Desigualtats territorials en l'ensenyament a la ciutat de València
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Desigualtats territorials en l'ensenyament a la ciutat de València

DSpace Repository

Desigualtats territorials en l'ensenyament a la ciutat de València

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hernàndez i Dobon, Francesc Jesús es_ES
dc.contributor.advisor Piñero Guilamany, Albert es_ES
dc.contributor.author Colom i Ortiz, Ferran es_ES
dc.contributor.other Universitat de València. Departament de Sociologia i Antropologia Social es_ES
dc.date.accessioned 2012-04-19T18:25:42Z
dc.date.available 2012-04-19T18:25:42Z
dc.date.issued 2011 es_ES
dc.date.submitted 2011-03-09 es_ES
dc.identifier.isbn isbn:9788437080949 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10803/77729 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/23491
dc.description.abstract Aquesta tesi pretén identificar els factors que incideixen en la persistència de les desigualtats en el sistema educatiu en un context urbà com la ciutat de València. Per donar resposta ens hem plantejat de quina manera la persistència de les desigualtats està relacionada amb la desigual distribució territorial del context socioeconòmic, dels recursos, de l’escolarització o dels resultats educatius. A continuació hem aplicat una metodologia que permet comprovar les hipòtesis plantejades a partir de l’anàlisi causal d’uns índexs agregats basats en una selecció d’indicadors dels factors que afecten a la persistència d’aquestes desigualtats. En la part central del nostre treball presentem, des d’una perspectiva quantitativa, una explotació de les fonts secundàries disponibles que ens han servit per construir un sistema d’indicadors educatius dels districtes de la ciutat de València. Per altra banda hem inclòs des d’una perspectiva qualitativa una anàlisi dels processos educatius que es produeixen dins de l’escola a partir de la tècnica del grup de discussió que ens permetrà acostar-nos al sentit que li donen els propis actors socials. L’anàlisi de la distribució entre els districtes de la ciutat dels factors esmentats ens mostren que les desigualtats perduren, ja que les desigualats socials inicials es veuen reproduïdes en una escolarització desigual, concentrada i predominantment privada en els mateixos districtes cèntrics on finalment s’assoleixen els millors resultats educatius. Els recursos educatius no es distribueixen d’una manera ni equitativa, ni adaptada a les necessitats de la població resident en cada districte, ja que la distribució concentrada de l’oferta de l’escolarització en les zones de predomini de l’escolarització privada fa que els recursos es destinen a cobrir les necessitats d’escolarització que determinen les famílies en la seua “lliure” elecció de centre. Aquesta situació provoca greus desequilibris en la tipologia de l’alumnat escolaritzat en centres públics i privats, la qual cosa ens explicaria que els resultats educatius siguen millors en les zones de major escolarització privada, que es corresponen amb els districtes amb millor context sociocultural, en un procés que acaba reproduint una estructura urbana socialment segregada. es_ES
dc.description.abstract This thesis aims to identify factors that influence the persistence of inequalities in the education system in an urban context like the city of Valencia. In response we have considered how the persistence of inequality is retaled to the uneven spatial distribution of socioeconomic background, resources, schooling or educational outcomes. Then, we have applied a methodological approach which enables to lest the different hypothesis from the causative analysis of various aggregate indexes based on a range of indicators of factors affecting the persistence of these inequalities. In the central part of our work we show, from a quantitative perspective, an exploitation of the available secondary sources which have helped to build a system of indicators of educational districts of the city of Valencia. In addition we have included an analysis of those educational processes that occur inside the school. This analysis has been done from a qualitative perspective by means of discussion group technique which has allowed us to approach the sense that social actors give in their own. The analysis of the distribution among the districts of the city show that the mentioned factors inequalities remain, since the initial social inequalities are reproduced in a unequal schooling, which is private and predominantly concentrated in the same district where finally are reached best educational outcomes. Educational resources are not distributed in any way nor equitable, nor adapted to the needs of the resident population in each district, as the concentrated distribution of schooling in areas of predominant private schooling cause that the resources are used to meet those schooling needs appointed by the families who have the choice to choose. This situation causes serious imbalances in the types of students in private and public schooling which would explain the better educational outcomes in areas where private schooling is higher that are those districts which a better sociocultural context in a process that ends up playing a socially segregated urban structure. es_ES
dc.format.extent 935 p. es_ES
dc.language cat es_ES
dc.subject Facultat de CC. Socials es_ES
dc.subject Sociologia. Comunicació es_ES
dc.title Desigualtats territorials en l'ensenyament a la ciutat de València es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES

View       (8.123Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics