b, Biblia sacra 2:27-51] ; f. 19v-32r: "[rúbr.] Incip[it] Ellesmoth q[u]i g[re]ce Exod[us] dicit[ur]." ; f. 32r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Levitici." [de Bruyne, Sommaires, 18-20: Fr; series K, Biblia sacra 2:334-335] ; f. 32v-41v: "[rúbr.] Incipit Leviticus." ; f. 41v: "[rúbr.] Incipiunt capitula in libro Numeri." [de Bruyne, Sommaires, 26-28: Fr; series K, Biblia sacra 3:51-53] ; f. 41v-54v: "[rúbr.] Incip[it] liber Nu[mer]i." ; f. 54v-55r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Deut[er]ono[m]ii." [de Bruyne, Sommaires, 34-40: Fr; series K, Biblia sacra 3:337-341] ; f. 55r-66v: "[rúbr.] Incip[it] Addabari[m] qui Deuteronomium p[re]notat[ur]." ; f. 66v-67r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus in libro Josue." [Stegmüller 311] ; f. 67r: "[rúbr.] Incipiunt capitula." [de Bruyne, Sommaires, 42: Fr; series K, Biblia sacra 4:18-27] ; f. 67r-75r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Josue." ; f. 75r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la in libro Iudicum." [de Bruyne, Sommaires, 46: Fr; series Λ forma b, Biblia sacra 4:199-204] ; f. 75r-83v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Iudic[um]." ; f. 83v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Ruth." [de Bruyne, Sommaires, 49: Fr; series K, Biblia sacra 4:366-367] ; f. 83v-84v: "[rúbr.] Incipit liber Ruth." ; f. 84v-85v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus Regum". [Stegmüller 323; PL 28:547-558] ; f. 85v: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itu]la Reg[um]." [de Bruyne, Sommaires, 81-83: Fr; series E, Biblia sacra 5:58-60] " ; f. 85v-97r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Regu[m] p[r]im[us]." ; f. 97r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la s[e]c[un]di libri." [de Bruyne, Sommaires, 87-89: Fr; series E, Biblia sacra 5:60-61] ; f. 97v-106v: "[rúbr.] Incip[it] s[e]c[un]d[u]s lib[er] Regu[m]." ; f. 106v: "[rúbr.] Incipiunt capitula tercii libri Regum." [de Bruyne, Sommaires, 91-93: Fr; series E, Biblia sacra 6:51-52] ; f. 107r-117v: "[rúbr.] Incipit liber tercius Regu[m]." ; f. 117v-118r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la q[u]arti libri Regu[m]." [de Bruyne, Sommaires, 97-99: Fr; series E, Biblia sacra 6:52-53] ; f. 118r-128v: "[rúbr.] Incipit quart[us] Reg[um]." ; f. 128v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus Paralipom[enon] p[r]imi." [Stegmüller 328; PL 28:1323-1328] ; f. 128v-129r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la p[r]imi libri P[ar]alip[omenon]." [de Bruyne, Sommaires, 124: Fr; series unica forma b, Biblia sacra 7:13-16] ; f. 129r-138r: "[rúbr.] Incip[it] Paralipom[enon] p[r]im[us] lib[er]." ; f. 138r+v: "[rúbr.] Incipit prolog[us] s[e]c[undi libri Paralipomeno[n]." [Stegmüller 327; PL 29:401-404] ; f. 138v: "[rúbr.] Incipiunt capitula s[ecun]di libri P[ar]alypom[enon]." [de Bruyne, Sommaires, 132-134: Fr; series unica forma b, Biblia sacra 7:16-20] ; f. 138v-150v: "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s liber P[ar]alypomen[on]." ; f. 150v: [Oratio Manasse] "[text] D[omi]ne Deus omnipotens patrum n[ost]ro[rum] Abraha[m] Ysaac [et] Iacob [et] semini eorum i[us]to ... Q[uonia]m te laudat omnis virtus celo[rum] [et] t[ib]i est gloria i[n] s[e]c[u]la s[e]c[u]lorum. Amen." [Stegmüller 93,2] ; f. 150v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] i[n] libro Esdre." [Stegmüller 330; PL 28:1401-1406] ; f. 151r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la lib[er] Esdre." [de Bruyne, Sommaires, 140-142: Bed (Fr); series B, Biblia sacra 8:13-16] ; f. 151v-154v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Esdre primus." ; f. 154v-159r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Neemie." ; f. 159v-164r: "[rúbr.] Incip[it] secundus lib[er] [Esdre] " ; f. 164r-173r: "[rúbr.] Incipit apocrifu[m] Esdre." ; f. 173r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus i[n] lib[r]o Tobie." [Stegmüller 332; PL 29:23-26] ; f. 173r+v: "[rúbr.] Incipiunt capitula [Tobie]." [de Bruyne, Sommaires, 144: Am (Fr)] ; f. 173v-176v: "[rúbr.] Incipit liber Tobie." ; f. 176v-177r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus in libro Iudith." [Stegmüller 335; PL 29:37-40] ; f. 177r-: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Iudith." [de Bruyne, Sommaires, 148-150: Am (Fr)] ; f. 177r-181v: "[rúbr.] Incipit lib[er] Iudith." ; f. 181v: "[rúbr.] Incipit prologus Hester." [Stegmüller 341; PL 28:1503-1506] ; f. 181v: "[rúbr.] Incipiunt capit[u]la." [de Bruyne, Sommaires, 152: Am (Fr)] ; f. 182r-186r: "[rúbr.] Incipit liber Hester." ; f. 186r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] in libro Job." [Stegmüller 344; PL 28:1079-1084] ; f. 186r+v: "[rúbr.] Alius p[ro]logus Job." [Stegmüller 357; PL 29:61-62] ; f. 186v: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 154-158: A; series A, Biblia sacra 9:81-83; Stegmüller 6321] ; f. 186v-194v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Iob." ; f. 194v-212v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ymno[rum] vel soliloquiorum p[ro]ph[et]e David de Chr[ist]o."
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 233Bruyne, Donatien de, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latineBiblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem, 1926-1995Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta vulgatam versionem, 1994

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/47135
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics