Vida e actes de Jesuchrist e d[e] les dignitats e privilegis de nostra dona sancta Maria
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Vida e actes de Jesuchrist e d[e] les dignitats e privilegis de nostra dona sancta Maria

DSpace Repository

Vida e actes de Jesuchrist e d[e] les dignitats e privilegis de nostra dona sancta Maria

Show simple item record

dc.coverage.spatial Espanya ca
dc.creator Eiximenis, Francesc, ca.1340-ca.1409 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T23:01:08Z
dc.date.available 2017-11-23T23:01:08Z
dc.date.created [entre 1400 i 1425] ca
dc.date.issued [entre 1400 i 1425] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0214 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/39305
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut del f. 1r ca
dc.description Col·lació: Pergamí i paper, f. iii (paper del segle XVIII) + vi (paper antic, filigranes d'unicorn, pròxima a Briquet 9956; tisores, pròxima a Briquet 3657; muntanya pròxima a Briquet 11684, etc. ) + 300 f. (299 i 300 en blanc) + iii (paper del segle XVIII) ; numeració original en números romans (amb errors) i moderna a llapis ; reclams horitzontals centrats cada 16 fulls ; restes de signatures de quadern (f. 88r, 89r, 168r, 169r, 170r, 209r i 225r) ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes amb nombre de línies variables: 25 (f. 1r) i 33 (f. 170r); notes marginals de diverses mans, contemporànies i posteriors ca
dc.description Escriptura: Gòtica cursiva librària de diverses mans contemporànies ca
dc.description Decoració: Rúbriques, caplletres i calderons en tinta de color vermella ca
dc.description Enquadernació: Pergamí sobre cartró del segle XVIII. En el llom, el següent rètol: "Eximeniç vida [e] actes [de] Iesuchrist. B 2ª" ca
dc.description Origen: Escrit amb tota seguretat als territoris de domini lingüístic català a començaments del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: 92-6-19 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 214 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, octubre 2014 ca
dc.description.abstract Aquest còdex conté els primers set llibres de la "Vida de Jesucrist" de Francesc Eiximenis. La transcripció íntegra ocuparia, almenys, dos volums tot tenint present l'anotació que es llegeix al f. 298v on s'indica que el VIIIé llibre continuava en un altre manuscrit ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-6v: [Pròleg] "[text] Come[n]ça lo libre qui tracta d[e] la vida e actes de Jesuchrist e d[e] les dignitats e privilegis de nostra dona sancta Maria, lo qual libre co[m]pongue mestre Eximeniç a preguaries de moss[en] Pere d'Artes mestre racional de Valencia. Prolech. Al molt honorable e discret cavaller mossen P[ere] d'Artes ... Lo VIIen ensenya com ell te la monerxia gen[er]al e es gl[or]ia dels benehuyrats e rey p[er]petual" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 6v-23v: "[rúbr.] Aci comença lo p[r]imer tractat del libre apellat vida de Ih[es]uch[r]ist. Comença lo p[r]imer capitol qui ensenya que es p[re]destinacio e com Ih[es]uch[r]ist en quant Deu no estech ne poch esser p[re]destinat. Capitol. [text] Lo p[r]imer tractat donch d'aquest libre siha a tractar d[e] la p[re]destinacio eternal del n[ost]re Salvador ... E açi es acabat lo p[r]im[e]r tractat de aquest libre qui devia esser de la p[re]destinacio del n[ost]re Salvador" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 23v-29v: "[rúbr.] Segueix-se lo segon tractat del p[re]sent libre qui declara com lo aveniment del dit Salvador es estat revelat del començament del mon a ença per diverses maneres. [text] Lo segon tractat d'aq[ue]st libre si ensenya lo sant aveniment del fill de Deu ... es estat ans q[ue] vingues per diverses man[er]es al mon revelat" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 29v-171v: "[rúbr.] Comença lo terç tractat d'aquest libre qui tracta co[m] lo dit Senyor glorios on ne qua[n]t se encarna ne co[m] se humilia p[re]nent carn humana. [text] Lo terç tractat d'aq[ue]st libre ha ensenyar qua[n]t ne co[m] lo n[ost]re Salvador es estat encarnat ... incarnacio del fill de Deu segons que es stat ja dit en lo prolech e començament d'aquest libre" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 171v-220v: "[rúbr.] Aci comença lo quart tractat del libre de la vida del nostre Redemptor. Capitol p[r]im[er] q[u]i ensenya com lo Salvador nasque en Betleem. [text] Apres q[ue] have[m] p[r]im[er]ame[n]t vist co[m] lo n[ost]re salvador e rede[m]ptor Ih[es]uch[r]ist ... havent d'ells tots temps honorabla memoria" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 220v-238v: "[rúbr.] [Aci come[n]ça lo V tractat qui tracta d[e] la puericia e juve[n]tut del Salvador]. Com se aparellaren de tornar en la terra de Israel e com vivien dolçame[n]t. Capitol CCXXXV. [text] Complits donchs set anys en los quals lo Salvador estech en Egipte fora sa terra axi com a paragri e exellat ... conegut publicament segons la et[er]nal ordinacio del seu glorios pare etc." ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 238v-249r: "[rúbr.] Açi comença lo VIe tractat qui tracta p[r]imerament com sent Johan babtista p[re]icava e batejava. Capitol CCLXV. [text] Acabat lo t[em]ps en lo qual lo n[ost]re salvador Ih[es]uch[r]ist estech al mo[n] amagat ... ara se segueix lo seten libre on havem a tractar co[m] apella sos dexebles e com altament los informa" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 249r-299v: "[rúbr.] Aci comença lo VII libre d'aquest volum qui ensenya com lo senyor apella sos dexebles. Ca[pitol] CCLXXX. [text] Comencant donchs p[er] gr[aci]a de Deu lo sant estament chr[isti]a per lo n[ost]re rev[er]ent salvador ... perq[ue] fossen aptes a p[re]ycar la santa doct[r]ina eva[n]gelical" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 299v: "[text] Segueix-se lo VIIIen libre aprop en un altre volum apellat de la vida de Ih[es]uch[r]ist" ca
dc.format.extent 300 f. : il. ; 286 x 215 mm enquadernació 294 x 220 mm ca
dc.format.medium Pergamí i paper ca
dc.language ca en
dc.relation.isformatof També disponible en format digital ca
dc.relation.ispartof Manuscrits ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1199 ca
dc.relation.isreferencedby Masso i Torrents, Jaume, Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia", Studia bibliographica, p. 135 ca
dc.relation.isreferencedby Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en Biblioteques Públiques. Descripció dels manuscrits, v. 1, p. 461-466 ca
dc.relation.isreferencedby BITECA, manid 1524 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Jesucrist Biografia ca
dc.title Vida e actes de Jesuchrist e d[e] les dignitats e privilegis de nostra dona sancta Maria ca
dc.title.alternative Vida de Jesucrit ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0214/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0214/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Tot atenent la signatura antiga (92-6-19) aquest manuscrit ingressà a la Biblioteca de la Universitat amb posterioritat a l'any 1837, moment en el qual s'incorporaren els manuscrits provinents del monestir de Sant Miquel dels Reis ca
dc.description.handdesc Català ca
dc.identifier.local .b23325884 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0214 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics