[Variae]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Variae]

DSpace Repository

[Variae]

Show simple item record

dc.contributor.author Cassiodor, Flavi Magne Aureli, ca. 487-ca. 580. De Anima ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Cassiodor, Flavi Magne Aureli, ca. 487-ca. 580 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T17:53:22Z
dc.date.available 2017-11-23T17:53:22Z
dc.date.created [ca. 1400] ca
dc.date.issued [ca. 1400] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0211 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/26329
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 184 (els f. 55v-60, 174 en blanc) + i (pergamí actual); numeració original en números romans en el marge superior esquerre del verso dels fulls i numeració moderna a llapis en el recto ; reclams horitzontals cada 8 fulls ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 38 línies ca
dc.description Escriptura: Minúscula cancelleresca i minúscula gòtica textual (f. 175-184r). Nombroses notes marginals de l'època ca
dc.description Decoració: Orla miniada amb motius vegetals en or i colors, així com la caplletra "C". En la part inferior, escut en blanc sostingut per dos àngels. Caplletres decorades amb tintes de colors blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Pell sobre fusta, amb restes de l'antiga enquadernació, restaurada l'any 1973. Conserva fermalls de llautó en el plànol superior i talls daurats ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Itàlia a començament del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 211 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 211 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu les següents obres de Cassiodor: "Variae" i "De anima", inclou a més a més una Tabula a la fi del llibre. La versió de les "Variae" presenta irregularitats en la numeració dels llibres i en alguns el text és incomplet. Els llibres I-III estan complets. El text del IV està distribuït entre el IV (1-39) i IX (40-51). A partir d’aquest moment s'altera la numeració dels llibres i el V es correspon amb VIII, el VI amb el IX, el VII amb el X, el VIII amb l'XI, el IX incorpora textos dels llibres IV, V (1-44) i XII (1). El llibre X és el VI, l'XI integra textos del llibre VII incomplet (1-41) i XII (2-38). La Tabula identifica el llibre "De anima" com el XII de las "Variae" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2r "[rúbr.] Magni Aurelii Cassiodori senatoris viri clarissimi [et] illust[r]is q[ue]storis palatii, consulis ordinarii, prepositi officio[rum] atq[ue] patricii Variarum libri primi prologus incipit. [text] Cum m[u]lto[rum] michi gr[ati]am aut co[mmun]ib[us] fabulis aut gratuitis beneficiis ... qui v[est]ra poti[us] iudicia sustinem[us]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2r-16v: "[rúbr.] Incipit liber primus Varia[rum] Anastasio imp[er]atori de pace querenda q[ue] fuisse nosceba[tur] causis emergentib[us] viciata. [text] Oportet nos, clementissime imp[er]ator, pacem quer[er]e ... q[uo]d co[n]stat huma[n]is usib[us] contributum. [rúbr.] Explicit liber primus Magni Aurelii Cassiodori" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 16v-30r: "[rúbr.] Incipit secu[n]dus eiusdem rubrica Anastasio imperatore de honore collato in candidatum. Rubrica. [text] Amonet nos consuetudo sole[m]nis dare fastis nomen ... q[u]ia ad vos eu[m] iudicastis magno op[er]e dirigendum. [rúbr.] Explicit liber secu[n]dus Magni Aurelii Cassiodori" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 30r-45r: "[rúbr.] Incipit liber tertius eiusdem. Rubrica: A[larico] visigotho[rum] regi, q[uo]d no[n] moveat guerram cu[m] adv[e]rsario donec tractet[ur] pax int[er] eos. [text] Qua[n]vis fortitu[din]i v[est]re fidentia[m] tribuat ... quod sub nob[is] non potuit romana civitas [con]tinere. [rúbr.] Explicit liber tertius" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 45r-53v: [Liber IV, 1-39] "[rúbr.] Incipit quartus regi Turingorum scribit[ur] pulcre ratiocinando sup[er] mat[r]imo[n]io contracte int[er] reges cu[m] multimoda laude d[omi]ne. [text] Desiderantes vos n[ost]ris agregare parentib[us] nepte[m] ... q[uan]tu[m] p[re]mi posse credit[ur] qui fo[r]tuna inferior [com]p[ro]batur. [rúbr.] Explicit liber quart[us]" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 53v-68v: [Liber VIII] "[rúbr.] Incipit q[ui]ntus Juistiniano imp[er]atori sc[ri]bit[ur] pulcre et affectuose super reformatione pacis prome[re]nda, rubrica. [text] Iuste possem rep[re]hendi clem[en]tissime p[rin]cipum ... ut cu[m] m[u]lta e[ss]e mini[m]e credu[n]t[ur], excedendi lice[n]tia non querat[ur]. [rúbr.] Explicit liber q[u]intus Magni Aurelii Cassiodori" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 68v-81r: [Liber IX] "[rúbr.] Incipit liber sextus ei[us]de[m] conquestio super interitu regine et q[uo]d tradant[ur] tales p[er] quos possit sup[er] hui[us] com[m]issio flagitio rei v[er]itas elucere. [text] Durissima nimis sorte co[n]stri[n]gim[ur] ... p[er] qua[m] gl[or]iosam sec[u]lis sua[m] faciat e[ss]e familiam. [rúbr.] Explicit liber sextus" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 81r-92v: [Liber X] "[rúbr.] Incipit septimus. Juistiniano imp[er]atori sig[nifi]cans regina post mortem filii sui se ad regni fastigia p[er]duxisse fr[atr]em suu[m] cuius dispo[s]it[i]o[n]i et faveri petit et pacem sibi ab eodem adiectione te[m]po[rum] protelari. [text] Adeo clem[en]tissime p[r]incipu[m] vob[is] amore ... si eos remota tarditate p[er]ve[n]ire cog[n]oscim[us]" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 92v-106v: [Liber XI] "[f. 93r: rúbr.] Incipit octavus lib[er] eiusde[m] senatui urbis Rome significat senator prepo[s]it[us] provectum suu[m] ad p[re]torianam dignitatem [et] de laude d[omi]ne. ; [f. 92v: rúbr.] P[re]fatio carta[rum] p[re]fecture. [text] Prefatio[n]is auxiliu[m] ex [con]trarietare ple[rum]q[ue] nascitur act[i]onu[m] ... Claustra reos dimittant nos vi[n]c[u]la i[m]p[ro]be cogitat[i]o[n]is absolvant. [rúbr.] Explicit liber octavus" ca
dc.description.tableofcontents 10. f.106v-125v: [Libri IV, V, XII] "[rúbr.] Incipit nonus. Co[n]stituitur quis in cancellariu[m] ad que[m]dam provinciam. Rubrica. [Liber XII,1] [text] Nescio q[u]is maio[r] e[ss]e credit[ur] ... ; [Liber IV, 40-51] Districtius aliqua iubere co[m]pellim[ur] .... ; [f. 111r] videat[ur] antiq[u]itas decenti[us] i[n]novata. [Liber V, 1-44] [rúbr.] Regi varnoru[m] regratiat[ur] de spatis et armis artificiosa for[m]atio[n]e laudatis p[ro] quib[us vicissitudine[m] mume[r]is elargit[ur].[text] Cum piceis, tymbrib[us] [et] pueros ge[n]tili candore lucentes ... cui[us] nob[is] a[n]i[m]os validissime cog[n]oscim[us] e[ss]e sociatos. [rúbr.] Explicit liber nonus" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 125v-137v: [Liber VI] "[rúbr.] Incipit decimus. Rubrica. P[ro]motio ad dignitate[m] consulatus ; [f.126r: text] Prisco[rum] iudicio qualis sit [con]sulat[us] ... ita [et] vos parendi debeatis p[r]iscam reg[u]lam obs[er]vare. [rúbr.] Explicit liber decimus" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 137v-160r: [Liber VII,1-41] "[rúbr.] Incipt undecim[us]. Rubrica. Promotio ad dignitatem co[m]itive p[ro]vincie. [text] Quanvis omni[um] dig[n]itatu[m] officia ... ; [f. 148r] q[u]a[m] sue p[ro]missio[nis i[m]pugnat auc[tori]tas [Liber XII, 2-38] [rúbr.] Universis iudicib[us] provinciarum sen[ator] p[re]po[s]it[us]. [text] Gratias divinitati refero ... ad vos p[er]veniat mu[n]ificentia p[r]incipal[is]" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 160r-173v: "[rúbr.] Incipit Cassiodori liber De anima ... [text] Cum iam suscepti op[er]is optato fine gauderem ... qui purificati divi[n]o munere p[ro]babili se meruerunt co[n]versacione tractare. [rúbr.] Explicit liber De anima Cassiodori senatoris. Deo gracias. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 174: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 175r-184r: [Tabula] "[text] Incipit liber primus Variaru[m] Anastasio imperatori de pace querenda ... Oratio quam facit rub[r]ica. CLXXIII" ca
dc.format.extent 184 f. : il. ; 288 x 215 mm enquadernació 300 x 230 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 89 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 151 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 61 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 397 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 507 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1978 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 52 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 43 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 109 ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 248 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario..., p. 176, n. 89 ca
dc.relation.isreferencedby Fauvinet-Ranson, Valèrie, "L'edition princeps des Variae de Cassiodore par Mariangelus Accursius et le manuscrit 211 de Valence", p. 137-157 ca
dc.relation.isreferencedby Corpus Christianorum. Series Latina, XCVI ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Variae] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0211/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0211/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria. "Librería de San Miguel de los Reyes" ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria ; "Librería de San Miguel de los Reyes" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b1982712x ca
dc.identifier.local BH Ms. 0211 ca
dc.identifier.local Olim 211 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics