[Breviarium]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Breviarium]

DSpace Repository

[Breviarium]

Show full item record

     Esglèsia Catòlica
Felice, Matteo, fl. 1467-1493, il; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[ca. 1475]Lugar: Itàlia Nàpols

Lengua: la
Descripción física: [603] f. : il. ; 237 x 164 mm enquadernació 260 x 180 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu un Breviari romà, integrat pels següents textos: Calendari, el Salteri feriat i l'Himnari. Continua la part corresponent al temps litúrgic i després el santoral, el comú dels sants i l'ofici de difunts. A la fi hom ha afegit lectures i absolucions, l'ofici de la Santíssima Trinitat i l'ofici de la Inmaculada. A més a més, a principi del segle XVI, s'han utilitzat els fulls de guarda de l'inici per tal de registrar informacions relatives a la concurrència de les festivitats. El manuscrit ha estat mutilat en diversos fulls, com ara el primer frontispici, situat a continuació del calendariFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0887
Olim 662
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0887 http://hdl.handle.net/10550/23150
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 4. n. 14)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. 603 (en blanc els f. 2-3, 89v-91v, 108r-111v, 368v, 530, 583v, 589, 597r-598v, 603) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; signatures de quaderns, tot just perceptibles baix la columna de la dreta ; ha estat tallat el primer f. del Psalteri, la part inferior del f. 369, i els marges inferior i superior del f. 514
Composició: Escrit a 2 columnes, a 30 línies
Escriptura: Gòtica textual rodona
Decoració: Al frontispici del f. 112r hom troba representats diversos profetes identificats pels textos dels filacteris que els acompanyen procedents del llibres bíblics corresponents. Miniats amb escenes bíbliques als començaments de les festivitats: Nadal (f. 142v), Adoració dels Mags (f. 167v), Resurrecció (f. 272r), Ascensió (f. 296v), Pentecosta (f. 304r), Trinitat (f. 310r), Corpus Christi (f. 317r), Tots Sants (f. 369r), Visitació (f. 437v), i nombrosos sants. Diverses orles en or i colors, i caplletres de tres grandàries. Miniat per Matteo Felice (G. Toscano)
Enquadernació: Del segle XVIII, pell sobre fusta
Origen: Escrit a Nàpols, ca. 1475 (G. Toscano)
Signatura anterior: Ms. 662
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 887
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 4r-8v: "[rúbr.] K[a]l[endae]. Januari[us] h[abe]t dies XXXI luna XXX ... s[an]c[t]i Silvestri p[a]p[e] [et] co[n]f[essoris] l. d. mi."2. f. 9r-89r: [Ps 4,7] "[text] tui D[omi]ne dedisti leticia[m] ... [Symbolum apostolorum] carnis resurrectionem vitam eternam. Amen"3. f. 89v-91v: [en blanc4. f. 92r-107v: "[rúbr.] Incipit Y[m]na[r]ium p[er] totum annu[m] ... [text] p[ar]adisum introyre tra[n]slati requiem. Gl[ori]a [et] honor Deo usq[ue]quo alt[er]"5. f. 108r-111v: [en blanc6. f. 112r-365r: "[rúbr.] Incipit breviarium secundum consuetudinem romane curie ... hedificabimus que destructa sunt. Tu aut[em] Do[min]e. MºCCCCºLXXVº die vicesimo secundo mensis maii VIIIº ind[ictione]"7. f. 365r-368r: [Rubricae generales] "[text] Adventus d[omi]ni celeb[r]etur ubicu[m]q[ue] ... Oculi omnium [et] c[eter]a"8. f. 369r-529v: "[rúbr.] Incipiunt festivitates s[an]c[t]orum p[er] anni ci[r]culu[m] ... [text] post morte[m] remansit in palatio cum pare[n]tibus suis. Tu autem D[omi]ne"9. f. 530: [en blanc10. f. 531r-559v: "[rúbr.] Incipit comune s[an]c[t]orum ... Or[atio]. [text] Deus qui nob[is]"11. f. 559v-560r: "[rúbr.] Incipit ordo officii b[ea]te Ma[r]ie virg[inis] ... D[eu]s mis[ere]at[ur] n[ost]ri, post ea d[icitu]r: Gl[ori]a P[at]ri [et] c[eter]a"12. f. 560r-564v: "[rúbr.] Incipit offici[um] b[ea]te Ma[r]ie virg[inis] ... resurrexit sic[ut] dixit all[elui]a ora pro nob[is] Deum all[elui]a"13. f. 564v-568r: "[rúbr.] Incipit off[iciu[m] in age[n]da mo[r]tuorum ... Oratio. Fidelium Deus omniu[m]"14. 568r-576r: "[rúbr.] Ordo ad visitandu[m] infirmum ... P[er] Ch[ristu]m D[omi]n[um] n[ost]r[um]. R[esponsorium]: A[men]"15. f. 576v-583v: [Lectiones16. f. 584r-590r: "[rúbr.] Incipit off[iciu]m S[an]c[t]issi[me Trinitatis ... [text] Liber g[e]n[er]atio[n]is Ih[es]u Chr[ist]i filii David, filii Abraam"17. f. 590v-596v: "[rúbr.] Incipit off[iciu]m I[n]mac[u]late Co[n]ceptio[n]is v[ir]ginis Ma[ri]e editu[m] p[er] rev[er]endum p[at]re[m] do[minu]m Leonardu[m] p[ro]thonotariu[m] ap[osto]licu[m] ... [text] q[uonia]m ambo sine macula"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 21Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 55Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 391Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 352Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1972Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 40De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. I, p. 158, n. 4, làm. 35b, t. II, p. 36Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, 799Gómez, Pilar, Códices miniados, 106Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, taules, 2 i 15Toscano, G., "Matteo Felice..." , 106, fig. 25Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", 143, n. 21Ortells Pérez, M. Lutgarda, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II, 470-472, n. 190, fig. 54Toscano, G., "Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV 2) Matteo Felice", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 425-427, fig. 17-19Muñoz Viñas, Salvador y Farrell, Eugene F., Estudio técnico de los Códices Miniados Renacentistas de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, 74-75
Exposiciones: La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 26; La Biblioteca Real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 22

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/23150
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics