[Opera]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Opera]

DSpace Repository

[Opera]

Show simple item record

dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra Faustum Manichaeum ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De natura boni ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Viginti Unius Sententiarum ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De diversis quaestionibus octoginta tribus ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Sermones ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Retractationes ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra adversarium legis et prophetarum ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De Genesi contra Manichaeos ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Sermo Arianorum ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra Sermonem Arianorum ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Contra academicos ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De ordine ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. De cataclysmo sermo Ad Catechumenos ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Quaestionum Evangeliorum ca
dc.contributor.author Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430. Quaestionum septemdecim in Evangelium secundum Matthaeum ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Agustí, sant, bisbe d'Hipona, 354-430 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:04:06Z
dc.date.available 2017-11-23T16:04:06Z
dc.date.created [entre 1275 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1325] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0580 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/33453
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 191 + i (paper) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 12 fulls a partir del f. 93v fins 189v ; alguns fulls en la segona meitat del manuscrit presenten signatures de quadern ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes, a 54 línies (f. 3) i a 46 (f. 71) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica de, almenys, dos copistes diferents (f. 1-71v, 72r-191v). Notes marginals coetànies i posteriors, algunes d'elles amb el text de la rúbrica ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades en tintes de color blau i vermell. Rúbriques i retocs a l'interior d'algunes captelleres en vermell ca
dc.description Enquadernació: Del segle XVI de fusta recoberta de pell amb ferros freds i daurats. En la tapa superior hom troba fragmentàriament el nom de l'autor i el títol de l'obra "Aug[ustinus Con]tra heret[icos]" i l'escut d'armes del Duc de Calàbria ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França en dos moments diferents en les darreries del segle XIII i els començaments del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 423 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 580 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, desembre 2013 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu una selecció de les obres de Sant Agustí, entre les quals s'inclouen, completes o fragmentàries, les següents: "Contra Faustum Manichaeum" (f. 1r-71v); "De natura boni" (f. 72r-77r); de l'obra "Viginti Unius Sententiarum", I,III-XXI (f. 77r-80v); el capítol XLVI "De ideis" de l'obra "De Diversis Quaestionibus LXXXIII Liber unus" (f. 77v); un conjunt de "Sermones" (f. 80v-95v, 139r-140r); diversos capítols de les "Retractationes" (f. 96r, 139r, 147r-v, 163r i 178v); "Contra Adversarium Legis et Prophetarum" (f. 96-112v); "De Genesi Contra Manichaeos Libri Duo" (f. 112v-125r); "Contra Epistolam Manichaei Quam Vocant Fundamenti" (f.125r-133v); "De Fide Contra Manichaeos" (f. 134r-139); "Contra Sermonem Arianorum" (f. 140r-146v); "Contra academicos libri tres" (f. 147v-163r); "De Ordine Libri Duo" (f. 163r-175v); "De Cataclysmo Sermo Ad Catechumenos" (f. 175v-178r); "Quaestionum Evangeliorum Libri Duo" (f. 178v-189r); i "Quaestionum Septemdecim In Evangelium Secundum Matthaeum" (f. 189r-191v). Al full 191v hom ha cancel·lat una part de l'èxplicit ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-71v: [Contra Faustum Manichaeum] "[text] Faustus quidam fuit, gente Affer, civitate Millevitan[us], eloquio suavis, ingenio callidus, secta manicheus ... ut aliquando et catholici e[ss]e possitis. Explic[it] lib[er] s[an]c[t]i Aug[us]tini ep[iscop]i [Contr]a Faustu[m] Manicheu[m]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 72r-77r: [De natura boni] "[rúbr.] Incipit retractac[i]o lib[r]i b[eat]i Aug[ustini] De nat[ur]a boni. [text] Liber De natura boni adv[er]sus manicheos est ubi ostendi[tur] nat[ur]am ... celestem vitam et[er]nam q[uem] p[re]ponant. [rúbr.] Explicit lib[er] S[an]c[t]i Aug[ustini] De nat[ur]a boni" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 77r-v: [Viginti Unius Sententiarum. Sententia prima] "[text] Omnis qui beate vult viv[er]e ... plura co[n]tra ip[s]i[us] voluntatem" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 77v: [De Diversis Quaestionibus LXXXIII Liber unus. XLVI. De ideis] "[text] Ideas Plato p[r]im[us] appellasse p[er]hibet[ur] ... s[ed] paucissimis videre q[uo]d verum est" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 77v-80v: [Viginti Unius Sententiarum. Sententia III (Epistola CCXLVI. Augustinus Lampadio)-XXI] "[rúbr.] De q[ue]stione fati a[c] fortune III. [text] Quia tuu[m] animu[m] no[n] levit[er] mov[er]i ... Non [er]go dimittit[ur], quia punitur" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 80v-83r: [Sermones. De Symbolo Ad Catechumenos] "[text] Accipite reg[u]lam fidei q[uo]d sy[m]bolum d[icitu]r [et] cum accipietis i[n] corde scribite ... qui est ip[s]a vita et[er]na, p[er]ducat vos Deus. Amen. [rúbr.] Explicit p[r]imus liber" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 83r-88v: [Sermones. De Symbolo Sermo Ad Catechumenos] "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s. [text] Sacramentor[um] r[ati]onem sive transacte noctis sive p[re]sentis ... no[n] quiescit p[re]dicare secu[m] p[er]mane[n]tiu[m] filior[um]" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 88v-91v: [Sermones. De Symbolo Ad Catechumenos. Sermo Alius] "[rúbr.] Incipit liber IIIus de symbolo. [text] Sacramentu[m] symboli q[uod] accepistis, memorieq[ue] mandatu[m] ... [et] p[er] illa[m] D[e]o P[at]ri p[er]petuo co[n]iu[n]gi mereamur. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 91v-94v: [Sermones. De Symbolo Ad Catechumenos Sermo Alius II] "[rúbr.] Incipit quartus liber de symbolo. [text] Cum p[er] sacratissimu[m] crucis signu[m] vos suscepit i[n] ut[er]o s[an]c[t]a m[ate]r Eccl[es]ia ... tota[m] p[u]lchra[m] suo adventu p[re]p[ar]avit. Explicit lib[er] IIIIus de sy[m]bolo Aurelii Augustini" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 94v-95v: [Sermo CCXV. In Redditione Symboli] "[rúbr.] Sermo eiusdem de sy[m]bolo. [text] Sacros[an]c[t]i mist[er]ii symbolu[m] q[uod] sim[u]l accepistis ... in q[u]a dicit[ur] P[ate]r [et] Fili[us] [et] Sp[iritu]s S[an]c[tu]s un[us] Deus; cui est honor [et] gl[ori]a in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 96r: [Retractationum Libri Duo. Liber II. Caput LVIII] "[rúbr.] Retractac[i]o ex libro secu[n]do retractat[i]o[n]is c[aput] LVIII. [text] Int[er]ea liber quidam cui[us]dam h[er]etici sive marcioniste sive cui[us]lib[et] ... Hoc opus sic incipit: Libru[m] que[m] misistis, fr[atr]es" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 96-112v: [Contra Adversarium Legis et Prophetarum] "[rúbr.] Incipit lib[er] b[eat]i Aug[us]tini cont[r]a adv[er]sariu[m] legis [et] p[ro]pheta[rum]. [text] Libru[m], que[m] misistis, fr[atr]es dilectissimi, nescio cui[us] h[er]etici inventu[m] ... que si D[omi]n[u]s voluerit, q[u]antocius explicare curabo" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 112v-125r: [De Genesi Contra Manichaeos Libri Duo] "[rúbr.] Aurelii Augustini liber p[r]im[us] de Genesi contra manicheos incipit. [text] Si elig[er]ent manichei quos decip[er]ent elig[er]em[us] et nos v[er]ba ... ; [f. 118v: rúbr.] Explicit lib[er] p[r]im[us] Aurelii Augustini sup[er] Genesim [contr]a manicheos. Incipit ei[us]de[m] liber secundus contra manicheos ... ; [f. 125r: text] [et] sine aliq[u]o preiudic[i]o diligenc[i]oris tractac[i]onis, q[ue] michi videbant[ur] exposui" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 125r-133v: [Contra Epistolam Manichaei Quam Vocant Fundamenti] "[rúbr.] Incipit lib[er] sancti Augustini [contr]a ep[isto]lam Fundamenti. [text] Unu[m] veru[m] D[eu]m o[mn]ipotente[m], ex q[u]o o[mn]ia, p[er] que[m] o[mn]ia, i[n] quo o[mn]ia ... D[eo p[ro]mittente atq[u]e adiuvante arguantur. [rúbr.] Explicit liber" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 134r-139r: [De Fide Contra Manichaeos (Auctore Incerto 'Evodius Upsalensis')] "[rúbr.] Liber b[eat]i Aug[ustini] [contr]a ma[n]icheos I. [text] Unus D[eu]s P[ate]r [et] Fili[us] et Sp[iritu]s S[an]c[tu]s invisibil[is], incomp[re]hensib[i]lis, inenarrab[i]lis ... [et] ad v[er]itatis catholice v[er]ba toto desiderio convolate. [rúbr.] Explicit liber XLVIII q[uesti]onu[m] b[eat]i Aug[ustini] [contr]a manicheos" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 139r: [Retractationum Libri Duo. Liber II. Caput LII] "[rúbr.] Ex s[e]c[un]do libro retractat[ionum] capit[u]lo LIIº. [text] Inter hec venit in manus quidam sermo arriano[rum] sine no[m]i[n]e auctoris sui ... Sic incipit: Ho[rum] precedenti disputac[i]oni" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 139r-140r: [Sermo Arianorum] "[rúbr.] Incipit sermo arriano[rum]. [text] Dominus n[oste]r Ih[esu]s Chr[istu]s, D[eu]s unigenitus, p[r]imogenitus toci[us] creacionis ... ut sit D[eu]s o[mn]ia i[n] o[mn]ib[us], s[em]p[er] monarchia[m] [et] pot[est]ate[m] h[abe]ns o[mn]ium, cui gl[ori]a [et] honor, laus [et] gr[ati]a[rum] actio, p[er] unigenitu[m] eius Filiu[m] [et] Salvatore[m] n[ost]r[u]m, i[n] Sp[irit]u S[ancto], nu[n]c et p[er] o[mn]ia s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen. [rúbr.] Explicit sermo arriano[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 140r-146v: [Contra Sermonem Arianorum] "[rúbr.] Aurelii Augustini Cont[r]a ista[m] arriano[rum] perfidiam. [text] Eo[rum] p[re]cedenti disputac[i]oni hac disputac[i]one respo[n]deo ... ne nimis longu[m] fac[er]emus hoc opus n[ost]r[u]m, q[uo]d tandem isto fine concludimus. [rúbr.] Explicit" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 147r-v: [Retractationum Libri Duo. Caput primum. Contra academicos libri tres] "[rúbr.] Retractac[i]o Aurelii Aug[ustini] s[upe]r lib[r]os [Contr]a achademicos. [text] Cum [er]go reliq[u]issem v[e]l q[ue] adeptus fu[er]am in cupiditatib[us] h[uius] mu[n]di ... et mag[is] yronia videat[ur], no[n] debuit tam[en] dici" ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 147v-163r: [Contra academicos libri tres] "[rúbr.] Aurelii Aug[ustini] liber primus Contra achademicos incip[it] ad Romanian[um]. [text] O utinam, Romaniane, ho[m]i[n]em sibi aptu[m] ita vicissim vi[r]tus ... modesti[us] tam[en] [et] citi[us] q[ua]m sperav[er]am fecimus. [rúbr.] Explicit" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 163r: [Retractationum Libri Duo. Caput tertium. De Ordine libri duo] "[rúbr.] Incipit retractacio beati Augustini in libros De vera religio[n]e. [text] Inter illa que de achademicis sc[r]ipta su[n]t, duos etia[m] libros De ordine sc[r]ipsi ... e[ss]e doct[r]ina, cu[m] sint pl[ur]es, idemq[ue] capitales" ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 163r-175v: [De Ordine Libri Duo] "[rúbr.] Incip[it] lib[er] prim[us] b[eat]i Aug[ustini] De ordi[n]e [ve]l religio[n]e vera. [text] Ordinem rerum Zenobi ... cu[m] iam nocturnu[m] lumen fuiss[et] illatum. [rúbr.] Explicit lib[er] s[e]c[un]d[u]s De ordine Aurelii b[eat]i Augustini ep[iscop]i" ca
dc.description.tableofcontents 23. f. 175v-178r: [De Cataclysmo Sermo Ad Catechumenos] "[rúbr.] Incipit lib[er] beati Aug[ustini] De cathaclismo. [text] Quoniam in p[ro]xi[m]o est dies rede[m]pc[i]o[n]is v[est]re ... saltem v[est]ris or[ati]onib[us] pascar. [rúbr.] Explicit liber b[eat]i Aug[ustini] De cathaclismo" ca
dc.description.tableofcontents 24. f. 178v: [Retractationum Libri Duo. Caput XII. Quaestiones Evangeliorum, libri duo] "[rúbr.] Incipit liber questionu[m] euv[an]g[e]lii ex libro Retractacionum. [text] Sunt quedam expo[sic]iones quo[rum]dam loco[rum] ex Euv[an]g[e]lio ... no[n] ut hoc q[uod] ille vocaret[ur]" ca
dc.description.tableofcontents 25. f. 178v-189r: [Quaestionum Evangeliorum Libri Duo] "[rúbr.] Incipit prologus sequentis operis. [text] Hoc op[us] non ita sc[r]iptu[m] est ... s[ed] factores legis iustificabu[n]tur. [rúbr.] Explicit lib[er] II[us]" ca
dc.description.tableofcontents 26. f. 189r-191v: [Quaestionum Septemdecim In Evangelium Secundum Matthaeum] "[rúbr.] Cap[itu]la libri III ... Incip[it] li[ber] III[us]. [text] Quod D[om]in[u]m in passione exueru[n]t vestem p[ro]p[r]iam ... non habuisse sed fictum. [rúbr.] II. [text] Quod d[i]c[tu]m est, occisos infantes a bimatu et infra ... qui illum p[at]rem D[omi]ni esse arbitrabantur. [rúbr.] Explicit liber septim[us] s[an]c[t]i Augustini ep[iscop]i" ca
dc.format.extent 191 f. ; 311 x 224 mm enquadernació 320 x 240 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 77 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 26 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 368 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 33 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 12 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 93 ca
dc.relation.isreferencedby Dolbeau, François. "Un poéme philosophique de l'Antiquité tardive: De pulchritudine mundi. Remarques sur le Liber XXI sententiarium", Revue des Études Augustiniennes v. 42, p. 22 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Opera] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0580/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0580/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria; "Es de la Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3 n. 24) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21451199 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0580 ca
dc.identifier.local Olim 423 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics