Libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st

DSpace Repository

Libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st

Show full item record

     Eiximenis, Francesc, ca.1340-ca.1409
Unknown author
This document is a libro manuscritoDate[entre 1420 i 1440]Otros títulos: Vida de JesucristVita Christi
Lugar: Espanya

Lengua: ca
Descripción física: 375 f. : il. ; 285 x 220 mm enquadernació 295 x 215 mm
Soporte: Pergamí i paper
Tipo: Manuscrit
Resumen: Aquest manuscrit transcriu íntegrament el deu llibres de la "Vida de Jesucrist" escrita per Francesc Eiximenis. Al f. 140r, tot coincidint amb el quart llibre, capítol LXIX, s'interromp el text i el copista adverteix d'aquest error remetent el lector a la fi del llibre ("require in fine"), on hom transcriu el text íntegre del capítol LXX i parcialment el LXXI (f. 375). Al f. 215r roman en blanc l'espai destinat a la rúbrica indicativa del començament del llibre huité
Materia: Jesucrist Biografia
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0209
Olim 209
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0209 http://hdl.handle.net/10550/25429
Colección: Manuscrits (Vicente Blasco)
Procedencia: Biblioteca de Vicente Blasco, rector de la Universitat segons l'ex libris del f. 1r: "Ex Bibliotheca, quam D.D. Vincentius Blasco Academiae Valentinae Rector perpetuus, eidem testamento legavit"
Descripción general: Ms
Títol obtingut de la rúbrica (f. 4v)
Col·lació: Pergamí i paper, f. iii (paper) + 375 (f. 254 mutilat) + iii (paper) ; foliació original en números romans. L'últim full amb numeració romana moderna a llapis (f. 375); reclams horitzontals cada 16 fulls ; quaderns de composició mixta: pergamí-paper
Composició: Escrit a dues columnes a 37 línies
Escriptura: Gòtica cursiva. Notes marginals contemporànies i d'una mà posterior. Al full 366v, al marge inferior, tot coincidint amb el capítol L del llibre desé ("qui mostra qui serà ne que farà antechrist") hom troba una figura realitzada pel mateix copista i que representa la senyal de l'anticrist, com ho anuncia el text ("E serà de aytal figura com és pintant davall en aquesta plana")
Decoració: La primera caplletra decorada en or i colors i les altres en blau i vermell amb adorns ; els calderons i les rúbriques amb tinta de color vermell
Enquadernació: Pergamí actual
Origen: Escrit en els territoris de la Corona d'Aragó a la primera meitat del segle XV
Signatura anterior: 209 ; 92-6-93
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 209
En el f. 1r i 365v hom troba cancel·lat el següent text "Es de la vida de Jesucristo" escrit, possiblement, a finals del segle XVI
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-4r: "[text] Al molt honorable e discret cavaller moss[én] Pere d'Artés, mestre racional del molt alt príncep e senyor don Martí, per la gràcia de Déu, Rey d'Aragó, lo seu orador e en Ih[es]u C[hr]ist s[er]vidor frare Francesch Eximeniç, de l'orde dels frares menors ... lo q[ua]l si a Déu plau acabaré aprés q[ue] aquest libre sia fet"2. f. 4: [Índex] "[text] De present açí resta q[ue] enseny la co[n]tinè[n]cia d'aquest libre p[er] que deus açí sab[e]r que tot aquest libre és p[ar]tit p[er] X tractats. Lo primer tractat ensenya ... de la sua p[er]petual senyoria"3. f. 4v-15v: "[rúbr.] Comença donchs açí lo primer libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st, qui ensenya p[er] quina manera lo n[ost]re Redemptor es dit éss[er] predestinat eternalment, e posa alguns grans béns qui p[er] la dita predestinació són pervenguts a nosaltres ... [text] E açí és acabat lo p[r]im[er] tractat d'aquest libre qui devia ésser de la predestinació del n[ost]re Salvador"4. f. 15v-19r: "[rúbr.] Comença lo segon tractat del present libre lo qual declara com lo advenime[n]t del n[ost]re Salvador és estat revelat del començament del món ençà per diverses maneres e son VIII capítols ... [text] Per totes estes coses appar la inte[n]ció d'aquest tractat ésser verificada, çò és q[ue]·l avenime[n]t del n[ost]re Rede[m]ptor Ih[es]u Ch[r]i[s]t és estat ans que vingués p[er ] div[erser]ses maneres al món revelat"5. f. 19r-101v: "[rúbr.] Açí comença lo terç tractat de aquest libre en lo qual se mostra com lo senyor gloriós s'és encarnat, on ne com ne q[ua]nt e com se humilià prenent carn humana, en lo qual tractat ha CXXIII capítols ... [text] E és acabat açí lo terç tractat del p[re]sent libre q[ui] havia éss[er] d[e] la Santa Encarnació del Fill de Déu sego[n]s ja és dit en lo p[ro]lech e començament"6. f. 101v-153r: "[rúbr.] Açí come[n]ça lo quart tractat de aquest libre de la vida del rede[m]ptor n[ost]re Ih[es]u Ch[ri]st en que·s demostra com nasch e quina fon la sua gl[or]iosa nativitat e com app[ar]ech en lo món e declarà les coses a ell pertanyents segons la sua infantea e la sua santa vida fins q[ue] hac VII anys, en la q[ua]l ha XCIII capítols ... [text] E açí és acabada la mat[èr]ia de l'exili de Ih[es]u Ch[ri]st en Egipte e p[er] [con]següent la fi del q[ua]rt libre de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st segons l'orde a ell dat en lo come[n]çame[n]t de aquest volum"7. f. 153r-166r: "[rúbr.] Açé comença lo quint tractat del libre de la vida del Salvador e redemptor n[os]tre Ih[es]u Ch[ri]st en lo qual se mostra quina estech la sua santa e dolça puerícia ; [f. 153v] e la joventut sua sagrada e maravellosa fins q[ue] hac XXV anys, en la qual ha XXII capítols ... ; [f. 166r: text] E en açò és acabat lo cinquen libre de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st qui havia a tractar de la dua infantea e joventut fins que hac XXX anys en los quals estech en lo món amagat e no conegut públicame[n]t segons la eternal ordenació del seu gloriós Pare"8. f. 166r-176v: "[rúbr.] Açí comença lo sisen libre o tractat de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st en lo qual se mostra lo misteri del seu sant baptisme e aquí·s toca del sant dejuni en lo desert e de la sua temptació, en lo q[ua]l ha XVI capítols ... [text] Ara segueix-se lo seten libre hon havem a tractar com appellà sos dexebles e com altament los informà en div[er]ses virtuts e per div[er]ses documents e leys e consells"9. f. 177r-214v: "[rúbr.] Comença lo seten libre que tractat co[m] appellà los sants apòstols e dexebles e com altame[n]t los informà, e q[ui]na estech la sua religiosa vida e preycació e doctrina e co[m] la ha ap[ro]vada p[er] imnumerables virtuts sues e eximplis e miracles ... [text] E açí és acabat lo seten libre de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st on es dit com lo Senyor appellà los sants Apòstols e los dexebles e como los informà p[er] div[er]ses maneres p[er] que fossen aptes a preycar la santa doctrina evangelical"10. f. 215r-272r: [Octau llibre] "[rúbr.] Capítol p[r]imer q[u]i dóna orde al dit huyten libre e tracta com sen Johan b[a]b[tis]ta tramés dos de sos dexebles al n[ost]re gl[or]iós senyor e redemptor Ih[es]u Ch[ri]st ... ; [f. 271v: text] sant e sagrat Anyell Ih[es]u Ch[ri]st fill de Déu eternal governador general, special e pare excel·lent de tot ch[rist]ianisme ; [f. 272r: rúbr.] Açí és acabat lo huyten libre o tractat de la vida del n[ost]re salvador Ih[es]u Ch[ri]st"11. f. 272r-342v: "[rúbr.] Comença lo noven libre ... [text] E açí és acabat p[er] gr[àci]a de Déu lo nove[n] libre del volum d[e] la vida del n[ost]re salvador Ih[es]u Ch[ri]st, lo q[ua]l sia adorat e beneÿt e loat in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen"12. f. 343r-374v: "[rúbr.] Açí comença lo deen libre o tractat de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st lo qual tracta de la sagrada resusureció del n[ost]re senyor e salvador Ih[es]u Ch[ri]st, e lo qual conté en sí set tractactas segons se segueix ... [text] e del seu poble ch[r]istià, lo qual ab nos mateix sia tots temps recomanat a la sua gràcia e mercè q[ui] viu e regna in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen"13. f. 374v: [colofó] "Finito libro sit la[us] èt] gl[o][r]ia Chr[ist]o. Ame[n]. Detur pro penna sc[r]iptori vita et[er]na. Orla vocat[ur] q[u]i sc[r]ipsit benedicat[ur]"
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1200Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en Biblioteques Públiques. Descripció dels manuscrits, v. 1, p. 444-449Masso i Torrents, Jaume, Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia", Studia bibliographica, p. 134-135

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/25429
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics