La immigració a Gandia: integració, associacionisme i polítiques públiques
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La immigració a Gandia: integració, associacionisme i polítiques públiques

DSpace Repository

La immigració a Gandia: integració, associacionisme i polítiques públiques

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cucó Giner, Josepa
dc.contributor.author Mora Castro, Albert
dc.contributor.other Departament de Sociologia i Antropologia Social es_ES
dc.date.accessioned 2012-12-17T13:26:46Z
dc.date.available 2013-01-17T07:10:03Z
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 10-12-2012 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/25425
dc.description.abstract La construcció de la integració de i amb les persones nouvingudes és un dels principals reptes en la societat valenciana diversa. Un procés que cristal•litza a les ciutats, algunes de les quals s´han vist intensament transformades com a conseqüència de l´arribada d´importants contingents d´immigrants. És el cas de Gandia, un municipi en el que la població estrangera s´ha multiplicat per quinze en el període comprés entre els anys 2000 i 2008 i on els processos d´integració dels nouvinguts no havien estat estudiats fins el moment. Gandia, a més, ha posat en marxa al llarg d´aquestos anys diferents polítiques d´integració i ha generat un important teixit associatiu immigrant. Aquesta tesi es planteja com a objectiu general descriure, analitzar i interpretar els processos d´integració dels immigrants econòmics al municipi de Gandia atenent, especialment, a la seua dimensió política i al paper que els poders públics i les associacions d´immigrants juguen en aquests processos. Per a l´abordatge d´aquest objectiu, i dels objectius específics que d´ell es desprenen, s´ha utilitzat una metodologia combinada (quantitativa i qualitativa) amb una clara predominança del mètode qualitatiu. Entre les diferents tècniques qualitatives utilitzades, destaca l´entrevista de caràcter semiestructurat. En el marc de la investigació han estat entrevistades totes les persones que han estat al front de les polítiques d´integració a la ciutat (entre els anys 2005 i 2011), els diferents tècnics encarregats d´implementar aquestes polítiques, els líders de totes les associacions d´immigrants actives a la ciutat i alguns informants clau. En un primer apartat de l´anàlisi, es realitza un estudi sociodemogràfic de la immigració a la ciutat de Gandia i la comarca de la Safor, estudiant l´evolució d´aquesta població en els darrers anys i les seues principals característiques. Seguidament, es descriuen les principals polítiques dutes a terme a la ciutat en el període comprés entre 2005 i 2011, analitzant els seus principis orientadors, les accions posades en marxa a la seua empara i el discurs polític i tècnic al voltant de la integració. També s´estudien les valoracions que d´aquestes polítiques fan tant els responsables polítics i tècnics, com les associacions d´immigrants i alguns informant clau. S´estudia també l´associacionisme immigrant a la ciutat, descrivint en profunditat cadascuna de les associacions actives a la ciutat, els seus objectius, les seues activitats, les seues pautes d´organització i les relacions que mantenen amb la resta dels actors implicats en la integració. S´analitzen també les visions que sobre les associacions d´immigrants tenen els poders públics i les mateixes associacions d´immigrants. Per últim, i en el context de les eleccions locals de maig de 2011, s´aborda el procés d´incorporació d´alguns col•lectius d´estrangers extracomunitaris al dret al vot, estudiant l´impacte de la participació política d´aquests grups i la seua relació amb el grau de reconeixement que els ofereixen les diferents forces polítiques en el context electoral i preelectoral. A tal fi, s´analitza el discurs i la pràctica dels partits polítics i les associacions d´immigrants en eixe nou context electoral, atenent a les relacions que es donen entre ells i als efectes que l´accés al vot pot tindre en els processos d´integració. En síntesi, la tesi analitza una època en la que Gandia s´ha transformat, de manera inesperada, en una societat multicultural i en la que la ciutadania i la classe política han articulat tota una sèrie de respostes als desafius associats a aquesta nova realitat. Desafius que s´estudien en aquesta tesi, plantejant també algunes recomanacions per a fer-los front de manera efectiva. es_ES
dc.format.extent 468 es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject immigració es_ES
dc.subject Gandia es_ES
dc.subject integració es_ES
dc.title La immigració a Gandia: integració, associacionisme i polítiques públiques es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA es_ES
dc.embargo.terms 1 month es_ES

View       (7.134Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics