Libre d[e] Valeri Maximo
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Libre d[e] Valeri Maximo

DSpace Repository

Libre d[e] Valeri Maximo

Show full item record

     Valeri Màxim
Canals, Antoni, ca. 1352-ca. 1419, trad
This document is a libro manuscritoDate[entre 1395 i 1415]Otros títulos: Factorum et dictorum memorabilium. Català
Lugar: Espanya

Lengua: ca
Descripción física: 162 f. : il. ; 335 x 260 mm enquadernació 345 x 265 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El manuscrit transcriu els nou llibres de la versió catalana de l'obra de Valeri Màxim "Factorum et dictorum memorabilium" traduïda per Antoni CanalsFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0285
Olim 180
Olim 92-6-1
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0285 http://hdl.handle.net/10550/39304
Colección: Manuscrits (Marqués de Dos Aguas)
Procedencia: Segons l'exlibris imprés i pegat en la contratapa anterior, aquest manuscrit formà part de la biblioteca de Giner Rabassa de Perellós i Palafox, V Marqués de Dos Aguas ("Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perellós, Marchione de Dos Aguas")
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol pres de la rúbrica del f. 1r
Col·lació: Pergamí f. i (paper actual) + 162 (en blanc el f. 3) + i (paper actual) ; numeració moderna a llapis (162 f.) i antiga en números romans (I-CLIX) ; reclams horitzontals centrats en els f. 73v (tallat), 119v i 155v
Composició: Escrit a dos columnes 43 línies (f. 4r)
Escriptura: Gòtica cursiva; notes marginals escrites amb humanística cursiva per una mà posterior (començament del s. XVI)
Decoració: Caplletres i calderons de color vermell i blau alternant; rúbriques en tinta vermella ; en el full 4r, caplletra decorada en blau i pa d'or, en el marge inferior escut heràldic amb cap de moro en camp de gules
Enquadernació: Pergamí sobre cartró del segle XVIII amb corda trenada i botons en forma de boleta per tancar. En el llom escrit a ploma "Valerio Maximo"
Signatura anterior: 92-6-1. A més a més, hom troba al costat de les signatures el número "180"
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 285
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver; descripció i anàlisi de les miniatures Dra. Núria Ramón Marqués, setembre 2014

Contiene: 1. f. 1r-2r: [Índex] "[rúbr.] Titols del p[r]imer libre d[e] Valeri Maximo ... de mesclar se ab gens notables e generoses, CLIX"2. f. 2r-2v: [Cartes] "[rúbr.] Translat d[e] la letra que·l Cardenal de Valencia trames als conssellers de Barch[ino]na com los trames lo present libre appellat Valerii Maximo. [text] Cars amics com nos estudiant algunes veguades en lo Valerii ... Dade en Vale[n]cia lo p[r]imer dia de deembre l'ayn de la nativitat de Nostre Senyor mil CCC noranta e cinch. [rúbr.] Resposta feta per los honorables conssellers d[e] la ciutat de Barch[ino]na a la letra demu[n]t incerta. [text.] Molt rev[er]ent pare e senyor have[m] vuy per Bartol de Cavalls ... ; [f. 2v : text] Escrita en Barch[ino]na a deu deembre de l'ayn MCCC noranta cinch"3. f. 3: [en blanc4. f. 4r-4v: [Pròleg] "[text] Al molt rev[er]ent pare en [Chr]ist e senyor meu molt alt lo senyor en Jacme p[er] la provide[n]cia divinal de la s[an]ta sgleya romana cardenal bisbe de Sabina e administrador del bisbat de Valencia frare Antoni Canals de l'orde dels frares p[re]ycadors ... conserve lo sobirant altisme vostra gran altesa en [con]tinua sanitat p[er] lonch temps prosperant amen"5. f. 4v-19r: [Llibre primer] [Proemi de Valeri Màxim] "[text] Per socorrer e aiudar als t[re]balls dels homens ... e ystorias antigues en novelles de la ciutat romana" ; [Invocació de Valeri] "[text] O Cesar emperador lo qual ha volgut lo [con]sentiment dels De[us] e d[e]ls homens ... e de son pare entengue q[ue] fo Cesar emperador axi co[m] cascun d'aquells" ; [Títol primer] "[text] Los antichs regidors de Roma moguts per doctrina moral ... fon portat a Roma e hac d[e] larch CXX pe[us]. [rúbr.] Aci fenex lo p[r]imer libre e comença lo segon"6. f. 19r-36v: [Llibre segon] "[rúbr.] Prohemi. [text] Com en lo p[r]imer libre haia escodrinyat ab estill habundos ... queacom a nostres custumes. [rúbr.] Titol d[e] les custum[e]s e estatuts antichs ... [text] fos atorguat a la promenia del dit Senocrates. [rúbr.] Aci fenex lo segon libre come[n]se lo t[er]cer"7. f. 36v-54r: [Llibre tercer] "[rúbr.] Titol de moderacio o tempra[n]ça [i.e. Assi deu aver titol: de ioventut virtuosa]. [text] Acostar me als brecols d'algu[n]s e als p[r]incipis ... Lo abourage e fo la fora sua sanitat retardade. [rúbr.] Aci fenex lo terç libre comensa lo q[ua]rt"8. f. 54r-72r: [Llibre quart] "[rúbr.] Titol de moderacio o tempra[n]ça. [text] Trespassare a tractar d[e] la mod[er]acio ... axi tancada e ferrada certes hoc. [rúbr.] Aci fenex lo quart libre comensa lo cinque"9. f. 72r -92v: [Llibre cinqué] "[rúbr.] Titol p[r]imer de clemencia e humilitat [i.e. humanitat]. [text] E quines companyones millors e mes covine[n]ts ... humanitat e cleme[n]cia ... per semblant forma algu[n] no pot viure q[u]i no haia a morir. [rúbr.] Aci fenex lo V libre come[n]sa lo VI"10. f. 92v-111v: [Llibre sisé] "[rúbr.] Titol p[r]imer de pudicicia e castedat. [text] O vellea e pura castedat aq[ue]st p[r]incipal fundament d[e] la bonea ... q[ue] porte[n] ab si crexen e multiplique[n] lur excessiu desig. [rúbr.] Aci fenex lo VI libre e come[n]se lo VIIe"11. f. 111v-127r: [Llibre seté] "[rúbr.] Titol p[r]imer de feeltat [i.e. felicitat] e beneuyra[n]ça. [text] Molts e diversses eximplis have[m] recomptats d[e] la fortuna ... irritar ni [con]dempnar la virtut d[e] la dita amistat molt loable. [rúbr.] Aci fenex lo VIIe libre e come[n]sa lo VIIIe"12. f. 127r-144v: [Llibre huité] "[rúbr.] Titol p[r]imer d[e] les p[er]ssones acusades e difamades q[u]i fore[n] absoltes o [con]de[m]pnades ... ; [f. 144r: text] fos p[r]ivalegiade en mirar lo joch d[e] la luita ; [f. 144v: rúbr.] Aci fenex lo VIIIe libre e comensa lo IX"13. f. 144v-162r: [Llibre nové] "[rúbr.] Titol p[r]imer de luxuria e desig carnal ... per sentencia diffinitiva e manament del dit Cesar q[u]i viu en fama gloriosa per secula s[e]c[u]lo[rum]. Ame[n]"
Referencias: Quétif, Jacques, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati, t. I, p. 707Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2366Massó i Torrents, Jaume, "Manuscrits catalans de València", Revista de bibliografia catalana, 6, p. 199-200Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, n. 952, p. 97Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 1: 106BITECA, manid 1875Ramón Marqués, Nuria, La iluminación de manuscritos en la Valencia gòtica (1290-1458), p. 89-90

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/39304
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics