[Variae]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Variae]

DSpace Repository

[Variae]

Show full item record

     Cassiodor, Flavi Magne Aureli, ca. 487-ca. 580
Cassiodor, Flavi Magne Aureli, ca. 487-ca. 580. De Anima; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[ca. 1400]Lugar: Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 184 f. : il. ; 288 x 215 mm enquadernació 300 x 230 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El manuscrit transcriu les següents obres de Cassiodor: "Variae" i "De anima", inclou a més a més una Tabula a la fi del llibre. La versió de les "Variae" presenta irregularitats en la numeració dels llibres i en alguns el text és incomplet. Els llibres I-III estan complets. El text del IV està distribuït entre el IV (1-39) i IX (40-51). A partir d’aquest moment s'altera la numeració dels llibres i el V es correspon amb VIII, el VI amb el IX, el VII amb el X, el VIII amb l'XI, el IX incorpora textos dels llibres IV, V (1-44) i XII (1). El llibre X és el VI, l'XI integra textos del llibre VII incomplet (1-41) i XII (2-38). La Tabula identifica el llibre "De anima" com el XII de las "Variae"Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0211
Olim 211
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0211 http://hdl.handle.net/10550/26329
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque de Calabria. "Librería de San Miguel de los Reyes"Biblioteca del Duque de Calabria ; "Librería de San Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 184 (els f. 55v-60, 174 en blanc) + i (pergamí actual); numeració original en números romans en el marge superior esquerre del verso dels fulls i numeració moderna a llapis en el recto ; reclams horitzontals cada 8 fulls
Composició: Escrit a dues columnes a 38 línies
Escriptura: Minúscula cancelleresca i minúscula gòtica textual (f. 175-184r). Nombroses notes marginals de l'època
Decoració: Orla miniada amb motius vegetals en or i colors, així com la caplletra "C". En la part inferior, escut en blanc sostingut per dos àngels. Caplletres decorades amb tintes de colors blau i vermell
Enquadernació: Pell sobre fusta, amb restes de l'antiga enquadernació, restaurada l'any 1973. Conserva fermalls de llautó en el plànol superior i talls daurats
Origen: Escrit probablement a Itàlia a començament del segle XV
Signatura anterior: Ms. 211
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 211
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-2r "[rúbr.] Magni Aurelii Cassiodori senatoris viri clarissimi [et] illust[r]is q[ue]storis palatii, consulis ordinarii, prepositi officio[rum] atq[ue] patricii Variarum libri primi prologus incipit. [text] Cum m[u]lto[rum] michi gr[ati]am aut co[mmun]ib[us] fabulis aut gratuitis beneficiis ... qui v[est]ra poti[us] iudicia sustinem[us]"2. f. 2r-16v: "[rúbr.] Incipit liber primus Varia[rum] Anastasio imp[er]atori de pace querenda q[ue] fuisse nosceba[tur] causis emergentib[us] viciata. [text] Oportet nos, clementissime imp[er]ator, pacem quer[er]e ... q[uo]d co[n]stat huma[n]is usib[us] contributum. [rúbr.] Explicit liber primus Magni Aurelii Cassiodori"3. f. 16v-30r: "[rúbr.] Incipit secu[n]dus eiusdem rubrica Anastasio imperatore de honore collato in candidatum. Rubrica. [text] Amonet nos consuetudo sole[m]nis dare fastis nomen ... q[u]ia ad vos eu[m] iudicastis magno op[er]e dirigendum. [rúbr.] Explicit liber secu[n]dus Magni Aurelii Cassiodori"4. f. 30r-45r: "[rúbr.] Incipit liber tertius eiusdem. Rubrica: A[larico] visigotho[rum] regi, q[uo]d no[n] moveat guerram cu[m] adv[e]rsario donec tractet[ur] pax int[er] eos. [text] Qua[n]vis fortitu[din]i v[est]re fidentia[m] tribuat ... quod sub nob[is] non potuit romana civitas [con]tinere. [rúbr.] Explicit liber tertius"5. f. 45r-53v: [Liber IV, 1-39] "[rúbr.] Incipit quartus regi Turingorum scribit[ur] pulcre ratiocinando sup[er] mat[r]imo[n]io contracte int[er] reges cu[m] multimoda laude d[omi]ne. [text] Desiderantes vos n[ost]ris agregare parentib[us] nepte[m] ... q[uan]tu[m] p[re]mi posse credit[ur] qui fo[r]tuna inferior [com]p[ro]batur. [rúbr.] Explicit liber quart[us]"6. f. 53v-68v: [Liber VIII] "[rúbr.] Incipit q[ui]ntus Juistiniano imp[er]atori sc[ri]bit[ur] pulcre et affectuose super reformatione pacis prome[re]nda, rubrica. [text] Iuste possem rep[re]hendi clem[en]tissime p[rin]cipum ... ut cu[m] m[u]lta e[ss]e mini[m]e credu[n]t[ur], excedendi lice[n]tia non querat[ur]. [rúbr.] Explicit liber q[u]intus Magni Aurelii Cassiodori"7. f. 68v-81r: [Liber IX] "[rúbr.] Incipit liber sextus ei[us]de[m] conquestio super interitu regine et q[uo]d tradant[ur] tales p[er] quos possit sup[er] hui[us] com[m]issio flagitio rei v[er]itas elucere. [text] Durissima nimis sorte co[n]stri[n]gim[ur] ... p[er] qua[m] gl[or]iosam sec[u]lis sua[m] faciat e[ss]e familiam. [rúbr.] Explicit liber sextus"8. f. 81r-92v: [Liber X] "[rúbr.] Incipit septimus. Juistiniano imp[er]atori sig[nifi]cans regina post mortem filii sui se ad regni fastigia p[er]duxisse fr[atr]em suu[m] cuius dispo[s]it[i]o[n]i et faveri petit et pacem sibi ab eodem adiectione te[m]po[rum] protelari. [text] Adeo clem[en]tissime p[r]incipu[m] vob[is] amore ... si eos remota tarditate p[er]ve[n]ire cog[n]oscim[us]"9. f. 92v-106v: [Liber XI] "[f. 93r: rúbr.] Incipit octavus lib[er] eiusde[m] senatui urbis Rome significat senator prepo[s]it[us] provectum suu[m] ad p[re]torianam dignitatem [et] de laude d[omi]ne. ; [f. 92v: rúbr.] P[re]fatio carta[rum] p[re]fecture. [text] Prefatio[n]is auxiliu[m] ex [con]trarietare ple[rum]q[ue] nascitur act[i]onu[m] ... Claustra reos dimittant nos vi[n]c[u]la i[m]p[ro]be cogitat[i]o[n]is absolvant. [rúbr.] Explicit liber octavus"10. f.106v-125v: [Libri IV, V, XII] "[rúbr.] Incipit nonus. Co[n]stituitur quis in cancellariu[m] ad que[m]dam provinciam. Rubrica. [Liber XII,1] [text] Nescio q[u]is maio[r] e[ss]e credit[ur] ... ; [Liber IV, 40-51] Districtius aliqua iubere co[m]pellim[ur] .... ; [f. 111r] videat[ur] antiq[u]itas decenti[us] i[n]novata. [Liber V, 1-44] [rúbr.] Regi varnoru[m] regratiat[ur] de spatis et armis artificiosa for[m]atio[n]e laudatis p[ro] quib[us vicissitudine[m] mume[r]is elargit[ur].[text] Cum piceis, tymbrib[us] [et] pueros ge[n]tili candore lucentes ... cui[us] nob[is] a[n]i[m]os validissime cog[n]oscim[us] e[ss]e sociatos. [rúbr.] Explicit liber nonus"11. f. 125v-137v: [Liber VI] "[rúbr.] Incipit decimus. Rubrica. P[ro]motio ad dignitate[m] consulatus ; [f.126r: text] Prisco[rum] iudicio qualis sit [con]sulat[us] ... ita [et] vos parendi debeatis p[r]iscam reg[u]lam obs[er]vare. [rúbr.] Explicit liber decimus"12. f. 137v-160r: [Liber VII,1-41] "[rúbr.] Incipt undecim[us]. Rubrica. Promotio ad dignitatem co[m]itive p[ro]vincie. [text] Quanvis omni[um] dig[n]itatu[m] officia ... ; [f. 148r] q[u]a[m] sue p[ro]missio[nis i[m]pugnat auc[tori]tas [Liber XII, 2-38] [rúbr.] Universis iudicib[us] provinciarum sen[ator] p[re]po[s]it[us]. [text] Gratias divinitati refero ... ad vos p[er]veniat mu[n]ificentia p[r]incipal[is]"13. f. 160r-173v: "[rúbr.] Incipit Cassiodori liber De anima ... [text] Cum iam suscepti op[er]is optato fine gauderem ... qui purificati divi[n]o munere p[ro]babili se meruerunt co[n]versacione tractare. [rúbr.] Explicit liber De anima Cassiodori senatoris. Deo gracias. Amen"14. f. 174: [en blanc15. f. 175r-184r: [Tabula] "[text] Incipit liber primus Variaru[m] Anastasio imperatori de pace querenda ... Oratio quam facit rub[r]ica. CLXXIII"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 89"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 151Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 61Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 397Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 507Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1978Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 52De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 43Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 109Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 248Cherchi-De Robertis, "Un inventario..., p. 176, n. 89Fauvinet-Ranson, Valèrie, "L'edition princeps des Variae de Cassiodore par Mariangelus Accursius et le manuscrit 211 de Valence", p. 137-157Corpus Christianorum. Series Latina, XCVI

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/26329
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics