[Miscellanea patristica]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscellanea patristica]

DSpace Repository

[Miscellanea patristica]

Show full item record

    
Pere, Crisòleg, sant, ca. 406-450. Sermones; Beda, el Venerable, sant, 673-735. De natura rerum; Florus, de Lió, m. 860. Expositio in epistolas beati Pauli ex operibus sancti Augustini collecta; Rabanus Maurus, arquebisbe de Magúncia, 784?-856. Commentariorum in Genesim; Rabanus Maurus, arquebisbe de Magúncia, 784?-856. Expositio in librum Judith; Isidor, de Sevilla, sant, ca. 560-636. Questiones in Vetus Testamentum; Ricard, de Sant Víctor, m. 1173. De statu interioris hominis; Walahfrid Strabo, 807?-849. Abbreviatio Rabani Mauri in Exodum; Walahfrid Strabo, 807?-849. Commentariorum Rabani in Leviticum; Walahfrid Strabo, 807?-849. Abbreviatio Rabani Mauri in Numeros; Walahfrid Strabo, 807?-849. Abbreviatio Rabani Mauri in Deuteronomium; Jeroni, sant, ca.342-420. Epistola Hieronymi ad Damasum. 47; Jeroni, sant, ca.342-420. Sermo de Balaam et Balac; Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Sermones. Seleccions; Cesari, d'Arle, sant, ca. 470-542. Sermones; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1301 i 1325]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 401 f. : il. ; 405 x 295 mm enquadernació 415 x 310 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: Recull miscel·lani de textos patrístics constituït per homilies i sermons a més de comentaris exegètics de diversos llibres bíblics. Incorpora obres dels següents autors: Pere Crisòleg, Sant Agustí, Cesari d'Arle, Ricard de Sant Víctor, Walafridus Strabo, Rabanus Maurus, Beda el Venerable, Florus de Lió, Isidor de Sevilla, Sant Jeroni. A la fi del segle XV, hom escriví l'índex del contingut, localitzat al començament del llibre (f. 1r)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0684
Olim 392
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0684 http://hdl.handle.net/10550/44125
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Aquest manuscrit va pertànyer al Duc de Calàbria tot atenent l'escut heràldic que hom troba en la tapa posterior de l'enquadernació. S'incorporà en l'any 1550 al Monestir de Sant Miquel dels Reis, tot seguint la informació proporcionada en el f. 1r: "De la Librería de San Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 401 (en blanc els f. 2-3, 400, 401) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; signatures de quadern en el recte a-f ; en el verso, numeració de quaderns [I]-XXXIII ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; anotacions relatives a la correcció del text (cor., 207v, 219v, 234v, 255v, 291v, 303v, 315v, 351v, 357r, 363v, 375v, 399v)
Composició: Escrit a 2 columnes, a 60 línies (f. 376r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres miniades en or i colors, altres decorades; títols corrents en vermell ; retocs en tinta de color vermell a l'interior de les majúscules
Enquadernació: Del segle XVI amb ferros freds i daurats. Restaurada en l'any 1975, pell malmesa sobre fusta; hi manquen els fermalls; en la tapa posterior es conserva el "super libris" del duc de Calàbria
Origen: Escrit probablement a França en el primer quart del segle XIV
Signatura anterior: Monestir de Sant Miquel dels Reis, Littera A, pluteus 1, numerus 14 ; Biblioteca Històrica, Ms. 392
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 684
En el f. 1r amb lletra del segle XVI hom llegeix la següent nota: "Sermones Petri Ravenatis, homilie de Veteri Testamento, Sermones Petri Ravenatis: 'Si peccaverit in te frater tuus'; Expositiones Strabi, [etceter]a"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, juny 2014

Contiene: 1. f. 1r: [Tabula s. XV ex] "[text] In isto volumine [con]tine[n]tur i[n]fraesc[r]ipti libri ... cap[itu]la VIII"2. f. 4r- 4v: [Prologus] "[rúbr.] In hoc volumine continentur sermones beati Petri, archiep[isco]pi Ravennatis, numero ce[n]tum septuaginta quinq[ue]. Incipit p[re]fac[i]o felicis ep[iscop]i. [text] Beatus pontifex Rave[n]natis ecclesie Petr[us] prefulgidum decus et catholice …legentibus optulis munus. [rúbr.] Explicit prologus"3. f. 4v: [Tabula] "[rúbr.] Incipiunt capitula. [text] I De duobus fratrib[us] hereditatem petentibus ... CLXXV. De ceco nato. [rúbr.] Expliciunt capitula"4. f. 4v-94r: [Sermones / Petrus Chrysologus] [f. 4v: rúbr.] De duobus fratribus hereditatem petentibus, Ius. [text] Homo quidam habuit ... divisit illis substa[n]ciam [Lc 15, 11]. [rúbr.] Sermo beati Petri ep[iscop]i Ravennatis de eade[m] leccione. [text] Hodie nobis D[omi]n[u]s patre[m] cu[m] filiis duob[us] vocavit et produxit ... ; [f. 94r: text] quidq[uid] satu[m] e[st] in co[n]tumelia surget i[n] gloria" [PL 52:183-6665. f. 94r-106r: [Homiliae] f. 94r+v: "[rúbr.] Incipiu[n]t vigi[n]ti omelie de Vet[er]i Testame[n]to excerpte a q[u]oda[m] prudente ex dictis maioru[m]. Omelia p[r]ima de i[n]te[m]pera[n]cia Ade et ieiunio Chr[ist]i XL die[rum]" [Sermones ad populum. Sermo CXLVII. In Quadragesima, VIII / Auctor incertus (Augustinus Hipponensis?)] [PL 39:2031-2032]; f. 94v-95r: "[rúbr.] Omelia IIª de Cayn et Abel" [Augustinus Hipponensis] [Mai, Nova patr. Bibl., I, 316, serm. 135] ; f. 95r+v: "[rúbr.] Omelia IIIª de Abraha[m]" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 81] ; f. 95v: "[rúbr.] Omelia IIIIª de Abraha[m] et Ysaac" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 84] ; f. 95v-96v: "[rúbr.] Omelia Vª de [con]iu[n]cc[i]one Ysaac et Rebecce" [Sermones ad populum. Sermo IX A / Augustinus Hipponensis] [PL 39:1755-1757] ; f. 96v-97r: "[rúbr.] Omelia VIª de p[ar]vulis i[n] ut[er]o Rebecce litiga[n]tibus" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 86] ; f. 97r+v: "[rúbr.] Omelia VIIª de Iacob et Ioseph" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 89] ; f. 97v-98r: "[rúbr.] Omelia VIIIª cur no[n] citius revelatu[m] sit Iacob q[uo]d Ioseph viv[er]et et p[r]inceps e[ss]et t[er]re Egypti" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 91] ; f. 98r-99r: "[rúbr.] Omelia nona de pudicitia Ioseph et q[uo]d p[os]t morte[m] ei[us] filii Isr[ae]l crever[un]t et m[u]ltiplicati su[n]t ninis" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 93, 94] ; f. 99r-99v: "[rúbr.] Omelia Xª de eo q[uo]d induraverit d[omi]n[u]s cor pharaonis" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 101] ; f. 99v-100r: "[rúbr.] Omelia XI de via triu[m] die[rum]" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 97] ; f. 100r-100v: "[rúbr.] Omelia XIIma de XIIci[m] exploratoribus" [Caesarius Arelatensis] [Morin, n. 108] ; f. 100v-101r: "[rúbr.] Omel[ia] XIIIª de i[n]cendio pop[u]l[u]m vasta[n]te et de virga Aaron" [Morin, n. 110, 111] ; f. 101r: [Sermones ad populum. Sermo CCXLV. De mysterio Trinitatis et Incarnationis, I, 5 / Auctor incertus (Augustinus Hipponensis?)] [PL 39:2197-2198] ; f. 101r-102r: "[rúbr.] Omelia XIIIIª de Balaam et Balach" [Omelia sancti Jeromini de Balaam et Balac] [Morin, n. 113]; f. 102r+v: "[rúbr.] Omelia XV de Josue et duob[us] nu[n]ciis et de Raab" [Morin, n. 116] ; f. 102v-103r: "[rúbr.] Omel[ia] XVIª de subv[er]sione Iherico" [Sermones ad populum. Sermo XXXV / Augustinus Hipponensis] [PL 39:1813-1815] ; f. 103r-104r: "[rúbr.] Omel[ia] XVII de X plagis ac X p[re]ceptis" [Omelia sancti Augustini de decem plagis egiptiorum] [Morin, n. 100] ; f. 104r+v: "[rúbr.] Omel[ia] XVIII de Gedeon" [Omelia sancti Ambrosii de Gedeon] [Morin, n. 117]; f. 104v-105v: "[rúbr.] Omel[ia] XIX de Sampsone" [Sermones ad populum. Sermo CCCLXIV / Augustinus Hipponensis] [PL 39:1639-1643] ; f. 105v-106r: "[rúbr.] Omel[ia] XX de Ysai et David filio eius" [Caesarius Arelatensis] [ [Morin, n.1216. f. 106r-106v: [De Scripturis. Sermo XCIV / Augustinus Hipponensis] "[rúbr.] Sermo S[an]c[t]i Augustini ep[iscop]i presentib[us] aliis episcopis. [text] Domini et coep[iscop]i mei fr[atr]es p[re]sencia quidem sua ... da[m]pnat[i]one[m] tam detestanda[m] no[n] timebitis. Qui Deu[m] timetis no[n] dubito q[uo]d v[er]bu[m] eius cu[m] timore audiatis ... ut sp[er]etis post accipiatis. Ille e[st] v[er]e fidelis qui Deu[m] timet et diligit ... gaudia sempit[er]na. Q[uo]d nobis ... se[cula] se[culorum]. Ame[n]" [PL 38:580-5817. f. 106v-117r: [De statu interioris hominis / Richardus de Sancto Victore] "[rúbr.] Incipit opusculu[m] mag[ist]ri Richardi in v[er]bis Ysaie: "Om[n]e caput la[n]guid[um]". [text] Sero q[u]ide[m] misi q[uo]d petenti p[ro]misi ... Vulnus et livor et plaga tume[n]s no[n] est circu[m]ligata neq[ue] curata medica[m]ine neq[ue] fota oleo. [rúbr.] Explicit liber mag[ist]ri Ricardi De statu interioris ho[min]is post lapsum" [PL 196:1115-1160B8. f. 117r-120r: [Sermo CXIV-CXX / Petrus Chrysologus] "[rúbr.] Infrascripti septe[m] sermones sunt de s[er]mo[n]ib[us] beati Petri Rave[n]natis. Sermo de eo q[uo]d dictum est: Si peccaverit in te fratrer tuus. IIus. [text] Sicut p[er]egrina[n]ti reditus ad p[ro]pria dulcis semp[er] et carus e[st] .... ip[s]e s[an]c[t]is v[est]ris sensibus insinuare dignetur" [PL 52:512-5299. f. 120v-219r: [Abbreviatio Rabani Mauri in Exodum-Deuteronomium / Walafridus Strabo] "[rúbr.] In hoc volumine [con]tinentur libri isti: expositio Strabi in Genesi habens libros quatuor; expositio eiusde[m] in Exodo; exposit[i]o eiusde[m] in Levitico; expo[s]it[i]o eiudem in libro Numeri; expo[s]it[i]o eiusdem in Deutronomio [sic]. Alia expo[s]it[i]o Rabani Mauri i[n] eodem" ; f. 120v-164v: Genesis [PL 107:443-670; Stegmüller 8316] ; f. 164v-187v: "[rúbr.] Incipit exposit[i]o in Exodum" [Stegmüller 8318] ; f. 187v-201r: "[rúbr.] Incipit expos[iti]o in Leviticu[m]" [PL 114:795-862; Stegmüller 8318] ; f. 201r-211r: "[rúbr.] Incipit exposit[i]o i[n] libro Numeri" [Stegmüller 8320]; f. 211r-219r: "[rúbr.] Incipit expo[s]it[i]o i[n] Deut[er]ono[m]ium" [Stegmüller 832110. f. 219v-222v: [De natura rerum / Beda Venerabilis] "[rúbr.] Versus Venerabilis Bede p[res]b[ite]ri. [text] Naturas re[rum] varias, labe[n]tis et evi ... [rúbr.] Incipit liber Vene[r]abilis Bede p[res]b[ite]ri De naturis rerum ... Explic[it] lib[er] Ven[er]abilis Bede p[res]b[ite]ri De naturis rerum" [PL 90:187-27811. f. 222v-234v: [Expositio in librum Judith / Rabanus Maurus] "[rúbr.] Incipit Expo[si]cio Rabani Mauri i[n] Librum Judith. [text] Arfaxat itaq[ue] rex Medo[rum] subiugav[er]at m[u]ltas gentes imp[er]io suo ... Cu[m] aut[em] fut[ur]a ven[er]it vita, t[un]c iam festi[vi]tas stab[i]lis erit atq[ue] p[er]f[e]c[t]a, q[ua]n[do] videb[itu]r De[us] deo[rum] i[n] Syon, et s[an]c[t]i ei[us] regnabu[n]t cum eo in sec[u]la sec[u]lo[rum]. Amen. [rúbr.] Explicit Exposic[i]o Rabani Mauri sup[er] librum Judith" [PL 109:541-592; Stegmüller 703812. f. 235r-357r: [Expositio in epistolas beati Pauli ex operibus sancti Augustini collecta / Florus Lugdunensis] "[rúbr.] Incipit Exposic[i]o ep[isto]la[rum] b[ea]ti Pauli ap[osto]li a s[e]c[un]da ep[isto]la ad Corinthios usq[ue] ad fine[m] collecta a Vene[r]abili Beda [sic] p[res]b[ite]ro et i[n] ordine[m] digesta ex libris s[an]c[t]i Augustini ep[isco]pi doctoris eximii sic[ut] sing[u]lis suis locis asc[ri]pta sunt. Incip[it] Ep[isto]la s[e]c[un]da ad Cori[n]thios [PL 119:351-364; Stegmüller 2279] ; f. 256v-273v: "[rúbr.] Incip[it] Ep[isto]la ad Galathas" [PL 119:363-374; Stegmüller 2280] ; f. 273v-288v: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la ad Ephesios" [PL 119:373-382; Stegmüller 2281] ; f. 288v-301r: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la ad Philippenses" [PL 119:381-390; Stegmüller 2282] ; f. 301r-309v: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la ad Colosenses" [PL 119:389-394; Stegmüller 2283] ; f. 309v-314r: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la prima ad Thessalon[i]c[e]nses" [PL 119:393-396; Stegmüller 2284] ; f. 314r-316v: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la s[e]c[un]da ad Thessalonicenses" [PL 119:397-398; Stegmüller 2285] ; f. 316v-330v: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la prima ad Tymotheum" [PL 119:397-406; Stegmüller 2286] ; f. 330v-337v: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la s[e]c[un]da ad Tymotheum" [PL 119:405-410; Stegmüller 2287] ; f. 337v-339r: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la ad Tytum" [PL 119:409-410; Stegmüller 2288] ; f. 339r+v: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la ad Phylemonem" [PL 119:411-412; Stegmüller 2289] ; f. 339v-357r: "[rúbr.] Incipit Ep[isto]la ad Hebreos" [PL 119:411-420; Stegmüller 2290] ; f. 357r: "[rúbr.] Explicit Exposic[i]o ep[isto]la[rum] b[ea]ti Pauli ap[osto]li a s[e]c[un]da ep[isto]la ad Corinthios usq[ue] ad fine[m] collecta a Ven[er]ab[i]li Beda [sic] p[res]b[ite]ro et in ordine[m] digesta ex libris s[an]c[t]i Augustini ep[isco]pi doctoris eximii sic[ut] sing[u]lis suis locis assc[ri]pta su[n]t"13. f. 357r-399v: [Quaestiones in Vetus Testamentum / Isidorus Hispalensis] "[rúbr.] Incipit libellus que[m] Ysidor[us] Psallensis [sic] ep[iscopu]s de div[er]sis Patr[um] opusculis collegit de expo[s]ic[i]one hysto[r]ie" [PL 83:207-208] ; f. 357r-371v: "[rúbr.] Incipit liber Genesis" [PL 83:207-288; Stegmüller 5233] ; f. 372r-378r: "[rúbr.] Incipit tractat[us] in libro Exodi" [PL 83:287-322; Stegmüller 5236] ; f. 378v-381v: "[rúbr.] Incipit t[ra]ctat[us] de libro Levitici" [PL 83:321-340; Stegmüller 5239] ; f. 381v-385v: "[rúbr.] Incipit tractat[us] de lib[ro] Numeri" [PL 83:339-360; Stegmüller 5242] ; f. 385v-387v: "[rúbr.] Incipit tractatus i[n] lib[r]o Deut[er]onomii" [PL 83:359-370; Stegmüller 5245] ; f. 388r-389v: "[rúbr.] Incipit liber Josue" [PL 83:371-380; Stegmüller 5247] ; f. 390r-392v: "[rúbr.] Incipit lib[er] Iudicum" [PL 83:379-392; Stegmüller 5250 i 5254] ; f. 392v-397r: "[rúbr.] Incipit liber Regum primus" ; f. 397r+v: "[rúbr.] Incipit exposicio s[e]c[un]di libri Regum" ; f. 397v-398v: "[rúbr.] Incipit exposic[i]o tercii libri Regum" ; f. 398v-399r: "[rúbr.] Incipit expo[s]icio libri quartii Regum" [PL 83:391-422; Stegmüller 5255; PL 93:429-457; Stegmüller 1662] ; f. 399r+v: In Esdram [PL 83:421-424; Stegmüller 5259] ; f. 399v: "[rúbr.] De Antiocho rege et Machabeo[rum] m[a]rt[yr]io [con]su[m]mato" [PL 83:423-424; Stegmüller 526114. f. 399v: [Epistola XLVII. Hieronymi ad Damasum / Hieronymus Stridonensis?]: "[rúbr.] Ep[isto]la b[ea]ti Jeronimi ad Damasum papam. [text] Beatissi[m]o p[a]pe Damaso Sed[is] Ap[osto]lice urbis Rome, Jeronimus ... ut om[n]i loco co[m]mu[n]it[er] r[espo]ndeat[ur]" [PL 30:294-29515. f. 399v: "[rúbr.] Explic[it] libellus que[m] Ysidor[us] psalle[n]sis [sic] ep[iscopu]s de div[er]sis Pat[rum] opusculis collegit de expo[s]ic[i]one hystorie"
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 147Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 480Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1759Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2064Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 796Klaes, Falko, Unedierte und übershene Glossen zu Walahfrid Strabos Bibelkommentaren nach Hrabanus Maurus, n. 29 p. 187Novae patrum bibliothecae, ed. Mai, Angelo, T. 1, 316Cesari, d'Arle, Sermones, nunc primum in unum collecti et ad leges artis criticae ex innumeris mss. recogniti, studio et diligentia Germani Morin, 1953

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/44125
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics