[Textus Magistri Sententiarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Textus Magistri Sententiarum]

DSpace Repository

[Textus Magistri Sententiarum]

Show full item record

     Pere Llombard, ca. 1100-1160
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Sententiarum libri IV
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 351 f. : il. ; 282 x 210 mm enquadernació 295 x 225 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu els quatre llibres de les Sentències de Pere Llombard, incloent-hi tots ells una "Tabula" amb l'elenc de totes les "Distinctiones" que integren cadascun dels llibres. Als marges del text hom troba succesives intervencions realitzades per un lector que detectà errors i mancances en la transcripció. Aquest mateix lector ha introduït, al marge inferior dels f. 152v-153r, el començament del pròleg del llibre IV dels comentaris de Petrus de Tarentasia a l'obra del "Magister Sententiarum"Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0626
Olim 438
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0626 http://hdl.handle.net/10550/29159
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque de Calabria. "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3. n. 5)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de l'anotació, amb lletra del segle XVI, localitzada al verso del segon full de guarda
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + i (paper) + 349 + i (pergamí) + i (pergamí actual) ; reclams cada 16 f. ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes a 36 línies
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies d'un corrector, del copista i posteriors d'altres mans. Algunes probablement angleses
Decoració: Caplletres miniades al començament dels llibres en pa d'or i colors; rúbriques en tinta vermella. Miniatures en els f. 1r, 5v, 106r, 189v i 255r. La primera representa una imatge idealitzada de l'autor escrivint l'obra, i les restants al·ludeixen als assumptes
Enquadernació: Restaurada en 1973. Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb la següent anotació: "Textus Magistri Sententiarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. L'enquadernació i guarda de paper del segle XVI
Origen: Escrit probablement a França l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Ms.. 438
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 626
En el verso del segon full de guarda, hom pot llegir: "Textus Magistri Sententiarum"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-2r: [Prologus] "[text] Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate n[ost]ra cum paup[er]cula in gazophylacium D[omi]ni mitt[er]e ... tit[u]los q[u]ib[us] singulo[rum] libro[rum] capitula distinguntur p[re]misim[us]"2. f. 2r-5v: [Tabula libri primi] "[rúbr.] D[istinctio] I.[text] Om[n]is doct[r]ina de reb[us] v[e]l de singis ... Utr[um] passiones s[an]c[t]o[rum] debeamus velle. [rúbr.] Explic[i]u[n]t c[apitula] p[rimi] l[ibri]. In[cipit]"3. f. 5v-103v: [Liber I. Distinctiones I-XLVIII] "[text] Veteris ac nove leg[is] [con]tine[n]tiam dilige[n]ti indagine [etiam] atq[ue] [etiam] [con]siderantib[us] n[o]b[is] ... actu[m] volueru[n]t q[uid] De[us] voluit. [rúbr.] Hic finitur p[r]im[us] lib[er] de mist[er]io Trinitatis"4. f. 103v-106r: "[rúbr.] I[n]cipit secund[us] de re[rum] creat[i]o[n]e et format[i]one corporaliu[m] et sp[irit]ualiu[m] [et] aliis plurib[us] pertinentibus ... [Tabula] Incipiu[n]t capitula secundi libri. D[istinctio] I. [text] Quod un[um] est p[r]incipiu[m] ... An aliq[u]ando resistendu[m] sit potestati"5. f. 106r-187v: [Liber II. Distinctiones I-XLIII] "[rúbr.] Un[um] e[ss]e p[r]incipiu[m] re[rum] o[stendi]t n[on] pl[ur]a u[t] q[u]ida[m] pu[taverunt]. [text] Creat[i]o[n]e[m] rerum i[n]sinuans Sc[r]iptura ... ut in mal[is] nulli postestati obediamus. [rúbr.] Explicit liber secundus"6. f. 187v-189r: [Tabula] "[rúbr.] Incipiunt capitula III libri. D[istinctio] I. [text] Quare filius carnem assumpsit ... De legis [et] evang[e]lii distantia"7. f. 189r-252v: [Liber III. Distinctiones I-XL] "[rúbr.] Incipit liber tercius de incarnatione Verbi. [text] Hic enim r[ati]ones ordo postulat ... ; [f. 189v] ad miseru[m] accedat. [rúbr.] Incipit liber tercius de incarnatione V[er]bi. [text] Cum venit ig[itur] plenitudo temporis ... ut vicio[rum] fere occidantur"8. f. 252v-255r: [Tabula] "[rúbr.] Incipiunt capitula IIII libri. D[istinctio] I. [text] De sacramentis. Quid sit signu[m] ... minuat v[e]l augea[m] gl[ori]a[m] bono[rum]"9. f. 255r-348v: [Liber IV. Distinctiones I-L] "[rúbr.] De sacram[en]tis u[b]i p[r]ior IIIIor [con]sid[er]anda s[un]t. [text] Samaritanus eni[m] approprians vuln[er]ato ... q[u]i a faciei exorsus sede[n]tis p[er] media ad pedes usque via duce p[er]venit"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 36Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 148Carini, Gli Archivi e le Bliotheche di Spagna, Parte prima fac. I p. 529Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 481Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1322Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2045Gómez, Pilar, "Códices miniados", p.129Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 22

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/29159
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics