[Biblia glosata et postillata]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Biblia glosata et postillata]

DSpace Repository

[Biblia glosata et postillata]

Show simple item record

dc.contributor.author Hug, de Saint-Cher, cardenal, ca. 1200-1263 ca
dc.contributor.author Guillaume, le Breton, ca.1165-ca. 1226 ca
dc.coverage.spatial França Paris ca
dc.date.accessioned 2018-04-10T13:04:38Z
dc.date.available 2018-04-10T13:04:38Z
dc.date.created [entre 1275 i 1299] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1299] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0045 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/30371
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la anotació de propietat escrita en el primer full a començaments del segle XV ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 610 + i (pergamí actual) ; signatures i números de quadern ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dos i tres columnes ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals de l'època i posteriors. Alguns fulls presenten restes d'escriptura, possiblement del segle XV, il·legibles en l'actualitat ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades en or i colors amb escenes bíbliques i motius florals. Títols corrents de cada llibre al marge superior del full utilitzant l'alfabet gòtic majúscul alternant les tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurada sobre taula, ferros daurats amb la següent inscripció: "Hugo Cardinalis sup[er] Testam[entum] Vetus" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals ca
dc.description Origen: Escrit probablement a París en l'últim quart del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: Olim 781 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 45 ca
dc.description En el f. 1r, amb lletra de començaments del segle XV es pot llegir: "Ista Biblia glosata [et] postillata p[er] d[omi]n[u]m Hugone[m], cardinale[m] est fr[atr]is Vince[n]tii Ferrarii ordinis p[re]dicato[rum] in sacra pagina mag[ist]ri qua[m] sibi dedit s[anc]tissim[us] i[n] Chr[ist]o pat[er] d[omi]n[u]s B[e]n[e]d[i]c[t]us p[a]pa XIII[us] du[m] esset [con]fessor suus". Aquest mateix text fou copiat amb posterioritat (segle XVI) ca
dc.description Els manuscrits Ms. 45 i Ms. 46 formen una unitat textual-des de la seua confecció a la segona meitat del segle XIII-, atés que transcriuen íntegrament els llibres de la Bíblia, amb les glosses adès citades; relligats, però, en dos volums, la qual cosa facilita la seua consulta i lectura. Un lector de la segona meitat del segle XIV incorporà al f. 263v del Ms. 46 l'índex de tots els llibres bíblics, la qual cosa posa de relleu que tots dos volums constituïen una unitat textual ca
dc.description.abstract Aquest manuscrit transcriu íntegre el text de l'Antic Testament amb les glosses del cardenal Hug de Saint-Cher a tots els llibres bíblics. Inclou a més a més els comentaris de Guillaume le Breton a alguns llibres. Tot seguint la nota de propietat que hom llegeix al f. 1r aquest còdex, junt amb el Ms. 46, fou un obsequi del Papa Benet XIII al mestre Vicent Ferrer, mentre exercí com a confessor pontifici ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2r-9r: [Expositiones prologorum Bibliae / Guillaume, le Breton] "[text] Partib[us] expositis textus, nova cura cor angit ... ut stet opus ferorem talamum rege sis mihi fautor. Frater Ambrosius, [et cætera]. Ad evidentiam huius ep[isto]le q[uam] scribit Ieronimus ad Paulinum p[res]b[ite]r[u]m, notandum [est] ... sit utcumq[ue] p[atet] exp[ositi]o e[pisto]le ad Paulinum" [Stegmüller 2824] ; [f. 9r] "Desiderii mei, [et cætera]. Istam ep[isto]lam scripsit Ieronimus Desiderio e[pisco]po ... libri in latinum eos transferre sermone[m]. Explicit qualiscumque explanatio istius prologui" [Stegmüller 2825 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 10v-13r: [S. Hieronymi epistolae cum glossis Hugonis cardinalis] "[rúbr.] Epistola Ieronimi ad Paulinum". [Stegmüller 284, 3631, 3632] ; f. 13r+v: [Praefatio S. Hieronymi in Pentateuchum, ad Desiderium] "[rúbr.] Item alius prologus" [Stegmüller 285 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 13v-610v: Vetus Testamentum. f. 13v-43r: "[rúbr.] Incip[i]t liber Bresith id est Genesis." [Stegmüller 3632] ; f. 43r-65v: "[rúbr.] Incipit Exodus." [Stegmüller 3633] ; f. 65v-86r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Levit[ici]." [Stegmüller 3636] ; f. 86r-106r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Numeri." [Stegmüller 3638] ; f. 106r-126r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Deut[er]onom[i]i." [Stegmüller 3640] ; f. 126r-127r: "[rúbr.] Incipiunt postille super prologum libri Iosue." [Stegmüller 2826, 3642] ; f. 127v-138r: "[rúbr.] Incipit prologus in libro Iosue. Incipit Iouse." [Stegmüller 3642] ; f. 138r-149r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Iudicu[m." [Stegmüller 3644] ; f. 149r-150v: Ruth [Stegmüller 3646] ; f. 150v-151v: "[rúbr.] Incipiunt postille super Regum." [Stegmüller 2827] ; f. 151v-152r: "[rúbr.] P[ro]logus i[n] lib[rum] Regu[m]." [Stegmüller 3648] ; f. 152v-162v: "[rúbr.] Incipit liber Regum Ius." [Stegmüller 3648] ; f. 162v-171v: "[rúbr.] Incipit lib[er] Regu[m] IIus." [Stegmüller 3650] ; f. 171v-182v: "[rúbr.] Incipit lib[er] Regum IIIus." [Stegmüller 3652] ; f. 182v-191v: "[rúbr.] Incipit liber Regum. Regum IIIIus." [Stegmüller 3655] ; f. 192r+v: [Prol. Paralip. / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2829] ; f. 192v-193r: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in libro P[ar]alip[omenon]." [Stegmüller 3657] ; f. 193r-201v: "[rúbr.] Incipit Ius liber P[ar]alipomenon." [Stegmüller 3657] ; f. 201v: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in s[e]c[un]do libro P[ar]alipo[menon]." [Stegmüller 3659] ; f. 202r-211v: "[rúbr.] Incipit IIus lib[er] P[ar]alip[omenon]." [Stegmüller 3659] ; f. 211v: [Prol. Esdras / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2830] ; f. 212r-216v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] in Esdra I. Incipit lib[er] Esdre Ius." [Stegmüller 3662] ; f. 216r-221v: "[rúbr.] Incipit Neemias." [Stegmüller 3664] ; f. 221v-224r: "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s [sic] liber Esdre." ; f. 224r: [Prol. Tobias / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2831] ; f. 224v-228r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus i[n] lib[r]o Tobie. Incipit liber Tobie." [Stegmüller 3668] ; f. 228r+v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus i[n] libro Iudith." ; f. 228r: [Prol. Judith / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2832] ; f. 228v-232v: "[rúbr.] Incip[it] liber Iudith." [Stegmüller 3670] ; f. 232v: [Prol. Esther / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2833] ; f. 233r-236r: "[rúbr.] Incipit prolog[us] i[n] libro Hest[er]. Incipit liber Hest[er]." [Stegmüller 3672] ; f. 236v-238r: [Prol. Iob / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2834, 2835] ; f. 238r: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in libro Iob. Item alius prologus." [Stegmüller 3674] ; f. 238v-264v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Iob." [Stegmüller 3674] ; f. 265r-321v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ymno[rum] vel soliloquio[rum] p[ro]ph[te] David de Christo." [Stegmüller 3676] ; f. 322r+v: [Prol. Iob, Prol. Eccle. / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2836, 2837] ; f. 323r-335v: "[text] Iungat ep[isto]la quos iungit sacerdotium". "[rúbr.] Incipiunt parabole Salomonis." [Stegmüller 3678] ; f. 335v-340r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]lo[gus] in libro Eccl[esias]tes. Incipit lib[er] Ecclesiastes." [Stegmüller 3680] ; f. 340r-345v: "[rúbr.] Incipiunt Cantica." [Stegmüller 3683] ; f. 345v: "[rúbr.] Incip[it[ p[ro]lo[gus] S[apiencie] [Stegmüller 2838] ; f. 346r-354v: "[rúbr.] Incip[it] liber Sapiencie." [Stegmüller 3685] ; f. 354v-355r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus Ecc[lesi]astici." [Stegmüller 2839] ; f. 355r-381v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Ec[clesi]astic[us]." [Stegmüller 3687] ; f. 382r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Ysaye." [Stegmüller 2840, 3689] ; f. 382v-426r: "[rúbr.] Incipit Ysayas p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3689] ; f. 426r+v: "[rúbr.] P[ro]log[us] s[upe]r Ier[emi]a[m]. "[Stegmüller 2841, 3691] ; f. 426v-460v: "[rúbr.] Incip[it] I[er]emias p[ro]pheta." [Stegmüller 3691] ; f. 461r-477r: "[rúbr.] Incipit Lam[en]tat[i]o q[ue] est in titulo Cymoth cu[m] absolut[i]o[n]e litt[er]a[rum] hebraica[rum]." [Stegmüller 3693] ; f. 478r-484v: "[rúbr.] Incip[it] p[re]fat[i]o Baruch. Incip[it] lib[er] Baruch." [Stegmüller 3695] ; f. 484v-485r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Ezechiel[is] p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 2842, 3697] ; f. 485v-530v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ezech[ielis]." [Stegmüller 3697] ; f. 531r+v: "[rúbr.] Incipit liber Daniel[is] pr[o]ph[ete]." [sic]; f. 530v-531r: [Prol. Daniel / Guillaume, le Breton; Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2844, 3698] ; f. 531v-544v: Daniel [Stegmüller 3699] ; f. 544v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus XII p[ro]ph[et]a[rum]." [Stegmüller 2845] ; f. 544v: "[rúbr.] Item ali[us] p[ro]log[us] [Stegmüller 2846, 3700] ; f. 545r-552r: "[rúbr.] Incip[it] Osee p[ro]ph[etia]." [Stegmüller 3700] ; f. 552r: "[rúbr.] I[n]cip[it] p[ro]log[us] Iohel[is] p[ro]ph[ete]." [Stegmüller 2847] ; f. 552v: "[rúbr.] Item ali[us] p[ro]log[us]." [Stegmüller 3702] ; f. 553r-555r: "[rúbr.] Incip[it] Ioel p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3702] ; f. 555r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Amos p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 2849] ; f. 555r: "[rúbr.] It[em] alius p[ro]log[us]." [Stegmüller 2850] ; f. 555v: "[rúbr.] It[em] ali[us] p[ro]logus." [Stegmüller 2851] ; f. 556r-560v: "[rúbr.] Incip[it] Amos p[ro]pheta." [Stegmüller 3704] ; f. 560v-561r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Abd[ie]." [Stegmüller 2852] ; f. 561r: "[rúbr.] It[em] alius p[ro]l[ogus]." ; f. 561r: "[rúbr.] Alius p[ro]l[ogus]." [Stegmüller 3706] ; f. 561v-562r: "[rúbr.] I[n]cip[it] Abd[ias]." [Stegmüller 3706] ; f. 562r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] i[n] Iona p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 2853] ; f. 562v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] i[n] Io[n]a." [Stegmüller 2854, 3707] ; f. 562v-564r: "[rúbr.] Incip[it] Ionas p[ro]ph[eta]." [Stegmüller 3707] ; f. 564r: "[rúbr.] Incip[it] Micheas p[ro]ph[eta]." [sic] [Stegmüller 2855] ; f. 564r-567v: "[rúbr.] Incip[it] Micheas p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3708] ; f. 567v-568r: [Prol. Nahum / Guillaume, le Breton, Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2857, 3709] ; f. 568r-569v: Nahum [Stegmüller 3709] ; f. 569v-570v: "[rúbr.] P[ro]lo[gus] Abacuc." [Stegmüller 2858, 3710] ; f. 570v-572v: "[rúbr.] Incip[it] Abacuc p[ro]pheta." [Stegmüller 3710] ; f. 572v-573r: [Prol. Sophon. / Guillaume, le Breton, Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2859, 3711] ; f. 573v-575v: "[rúbr.] I[n]cip[it] Sophoni[as]." [Stegmüller 3711] ; f. 575v-577r: "[rúbr.] Incip[it] Agge[us] p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3712] ; f. 577r-584v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus]." [sic] Zacharias [Stegmüller 3713] ; f. 584v-585v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Malach[ie]." [Stegmüller 2862, 3714] ; f. 585v-587v: "[rúbr.] I[n]cip[it] Malachi[as]." [Stegmüller 3714] ; f. 587v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] Ma[cchabeorum]." [Stegmüller 2863] ; f. 587v-588r: "[rúbr.] Item ali[us] p[ro]lo[gus]." [Stegmüller 3715] ; f. 588r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] Machabeo[rum]." ; f. 588v-603r: "[rúbr.] P[r]im[us] lib[er] Machabeo[rum]." [Stegmüller 3715] ; f. 603r-610v: "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s liber Machabeo[rum] ... Explicit liber Mach[abeorum] II[us]." [Stegmüller 3716] Mach[abeorum] IIus[us]." [Stegmüller 3716 ca
dc.format.extent 610 f. : il. ; 360 x 245 mm enquadernació 369 x 250 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 107 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 440 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 227 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1957 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 3(1 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 100 ca
dc.relation.isreferencedby Biblia Sacra Iuxta Vulgata Versionem, p. 1910-1930 ca
dc.relation.isreferencedby Gimeno Blay, Francisco M., La Biblia de San Vicente Ferrer (códice manuscrito del siglo XIII), p. 69-75 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Biblia. A.T. Comentaris ca
dc.title [Biblia glosata et postillata] la
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0045/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Benet XIII; Vicent Ferrer; Reial Convent dels frares Predicadors; Biblioteca del Duc de Calàbria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2 n. 3) ca
dc.description.custevent Giner San Antonio, Manuel: "Relación de los documentos y libros expuestos en los salones de la Biblioteca Universitaria con motivo de las fiestas centenarias, Crónica del IV centenario de su fundación, Valencia, Universidad Literaria, 1906, p. 273-277. Ex-libris Universitatis. núm. 16, p. 181 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22346016 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0045 ca
dc.identifier.local Olim 781 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics