[Biblia glosata et postillata]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Biblia glosata et postillata]

DSpace Repository

[Biblia glosata et postillata]

Show full item record

    
Hug, de Saint-Cher, cardenal, ca. 1200-1263; Guillaume, le Breton, ca.1165-ca. 1226; Langton, Stephen, ca.1150-1228. Interpretationes hebraicorum nominum; Odo, de Châteauroux, cardenal, ca.1208-1273
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1299]Otros títulos: Bíblia. N.T. Llatí
Lugar: França Paris

Lengua: la
Descripción física: 265 f. : il. ; 360 x 245 mm enquadernació 369 x 250 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: Aquest manuscrit transcriu el text del Nou Testament amb glosses dels cardenals Hug de Saint-Cher i Odo de Châteauroux, i de Guillaume le Breton. Entre els f. 249v-263r s'hi inclouen les "Interpretationes hebraicorum nominum" que hom ha identificat amb la redacció de Stephen Langton. S'adverteixen, però, algunes irregularitats com ara: a la fi de l'Evangeli de sant Joan comença de manera acèfala l'Epístola als Romans (Rm 1, 9, f. 101r); el copista s'hi ha confós al posar la rúbrica corresponent a la segona Epístola als Corintis identificant-la com Epístola als Romans (f. 133r), nogensmenys a l'índex del f. 263v s'esmenta correctament; el llibre dels Fets dels Apòstols apareix transcrit després de l'Epístola als Hebreus (f. 180r); el f. 184r ha romàs en blanc, això no obstant, no hi manca text (Act 5, 10). Segons la nota de propietat que hom llegeix al f. 1v aquest còdex, junt amb el Ms. 45, fou un obsequi del papa Benet XIII al mestre Vicent Ferrer, mentre exercí com a confessor pontifici
Materia: Biblia. N.T. Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0046
Olim 738
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0046 http://hdl.handle.net/10550/30370
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Benet XIII ; Vicent Ferrer; Reial Convent dels frares Predicadors ; De la Biblioteca del Duc de Calàbria ; "Librería de San Miguel de los Reyes". (Lit. B. Plu. 2 n. 4)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la anotació de propietat escrita en el verso del primer full a començaments del segle XV
Col·lació: Vitel·la, f. ii (paper) + 265 (f. 265 en blanc) + i (paper) + i (pergamí actual) ; numeració de quaderns ; foliació moderna a llapis
Composició: Com tots els manuscrits glossats, al centre del full hom troba el text bíblic, les dimensions del qual varien en funció de l'extensió de les glosses que l'acompanyen. Les "Interpretationes hebraicorum nominum" estan escrites en cinc columnes (excepció del f. 263r, en quatre)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals de l'època i posteriors. Alguns fulls presenten restes d'escriptura, possiblement del segle XV, il·legibles en l'actualitat
Decoració: Caplletres decorades en or i colors amb escenes bíbliques i motius florals. Títols corrents de cada llibre al marge superior del full utilitzant l'alfabet gòtic majúscul alternant les tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Pell llaurada sobre taula, ferros daurats amb la següent inscripció: "Hugo Cardinalis sup[er] Testam[entum] Novu[m]" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals
Origen: Escrit probablement en Paris l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Olim 738
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 46
En el f. 1v, amb lletra de començaments del segle XV es pot llegir: "Ista Biblia glosata et postillata p[er] do[minu]m Hugone[m] cardinale[m] e[st] fr[at[ri]s Vincentii F[e]rrarii ord[inis] p[re]dicator[um] in sac[ra] pagina mag[is]tri, qua[m] sibi dedit s[anc]tissim[us] i[n] Ch]rist]o pater do[minus B[e]ned[ic]tus p[a]pa XIIIus, du[m] e[ss]et [con]fessor su[us]"
En el f. 263v amb lletra de la segona meitat del segle XIV i disposat a dues columnes l'índex de tots els llibres de la Bíblia. Cal advertir que a la primera columna, des del Gènesi fins el Salteri, s'hi proporcionen indicacions relatives a la presentació dels llibres primer i segon d'Esdres ("XI. Esdre libri II separatos") i de Nehemies ("XII. Neemie inter primum Esdre et secundum"), tot tenint present que el segon d'Esdres n'és en realitat el tercer
En el f. 264v amb lletra posterior de diferents mans, la segona italiana, es poden llegir aquestes dues anotacions: "R[ecepta]. Canabu[m] v[e]l so[lanu]m revasiam h[er]bam v[e]l radicem oliis rubeum [...] ad [........] totius garanthiam ad medietatem alt[er]im cocat[ur] dis[...]p[er]at[ur] [et] vino albo dosis medietas ciphi i[n] mane et medietas in sero" ; "MCCXIIII incarnationis d[omi]nice currebat annus d[omi]ni Fr[ederici] regni sui Sicilie septimus decimus reg[e] v[er]o roman[orum] anno s[e]c[un]do"
Els manuscrits Ms. 45 i Ms. 46 formen una unitat textual -des de la seua confecció a la segona meitat del segle XIII-, atés que transcriuen íntegrament els llibres de la Bíblia, amb les glosses adès citades; relligats, però, en dos volums, la qual cosa facilita la seua consulta i lectura. L'índex de tots els llibres bíblics (f. 263v) posa de relleu que tots dos volums constituïen una unitat textual

Contiene: 1. f. 3r-249r: Novum Testamentum. f.3v-4r: [Prol. Matth. / Guillaume, le Breton; Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2864, 3718] "[rúbr.] Prologus". "[rúbr.] Item" ; f. 4r-38r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Math[ei] eva[n]g[eliste]." [Stegmüller 3718] ; f. 38r-39r: [Prol. Marc. / Guillaume, le Breton; Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2865, 3720] ; f. 39r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] i[n] Marc[i] Evan[gelium]." [Stegmüller 3720] ; f. 39v-50r: "[rúbr.] Incip[it] Marc[us] [sic] Evang[elium]." [Stegmüller 3720] ; f. 50r+v: [Prol. Luc. / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2866, 2867] ; f. 51r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] s[upe]r Luca[m]." [Stegmüller 3722] ; f. 51v: "[rúbr.] Item alius p[ro]logus" [Stegmüller 3722] ; f. 51v-79v: "[rúbr.] Incipit Lucas Evang[e]l[ium]." [Stegmüller 3722] ; f. 79v: [Joh / Guillaume, le Breton; Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2868, 3724] ; f. 80r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]lo[gus] Ioh[ann]is ev[a]n[gelium]." ; f. 80v-100v: "[rúbr.] Incip[it] Ioh[ann]es ev[a]n[gelium]." [Stegmüller 3723, 3724] ; f. 101r-116r: [Ad Romanos 1, 9-16, 27] [Odo, de Châteauroux, Rom] [Stegmüller 6095] ; f. 116r: "[rúbr.] I[n]cip[it] p[ro]l[ogus] ad Cor[inthios]." [Stegmüller 6096] ; f. 116v-133r: "[rúbr.] I[ncipit] e[pistol]a ad Co[rinthios]." [Stegmüller 6096] ; f. 133r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] ad Ro[manos] [sic] IIª." [Stegmüller 6097] ; f. 133r-143r: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Ro[manos] [sic] IIª." [Stegmüller 6097] ; f. 143r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] ad Galathas." [Stegmüller 6098] ; f. 143r-149r: "[rúbr.] Incip[it] e[pistol]a ad Ga[lathas]." [Stegmüller 6098] ; f. 149r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] ad Eph[esios]." ; f. 149r-153v: "[rúbr.] I[n]cip[it] e[pistol]a ad Eph[esios]." [Stegmüller 6099] ; f. 153v: "[rúbr.] P[ro]log[us] ad Philip[penses]." [Stegmüller 6100] ; f. 153v-157v: "[rúbr.] Incip[it] e[pistol]a ad Phil[ippenses]." [Stegmüller 6100] ; f. 157v: [Prologus] ; f. 157v-160r: [Epistola beati Pauli ad Colossenses] [Stegmüller 6101] ; f. 160r: "[rúbr.] P[ro]l[ogus] ad Thes[salonicenses]" ; f. 160r: "[rúbr.] I[n]cip[it] eap[isto]la [sic] ad Thessa[lonicenses]" [Stegmüller 6102] ; f. 162r: "[rúbr.] P[ro]l[ogus] ad Thessal[onicenses]." ; f. 162r-163v: "[rúbr.] Ep[isto]la ad Thessa[lonicenses]." [Stegmüller 6103] ; f. 163v: "[rúbr.] P[ro]l[ogus] ad Timo[theum]." ; f. 163v-167r: "[rúbr.] Ep[isto]la ad Timoth[eum]." [Stegmüller 6104] ; f. 167r: "[rúbr.] I[n]cip[it] p[ro]l[ogus] ad Thi[motheum]." ; f. 167r-169r: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Thim[otheum]." [Stegmüller 6105] ; f. 169r: "[text] Argu[men]t[um]." ; f. 169r-170r: "[text] Ep[isto]la ad Tit[um]." [Stegmüller 6106] ; f. 170r: "[text] Argu[men]t[um]." ; f. 170r+v: "[text] Ep[isto]la" [Philem] [Stegmüller 6107]; f. 170v: "[text] Argu[men]t[um] in ep[isto]la[m] ad Hebreos." ; f. 170v-179v: "[text] Ep[isto]la ad Heb[reos] incip[i]t." [Stegmüller 6108] ; f. 179v: [Prol. Act / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2869]; f. 180r-199v: [Act] [Stegmüller 3725] ; f. 200r: "[rúbr.] I[n]cip[it] p[ro]l[ogus] s[upe]r canonicas ep[istol]as." [Stegmüller 2871] ; f. 200v-206r: "[rúbr.] Incip[it] e[pistol]a Iaco[bi]." [Stegmüller 3755] ; f. 206r-211r: "[rúbr.] E[pistol]a Iª Pe[tri]." [Stegmüller 3758] ; f. 211r-214v: "[rúbr.] IIª e[pistol]a Pe[tri]." [Stegmüller 3759] ; f. 214v-220v: "[rúbr.] Ep[isto]la Io[hannis] Iª." [Stegmüller 3761] ; f. 220v-221r: [2 Io] [Stegmüller 3764] ; f. 221r-221v: "[rúbr.] E[pisto]la Io[hannis] III." [Stegmüller 3766] ; f. 221v-223v: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la Iude." [Stegmüller 3768] ; f. 223v-224r: [Prol. Apoc / Guillaume, le Breton; Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2872, 3769] ; f. 224r-225r: "[rúbr.] I[n]cip[it] p[ro]l[ogus] Apocal[ypsis]." [Stegmüller 3769] ; f. 225r-249r: "[rúbr.] I[n]cip[it] lib[er] Apocalip[sis]." [Stegmüller 37692. f. 249v-263r: [Stephen Langton, Interpretationes hebraicorum nominum] "[text] Aaz apprehendens v[e]l app[re]he[n]sio. Aad testificans v[e]l testi[m]onium ... ; f. 256r: Gorath [sic] ortus p[e]cc[at]i [ve]l arroga[n]tia temporal[is] ... ; f. 263r: Zusichidis [con]silium [ve]l consiliat[r]ix. Zurim [con]siliantes eos vel [con]siliatores eo[rum]" [Stegmüller 7709
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 107Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 227Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1957Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 3(2Gómez, Pilar, "Códices miniados", p.100Gimeno Blay, Francisco M., La Biblia de San Vicente Ferrer (códice manuscrito del siglo XIII), p. 69-75Esneval, Amaury d', "Le perfectionnement d'un instrument de travail au début du XIIIe siècle: les trois glossaires bibliques d'Etienne Langton" en Culture et travail intellectuel dans l’occident médiéval, p. 163-175

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/30370
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics