Estructura i canvi en les societats contemporànies III. Codi 34405
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Estructura i canvi en les societats contemporànies III. Codi 34405

DSpace Repository

Estructura i canvi en les societats contemporànies III. Codi 34405

Show simple item record

dc.contributor.author Torres Pérez, Francisco
dc.date.accessioned 2013-03-01T11:52:19Z
dc.date.available 2013-03-01T11:52:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/26237
dc.description Aquest material docent ha rebut l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES
dc.description.abstract L'assignatura Estructura i canvi en les societats contemporànies, codi 34405, s'imparteix en el segon curs i segon quadrimestre del Grau de Sociologia. L’assignatura té un caràcter eminentment teòric, està centrada en la problemàtica del canvi social i es divideix en cinc temes. Els quatre primers tenen com a objectiu subministrar les eines analítiques necessàries per estudiar el canvi social, així com les diverses interpretacions teòriques. Per tant s’hi repassaran les respostes que ha anat donant el pensament sociològic —des del clàssic fins el més recent— a la gran pregunta que s’ha fet la sociologia des del seu naixement: quines són les causes, conseqüències i direcció del canvi social. Es posarà particular èmfasi en l’evolucionisme, el materialisme històric, el pensament cíclic, la teoria de la modernització i les vicissituds de la idea de progrés, així com en les crítiques que han rebut des dels pressupòsits del pensament postmodern. Al tema cinquè es plantegen algunes de les transformacions en curs que estan experimentant les societats avançades des dels anys setanta del segle XX, les principals teories que intenten explicar-ho i les tendències de futur que s’albiren. Els temes són: 1.- El canvi social. Introducció. El canvi social en el sorgiment de la sociologia. La idea de progrés. 2.- La sociologia clàssica i el canvi social (I). L’evolucionisme. Durkheim. La concepció materialista de la història. 3.- La sociologia clàssica i el canvi social (II). Weber. Les teories cícliques. 4.- Factors i actors del canvi. Desenvolupaments moderns de plantejaments clàssics. El neoevolucionisme. La tradició weberiana. Causes, factors i actors del canvi social. 5.- El canvi i l’estudi del canvi en les societats contemporànies. De la societat capitalista industrial a la societat globalitzada. Alguns desenvolupaments contemporanis: la sociologia històrica; el canvi social i l’agència; les orientacions tecnològiques-estructurals. Aquests continguts fan que l’assignatura tinga un alt grau d’aplicabilitat en relació a les eixides professionals vinculades a les dinàmiques de transformació i canvi social, així com els processos socials emergents de particular relleu a la societat actual. S’inclou com a material: (1) els powers points dels 5 temes, (2) les especificacions de l’assignatura, les pràctiques a realitzar i les indicacions pel treball individual i (3) dossier de lectures seleccionades (lectures relacionades amb el contingut de cada tema i les pràctiques a realitzar). es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartof http://hdl.handle.net/10550/26236 Estructura i canvi en les societats contemporànies II, codi 34405 es_ES
dc.relation.ispartof http://hdl.handle.net/10550/26210 Estructura i canvi en les societats contemporànies I, codi 34405
dc.subject estructura social es_ES
dc.subject social change es_ES
dc.subject canvi social es_ES
dc.subject contemporary societies es_ES
dc.subject social structure es_ES
dc.subject societats contemporànies es_ES
dc.title Estructura i canvi en les societats contemporànies III. Codi 34405 es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Sociología general es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Cambio y desarrollo social es_ES
dc.type.interactivitytype mixed es_ES
dc.type.learningresourcetype exercise es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.description.abstractenglish This course Structure and change in the contemporary societies, code 34405, taught in the second year and second semester of the Degree of Sociology. The subject is eminently theoretician, focuses on the problems of the social change and divides into five themes. The first four are designed to provide analytical tools to study social change and the various theoretical interpretations. Therefore we will review the answers you have been given sociological thinking, from classic to most recently, the big question that has been made since its inception sociology: what are the causes, consequences and management of social change? Particular emphasis will be placed in evolutionism, historical materialism, the cyclical thought, the theory of modernization and the vicissitudes of the idea of progress as well the criticism they have received from the budgets of postmodern thought. The fifth issue discusses some of the ongoing transformations that are undergoing advanced societies the seventies of the twentieth century, the main theories that attempt to explain and future trends that are emerging. The themes are: 1.- Social change. Introduction. Social change in the emergence of sociology. The idea of progress. 2.- Classical sociology and the social change (I). The evolutionism. Durkheim. The historical materialism. 3.- Classical sociology and the social change (II). Weber. The cyclical theories. 4.- Factors and agents of change. Modern developments of classical approaches. The neo-evolutionism. The weber tradition. Causes, factors and agents of social change. 5.- Change and the study of change in the contemporary societies. From industrial society to the globalized society. Some contemporary developments: the historical sociology; the social change and the agency; the orientations technological-structural. These contents make the subject has a high degree of applicability in relation to the professional exits linked to the dynamics of transformation and social change, and emerging social processes of particular importance in today’s society. It included as a material: (1) the powers points of the 5 themes, (2) the specifications of the course, the practices to carry out and the indications for the individual work and (3) dossier of selected readings (readings related with the contents of each subject and the practices to carry out). es_ES

View       (5.408Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics